หน้าหลัก

ระบบงานที่ถูกเรียกใช้บ่อย

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์

Data Center

สารบรรณอิเลคทรอนิกส์ (Link หลัก)

ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ

การประชุม กวป.

เอกสาร/แบบฟอร์มงานบุคลากร

แบบฟอร์ม อวช.2564 (5,295)

แบบฟอร์มสรุปข้อมูลการแสดงความจำนงขอสมัครสอบ และอื่นๆ ปีงบฯ 2565 (834)

แบบฟอร์มบรรจุข้าราชการ (410)

แบบทดลองปฏิบัติราชการ (429)

แบบฟอร์มที่ใช้ในการลาศึกษาฝึกอบรมต่างประเทศ (1,071)

แบบสอบถามความคิดเห็นกรณีลาออกจากราชการ Exit Interview (1,697)

แบบฟอร์มใบลา(ลาป่วย ลากิจและ ฯลฯ) (1,797)

แบบฟอร์มลาออก (4,271)

แบบฟอร์มที่ใช้ในการลาศึกษา/ฝึกอบรมภายในประเทศ (2,781)

แบบฟอร์มขอย้าย - ตัดโอน (3,238)

ข่าวสมัคร / รับย้าย

การย้ายข้าราชการ (รอบปกติ) (347)

หลักเกณฑ์การย้าย โอน ให้ปฏิบัติราชการ ฯของข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554 (3,319)

แนวทางการย้ายออนไลน์ (กรณีข้ามจังหวัด) (1,133)

การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร (1,326)

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายกับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 – 5 (0)

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมอบรม เรื่อง ตจวิทยา (1)

สสจ.กาฬสินธุ์ (759)

รพ.สกลนคร (502)

รพ.สวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่่ (357)

รพ.ขอนแก่น (1,132)

สสจ.ราชบุรี (322)

สสจ.ราชบุรี รับโอนรับย้ายข้าราชการ (299)

สสจ.ราชบุรี รับย้ายรับโอน (96)

รพ.สวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่่ (93)

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบทานระบบควบคุมภายใน2561 (5,669)

มาตรการเร่งรัดติดตามสัญญายืมเงินครบกำหนด (2,582)

ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (3,117)

การจัดวางระบบควบคุมภายใน (3,274)

มาตรฐานการควบคุมภายใน (3,193)

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขอรับค่าบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยบริการ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขอรับค่าบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ผ่านทางถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของ สปสช. โดยผ่านลิงค์ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

profiles-thumbnail

ไฟล์แนบ :

กลุ่มงาน : กลุ่มงานประกันสุขภาพ

วันที่สร้าง : 07/10/2564 14:11:46

Hit : 8

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ไฟล์แนบ :

48362_ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.pdf

กลุ่มงาน : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่สร้าง : 01/10/2564 14:12:04

Hit : 61

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ไฟล์แนบ :

63498_ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ.pdf

กลุ่มงาน : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่สร้าง : 01/10/2564 14:09:24

Hit : 69

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ไฟล์แนบ :

29178_ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.pdf

กลุ่มงาน : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่สร้าง : 01/10/2564 14:07:23

Hit : 14

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ไฟล์แนบ :

71553_รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก.pdf

กลุ่มงาน : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่สร้าง : 01/10/2564 14:05:43

Hit : 19

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป

ไฟล์แนบ :

94755_ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือก_พนักงานราชการ.pdf

กลุ่มงาน : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่สร้าง : 01/10/2564 14:03:58

Hit : 9

ประกาศผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 เข้ารับการประเมินครั้งที่ ของ พนักงานราชการทั่วไป

ไฟล์แนบ :

78299_ประกาศจังหวัดขอนแก่นผู้ผ่านการประเมินครั้งที่_1_เข้ารับการประเมินครั้งที่_2.pdf

กลุ่มงาน : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่สร้าง : 01/10/2564 14:00:14

Hit : 7

คุะแนนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่าย บริการสุขภาพ (cup) จังหวัดขอนแก่น รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้สามารถอุทธรณ์คะแนนได้ ภายใน วันที่ 15-19 กันยายน 2564

