KKPHO e-Office

ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

PC

iCS_Contact

ติดต่อประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉิน

เข้าใช้งานระบบ

PC

iRepair

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์

เข้าใช้งานระบบ

PC

iRegister

บริหารจัดการข้อมูลการลงทะเบียน

เข้าใช้งานระบบ

PC

iStock

ควบคุมการเบิกจ่ายสิ่งสนับสนุนทางการแพทย์

เข้าใช้งานระบบ

PC

iContact

ติดต่อประสานงานด้านสาธารณสุข

เข้าใช้งานระบบ

PC

E-PortFolio

แฟ้มสะสมผลงานอิเล็คทรอนิกส์บุคลากรด้านสาธารณสุข

เข้าใช้งานระบบ

PC

KRUN

คนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน 110 วัน 10 ล้าน กม.

เข้าใช้งานระบบ

PC

KRUN NIGHT

การสุ่มจับรางวัลรายชื่อผู้โชคดี KRUN NIGHT

เข้าใช้งานระบบ

PC

A-LIVE

การสุ่มรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้รับ Smart Watch A-LIVE

เข้าใช้งานระบบ

PC

EMS FORUM

การสุ่มจับรางวัล Khon Kaen EMS Forum 2019

เข้าใช้งานระบบ

PC

สถานการณ์

อัพโหลดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เข้าใช้งานระบบ

PC

พบส.ทันตกรรม

ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม พบส.ทันตกรรม

เข้าใช้งานระบบ

PC

RETIREES

ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ

เข้าใช้งานระบบ

PC

DENTAL KPI

ตัวชี้วัดด้านทันตสาธารณสุข สสจ.ขอนแก่น

เข้าใช้งานระบบ

Mobile

KPI-Monitor

ศูนย์กำกับติดตามตัวชี้วัด

เข้าใช้งานระบบ

Mobile

Shops Rating

Rating Score จุดคัดกรองพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7

เข้าใช้งานระบบ

Mobile

EOC

ระบบประชุมออนไลน์ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)

เข้าใช้งานระบบ

Mobile

PMQA

ระบบบริหารจัดการเอกสารการประชุม PMQA

เข้าใช้งานระบบ

Mobile

iRepair

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์

เข้าใช้งานระบบ

PC

iLocker

ระบบจัดการเอกสารส่วนตัว

เข้าใช้งานระบบ

Mobile

COVID-19 VCS Khon Kaen

ระบบรายงานการลงทะเบียนจองวัคซีน โควิด-19

เข้าใช้งานระบบ

Mobile

COVID-19 VI Khon Kaen

ระบบรายงานการฉีดวัคซีน โควิด-19

เข้าใช้งานระบบ

PC

COVID-19 VI Khon Kaen

ระบบรายงานการฉีดวัคซีน โควิด-19

เข้าใช้งานระบบ

PC

COVID-19 PR

นับถอยหลังคนขอนแก่นฉีดวัคซีน COVID-19

เข้าใช้งานระบบ

PC

MTR-BOOKING

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ สสจ.ขอนแก่น

เข้าใช้งานระบบ

PC

ATK-Management

ระบบการเบิก-จ่าย ชุดตรวจโควิด ATK

เข้าใช้งานระบบ

PC

PPE Management

ระบบการเบิก-จ่าย สิ่งสนับสนุนทางการแพทย์

เข้าใช้งานระบบ

PC

Confirm Cases

ระบบตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-19

เข้าใช้งานระบบ

PC

KKEMS-VACCINE

ระบบตรวจสอบการฉีดวัคซีนโควิด-19 [EMS]

เข้าใช้งานระบบ

PC

KKPHO-VACCINE

ระบบรายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 สสจ.ขอนแก่น

เข้าใช้งานระบบ

PC

PAP-SMEAR

ระบบรายงานการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สสจ.ขอนแก่น

เข้าใช้งานระบบ

PC

IMPORT SMART-SLIP

ระบบนำเข้าข้อมูล Smart-Slip

เข้าใช้งานระบบ

PC

Get Receipt-Number

ระบบขอใช้เลขที่เล่มใบเสร็จ

เข้าใช้งานระบบ

PC

Material System

ระบบขอวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

เข้าใช้งานระบบ

Mobile

KKPHO-CONTACTS

ระบบติดต่อประสานงานราชการ สสจ.ขอนแก่น

เข้าใช้งานระบบ

PC

iPOP-VACCINE

ระบบรายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามเป้า HDC

เข้าใช้งานระบบ

PC

SMART SLIP

Smart Slip สสจ.ขอนแก่น

เข้าใช้งานระบบ

PC

KOPA Report

KOPA Report สสจ.ขอนแก่น

เข้าใช้งานระบบ