E-PortFolio

แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์บุคลากรด้านสาธารณสุข สสจ.ขอนแก่น (E-PortFolio : เวอร์ชั่น 1.0 Build : 01032564)!!! ใช้รหัสเดียวกันกับระบบ Smart Slip !!!© 2564 : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลการแพทย์ สสจ.ขอนแก่น

ขณะนี้มีสมาชิกกำลังออนไลน์ 0 คน