ไฟล์แนบ :

69752_การตรวจสอบคะแนน_นิเทศ_ติดตาม_การดำเนินงาน.pdf

กลุ่มงาน : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่สร้าง : 01/10/2564 13:57:29

Hit : 8

กำหนดการจัดสอบพนักงานราชการการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

ตำแหน่ง นักวิเคราห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนายชข่างเทคนิค

ไฟล์แนบ :

40703_6_กย_64_ประกาศกำหนดการจัดสอบพนักงานราชการ_สำหรับการประเมินสมรรถนะครั้งที่_1_(สอบข้อเขียน).pdf

กลุ่มงาน : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่สร้าง : 01/10/2564 13:53:24

Hit : 11

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

บันทึกรายงาน


ไฟล์แนบ :

กลุ่มงาน : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่สร้าง : 01/10/2564 13:51:19

Hit : 5

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

 

ไฟล์แนบ :

article/9502/DOC082321-08232021133535.pdf

กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่สร้าง : 23/08/2564 07:00:08

Hit : 61

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 และหลักสูตร PDPA (Personal Data Protection Act) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ใน

ไฟล์แนบ :

article/9501/DOC081621-08162021093147.pdf

กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่สร้าง : 18/08/2564 06:28:41

Hit : 29

สภาเภสัชกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์สำหรับเภสัชกร จำนวน 3 หลักสูตร

ไฟล์แนบ :

article/9500/DOC081621-08162021093116.pdf

กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่สร้าง : 18/08/2564 06:24:49

Hit : 28

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 แจ้งยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ รุ่นที่ 7 – 8

ไฟล์แนบ :

article/9499/DOC081621-08162021093049.pdf

กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่สร้าง : 18/08/2564 06:20:29

Hit : 16

ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง The International Virtual Conference on “Community-based Palliative Care; The Way Forward” ระหว่าง 26 – 27 สิงหาคม 2564

ไฟล์แนบ :

article/9498/DOC081621-08162021093029.pdf

กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่สร้าง : 18/08/2564 06:16:43

Hit : 16

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยครั้งที่ 8 (8 th Trauma, Emergency and Disaster Management: Evolution After Disruption SARS-CoV-2)

ไฟล์แนบ :

article/9497/5629-08172021090326.pdf

กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่สร้าง : 17/08/2564 06:18:24

Hit : 10

โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยครั้งที่ 8 (8 th Trauma, Emergency and Disaster Management: Evolution After Disruption SARS-CoV-2)

ไฟล์แนบ :

article/9496/5630-08172021090258.pdf

กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่สร้าง : 17/08/2564 06:15:40

Hit : 23

ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง The International Virtual Conference on “Community-based Palliative Care; The Way Forward” ระหว่าง 26 – 27 สิงหาคม 2564

ไฟล์แนบ :

article/9493/DOC081621-08162021093029.pdf

กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่สร้าง : 16/08/2564 03:14:34

Hit : 6

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

ไฟล์แนบ :

article/9492/คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง.pdf

กลุ่มงาน :

วันที่สร้าง : 16/08/2564 03:09:21

Hit : 13

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2564 “STROKE Plus” ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. โดยผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference Webex)

ไฟล์แนบ :

article/9491/5598-08162021091143.pdf

กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่สร้าง : 16/08/2564 02:17:36

Hit : 17

บทความอื่นๆ
ลำดับ
ชื่อบทความ
เปิดอ่าน
1

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

61
2

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 และหลักสูตร PDPA (Personal Data Protection Act) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ใน

29
3

สภาเภสัชกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์สำหรับเภสัชกร จำนวน 3 หลักสูตร

28
4

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 แจ้งยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ รุ่นที่ 7 – 8

16
5

ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง The International Virtual Conference on “Community-based Palliative Care; The Way Forward” ระหว่าง 26 – 27 สิงหาคม 2564

16
6

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยครั้งที่ 8 (8 th Trauma, Emergency and Disaster Management: Evolution After Disruption SARS-CoV-2)

10
7

โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยครั้งที่ 8 (8 th Trauma, Emergency and Disaster Management: Evolution After Disruption SARS-CoV-2)

23
8

ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง The International Virtual Conference on “Community-based Palliative Care; The Way Forward” ระหว่าง 26 – 27 สิงหาคม 2564

6
9

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

13
10

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2564 “STROKE Plus” ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. โดยผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference Webex)

17
11

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 ประกาศ

31
12

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

306
13

สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย แจ้งเลื่อนและปรับเปลี่ยนรูปแบบ การประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

19
14

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ กำหนดจัดประชุมวิชาการทางกุมารเวชศาสตร์ เรื่อง “A Practical Approach in Pediatric Cardiology Diseases and Critical care” ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน เวลา 08.00-16.00 น. โดยผ่านระบบ Zoom

26
15

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Management of Endodontic Challenges for Best Clinical Practice” ในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2564

20
16

**ด่วนที่สุด** สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญเข้าอบรม การตรวจประเมินโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ระหว่าง 7 – 8 ส.ค. 64 สมัครได้ถึง 5 ส.ค. 64

12
17

*ด่วนที่สุด* ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “EBM Research Methodology and Biostatistics” อบรมระหว่าง 2 – 6 สิงหาคม 2564

15
18

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง Update Critical Care 2021 for Nurse อบรมระหว่าง 6 – 8 กันยายน 2564 สมัครได้ถึง 31 สิงหาคม 2564 และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น ) อบรมระ

20
19

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเครือข่ายด้านการสื่อสารความเสี่ยงด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อบรมออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

9
20

สมาคมเซลล์บำบัดไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเซลล์บำบัดเบื้องต้น (ครั้งที่ 11) สมัครได้ถึง 11 กันยายน 2564 และอบรมวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2564

15
21

กรมควบคุมโรค ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนาม สมัครได้ถึง 30 กันยายน 2564 และอบรมตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2565 - กุมภาพันธ์ 2566

4
22

กองบริหารงานสาธารณสุข สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 1 สมัครได้ถึง 15 สิงหาคม 2564 และอบรมระหว่าง เดือนกันยายน – ธันวาคม 2564

7
23

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบโควตาพิเศษในการเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 โควตา สำหรับบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในกลุ่มวิชาการจัดการความปลอดภัย

1
24

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเบื้องต้นสถานบริการสุขภาพ อบรมวันที่ 2-13 สิงหาคม 2564

0
25

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กายภาพบำบัดสำหรับนักวิ่ง อบรมวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564

2
26

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กายภาพบำบัดในการส่งเสริมการให้นมบุตร โดยผ่านหลักฐานเชิงประจักษ์ สมัครได้ถึง 20 สิงหาคม 2564 และอบรมวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564

4
27

ขอเผยแพร่วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564

137
28

ขอเผยแพร่วารสารวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมาายน 2564

3
29

การบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ในสถานการณ์ COVID-19 cohort ward / HI/ CI/ โรงพยาบาลสนาม

29
30

เปิดรับสมัครทันตแพทย์เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2565

203
31

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2021: Pharmacotherapy of the Eye ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Event

13
32

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้ารับการอบรมวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

20
33

ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

327
34

ประกาสผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน 2 เครื่องรวมในคราวเดียวกัน ให้แก่ รพ.ชุมแพ

22
35

แนวทางการดำเนินงานศูนย์แยกกักตัวในชุมชน COVID-19 Home isolation/Community isolation

99
36

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 57 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (MDCU Congress 2021) จัดโดยคณะกรรมการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564 ทางสื่่ออิเล็กทรอนิกส์แบบเสมือนจริงเต็มรูปแบบ (Full Virtual Platform)

19
37

ขอเชิญเข้าร่วมอภิปรายหัวข้อเรื่อง “Crouch Gait in Cerebral Palsy: Step Approach and Correction” ในโครงการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 22

19
38

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 22 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

26
39

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไข” ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น

11
40

คำแนะนำและแนวทาง งานฌาปนกิจศพ COVID-19

15
41

คำแนะนำและแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ในสถานการณ์ COVID-19

17
42

ประกาศรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

686
43

แนวทางขั้นตอนการดำเนินงาน Home Isolation และ Community Isolation จังหวัดขอนแก่น

1,950
44

ประกาศอัตราร้อยละ รายชื่อ ดีเด่น ดีมาก ประจำปี

175
45

ประกาศอัตราร้อยละ รายชื่อ ดีเด่น ดีมาก เม.ย.2564

834
46

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรุ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

65
47

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

363
48

รายชื่อพนักงานราชการเฉพาะกิจ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีการสัมภาษณ์)

418
49

สมาคมเวชสารสนเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ สมัครได้ถึง 20 สิงหาคม 2564 และอบรมออนไลน์วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564

26
50

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งรายชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 44

19
51

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

150
52

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

96
53

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

34
54

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

0
55

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

0
56

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

3
57

การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

2
58

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 94 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2564

74
59

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการออนไลน์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564

24
60

*ด่วนที่สุด* สป. แจ้งเลื่อนการอบรม หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 37 ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

22
61

*ด่วน* Thohun-National Coordinating Office ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Simulation of Multi-Sectoral Coordination for Rabies Outbreaks Response สมัครได้ถึง 27 กรกฎาคม 2564 และอบรมออนไลน์วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2564

16
62

สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศักยภาพใหม่ผู้นำแบบอไจล์ สมัครได้ถึง 8 กันยายน 2564 และอบรมวันที่ 15 – 16 กันยายน 2564

10
63

ประกาสประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดถอดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่องจัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จัดสรรให้แก่ รพ.ชุมแพ

45
64

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Online ประจำปี 2564 ระหว่าง 16 – 17 กันยายน 2564

22
65

*ด่วนที่สุด* ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญข้าราชการ และบุคลากรสาธารณสุขร่วมประชุมวิชาการ Online ประจำปี 2564 ระหว่าง 3 – 6 สิงหาคม 2564 สมัครได้ถึง 16 กรกฎาคม 2564

31
66

สภาการพยาบาล รับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขึ้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ถึง 30 ก.ย. 64

14
67

ทันตแพทยสภา จัดการประชุมวิชาการทันตแพทยสภาออนไลน์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 4 กันยายน 2564 ผ่านช่องทาง Facebook Thaidentalcouncilce

16
68

คณะเภสัชศาสตร์ อุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและอบรมระยะสั้น

18
69

*ด่วน* สถาบันเวชศาสตร์ ขอเชิญอบรมหลักสูตร Case based Leaming in Geriatric Ambulatory Care วันที่ 19 - 23 ก.ค. 64 สมัครได้ถึง 15 ก.ค. 64

25
70

ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพ ระหว่าง 2 - 13 ส.ค. 64 สมัครได้ถึง 20 ก.ค. 64

60
71

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ

23
72

สถาบันพระบรมราชชนก แจ้งประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 การรับตรงอิสระ โดยรับสมัครวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564

18
73

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 1 สมัครได้ถึง 15 สิงหาคม 2564 และอบรมวันที่ 6 กันยายน – 26 ธันวาคม 2564

58
74

สถาบันพัฒนศาสตร์ แจ้งวันฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์การสมรรถนะสูงด้านการสาธารณสุข ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 ระหว่าง 19-20 กรกฎาคม 2564 และรุ่นที่ 2 ระหว่าง 20-23 กรกฎาคม 2564 โดยสมัครได้ถึง 15 กรกฎาคม 2564

11
75

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งรายชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 43

3
76

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21 สมัครได้ถึง 20 สิงหาคม 2564 และอบรมวันที่ 15 ตุลาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2565

6
77

วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย กำหนดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปี 2564 ในวันที่ 24-25 ก.ค. 2564 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2
78

ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วี เมด แล็บ ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการสำหรับโรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบล

3
79

ประกาศรับสมัครบุคคลบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

55
80

ประกาศรับสมัครบุคคลบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

55
81

ประกาศรับสมัครบุคคลบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

438
82

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

1,060
83

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

6
84

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19 พื้นที่จังหวัดขอนแก่น

584
85

สภาการพยาบาล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล

34
86

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

2,005
87

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

264
88

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

162
89

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

114
90

คณะพยาบาลศาสตร์ มมส. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2564

31
91

แบบฟอร์มคำขออนุญาตเปิดกิจการสถานพยาบาล (คลินิกขอใหม่)

65
92

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1,110
93

โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมสัมนาออนไลน์ "7th MISUR International congress Minimally Invasive Surgery"

54
94

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรม R อบรมระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 และสมัครได้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564

44
95

สป. เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่11 (ปนป.11) อบรมระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – มีนาคม 2565 และสมัครได้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

41
96

สป. เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการส่งเสริมสังคมสันติสุข รุ่นที่12 อบรมระหว่างเดือนกันยายน 2564 – มิถุนายน 2565 และสมัครได้ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

36
97

บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

14
98

บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

13
99

บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

10
100

บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

7
101

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 จัดโดย กรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 ณ กรุงเทพฯ

33
102

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16 (The 16 th International Conference on Humanities and Social Sciences : IC Huso 2021)

33
103

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการ Healthcare Technology Summit 2021 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 จัดโดยสมาคมดิจิทัลไทย (DUGA)

35
104

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการ Healthcare Technology Summit 2021 จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดดิจิทัลไทย (DUGA) ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 ณ กรุงเทพฯ

44
105

ประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์รุ่นเล็กใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพ ขนาดเล็ก ที่ติดอยู่ เคลื่อนย้ายได้ง่ายน้ำหนักเบา จำนวน 31 เครื่อง จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

53
106

*ด่วนที่สุด* สถาบันสิรินธรฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูเบื้องต้นด้านการกลืนสำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 10 สมัครได้ถึง 25 มิ.ย. 64 อบรมระหว่าง 5 – 9 ก.ค. 64

41
107

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาบริการภาครัฐ (AI for the Future Government) วันที่ 30 มิ.ย. 64 เวลา 14.00 – 16.00 น.

63
108

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าดัเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2564

34
109

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือดศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2564

41
110

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดประชุมวิชาการออนไลน์สำหรับพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง อาจารย์พยาบาล บุคลากรทางด้านสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาลต่างๆ

40
111

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

480
112

ขอเลื่อนกำหนดการจัดงาน โครงการ “Meet the Expert” ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯและขอให้ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์ เข้าร่วมโครงการฯ ตามกำหนดการใหม่ จัดโดย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

45
113

ขอเลื่อนกำหนดการจัดงาน การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564) และขอให้ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์ เข้าร่วมโครงการฯ ตามกำหนดการใหม่ จัดโดย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

66
114

*ด่วนที่สุด* ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ สมัครได้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564

53
115

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป อบรมระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 และสมัครได้ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

32
116

สป. เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร อบรมระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 – 4 สิงหาคม 2565 และสมัครได้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564

68
117

สป. เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 20 อบรมระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565 และสมัครได้ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

23
118

แจ้งส่งมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน และแผนการดำเนินงาน รพ.ร.กระนวน

85
119

แจ้งส่งมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA และแผนการดำเนินงาน รพ.ร.กระนวน

81
120

แจ้งส่งมอบเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ รพ.ร.กระนวน

74
121

*ด่วนที่สุด* ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ (ส่งบทความภายใน 15 มิ.ย. 64)

26
122

ประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และตอบแบบสอบถาม

11
123

ประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และตอบแบบสอบถาม

215
124

การประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และตอบแบบสอบถาม

7
125

ประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองและแบบสอบถามการดำเนินการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

11
126

ประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองและแบบสอบถามการดำเนินการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

10
127

ประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และตอบแบบสอบถาม

11
128

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ Evidence-based child psychiatry: CBT for children and families ครั้งที่ 4 หัวข้อ "CBT for emerging issues in adolescent": Hybrid program ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM

64
129

kkpho-2021

171
130

สรุปผลคะแนนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) จ.ขอนแก่น รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

194
131

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

287
132

สสจ.ขอนแก่น 2564

466
133

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

93
134

ข้อมูลทั่วไป

355
135

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบหายใจ เรื่อง “Nursing Management for Respiratory Problem in Neonate and Pediatric” ระหว่างวันที่ 16 – 20 ส.ค. 64

31
136

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลเด็ก ระหว่างวันที่ 12-16 ก.ค. 64

55
137

วพบ. ราชบุรี ขอเชิญร่วมประชุมหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ทันยุค สมัครได้ถึง 11 มิ.ย. 64 อบรมระหว่าง 14 – 16 มิ.ย. 64

43
138

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 2564

103
139

สป. เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท) รุ่นที่ 13 สมัครได้ถึงวันที่ 9 ก.ค. 64 และอบรมระหว่างวันที่ 29 ต.ค. 64 – 14 ม.ค. 65

123
140

แจ้งส่งมอบเครื่องดูดเสมหะ

117
141

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

304
142

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565

147
143

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เรื่อง "OB GYN:Common Problems Unlocked" ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ตึกศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด

57
144

ึสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) จะจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง "วิถีใหม่ของการเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง" รูปแบบการจัดประชุมเป็นแบบ Online ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM

54
145

แจ้งส่งมอบเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ งปม.2564

159
146

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขอเลื่อนจัดการประชุมวิชาการ หัวข้อ “Upskill for oral health transformation” เป็นวันที่ 19 – 20 ก.ค. 2564 จากเดิมวันที่ 7 – 8 มิ.ย. 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์

88
147

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

61
148

ม.ราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัคร น.ศ. เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สมัครได้ถึง 15 มิ.ย. 64

87
149

สป. ขอเลื่อนและปรับกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Online หัวข้อ System Manager & Care Manager (SMCM 2021) เป็นระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2021 โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 64

52
150

วพบ.กรุงเทพ ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่องสูงอายุมีภาวะ ความท้าทายของพยาบาลยุควิภีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-2 ก.ค.64

78
151

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ Asthma and COPD for Healthcare Workers 2021 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง จูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

72
152

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวัควีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2564 สมัครเข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-15 ส.ค.64

60
153

แจ้งส่งมอบเครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากฯ

151
154

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ

113
155

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

124
156

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผลการเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานฯ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ชั้นปีที่ 2

319
157

แจ้งส่งมอบเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธิปิดิกส์

107
158

แจ้งส่งมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง จำนวน 4 เครื่อง รพ.ร.กระนวน

117
159

แจ้งส่งมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง รพ.ร.กระนวน

118
160

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

366
161

การลงทะเบียนฉีดวัคซีน

76
162

*ฟรี ค่าลงทะเบียน* สถาบันสิรินธรฯ ขอเชิญเข้าอบรม กิจกรรมบำบัดเบื้องต้นเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (แบออนไลน์) ระหว่าง 21 - 22 มิ.ย. 64 โดยสมัครได้ถึง 11 มิ.ย. 64

153
163

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

603
164

แจ้งส่งมอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน

204
165

สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA ระหว่าง 5 มิ.ย. – 24 ส.ค. 2564

70
166

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดการเภสัชกรรมในระบบคุณภาพ (ทั้งหมด 12 หลักสูตร)

60
167

แนวทางรับเงินช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19

786
168

ตรวจสอบคะแนนนิเทศ เครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) รอบที่ 1/2564 (ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2564)

93
169

แจ้งส่งมอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 11 เครื่อง

168
170

แจ้งส่งมอบเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า จำนวน 45 เครื่อง

152
171

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเิด่น ปี 2564

86
172

แจ้งส่งมอบ เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

148
173

แจ้งส่งมอบเครื่องนึ่งฯ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 45 เครื่อง งปม 2564

199
174

แจ้งส่งมอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค จำนวน 11 เครื่อง งปม.2564

130
175

ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลสาธารณสุขดีเด่น "คนดีศรีปฐมภูมิ" ประจำปี พ.ศ.2564

552
176

ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น "คนดีศรีปฐมภูมิ"ประจำปี พศ.2564

29
177

แจ้งส่งมอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

109
178

แจ้งส่งมอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

116
179

แจ้งส่งมอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

27
180

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

416
181

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรม (ออนไลน์) โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

128
182

ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ จะจัดให้มี โครงการ "Meet the Expert" ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 และวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องโลตัส 1 - 4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ

75
183

ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ จะจัดให้มี การประชุมวิชาการครั้งที่ 112 (1/2564) ในวันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ที่16-18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ

106
184

สมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทยได้กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2564 หัวข้อเรื่อง "Trends in Endodontics...ถึงเวลา up skill" ในรูปแบบ online webinar มีหน่วยกิจกกรมเท่ากับ 6 โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 พกฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

64
185

แจ้งส่งมอบยูนิตทำฟัน จำนวน 7 เครื่อง

146
186

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่าง 23 – 25 มิถุนายน 2564 โดยสมัครได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564

71
187

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

35
188

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Public Training : Online จำนวน 3 หลักสูตร (หลักสูตร KM, SOP, SWOT)

47
189

สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและการบำบัดทดแทนไตสำหรับอายุรแพทย์และกุมารแพทย์ทั่วไป ระหว่าง ตุลาคม 2564 – มกราคม 2565

36
190

สถานวิทยามะเร็งศิริราช ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-O ฉบับมืออาชีพ รุ่นที่ 4 ระหว่าง 6 – 10 ก.ย. 2564 โดยสมัครได้ถึง 23 ส.ค. 2564

84
191

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ โดยให้หน่วยงานกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรมได้ตามสะดวก

37
192

สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนามาตรการและนโยบายด้านโรคไม่ติดต่อ (Fellowship program on NCDs Interventions) รุ่นที่ 5 ระหว่าง 19 พ.ค. – 6 ส.ค. 2564

63
193

สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ สมัครได้ถึง กันยายน 2564

66
194

สป. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สมัครได้ถึง 19 กรกฎาคม 2564

51
195

สป. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP สำหรับนักพัสดุมือใหม่ สมัครได้ถึง 18 มิถุนายน 2564

54
196

แจ้งส่งมอบกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 7 เครื่อง

172
197

แจ้งส่งมอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ จำนวน 62 เครื่อง

208
198

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

552
199

แจ้งยกเลิกการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

57
200

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์สำหรับพยาบาล จำนวน 8 หลักสูตร

81
201

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมป์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

57
202

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ต่ออายุ) สมัครได้ถึง 18 พฤษภาคม 2564

488
203

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

76
204

ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร(ชุมพล)จุฑาธุช พ.ศ.2564

581
205

วัตถุออกฤทธิ์ - ยาเสพติด

1
206

วัตถุออกฤทธิ์ - ยาเสพติด

79
207

ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการพัฒนาจิต เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน ระหว่างวันที่ 3-9 ตุลาคม 2564

45
208

สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) จะจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง "วิถีใหม่ของการเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ/ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง" ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ

74
209

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ (Strategist Course) รุ่นที่ 15 จัดโดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการการป้องกันประเทศ

57
210

แจ้งส่งมอบเครื่องปิดซองบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดมือกด จำนวน 28 เครื่อง

177
211

แจ้งส่งมอบเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 31 เครื่อง

228
212

กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรแก่บุคลากรด้านสุขภาพของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

57
213

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

68
214

ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล" ครั้งที่ 3 Advance wound ostomy and continence care: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)

90
215

ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "The essential in pediatric respiratory care" (หลักสูตร 10 วัน)

56
216

การประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน)ทันตสาธารณสุข (ทันตกรรมครอบครัว) จัดโดย สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สมัครตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2564

67
217

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการงานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการพัฒนางานบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

123
218

แบบสำรวจจิตอาสา จังหวัดขอนแก่น

0
219

แบบสำรวจจิตอาสา จังหวัดขอนแก่น

0
220

แบบสำรวจจิตอาสา จังหวัดขอนแก่น

349
221

แบบสำรวจศูนย์บรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น

836
222

แบบสำรวจศูนย์บรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น

7
223

แบบสำรวจศูนย์บรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น

41
224

แบบสำรวจศูนย์บรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น

43
225

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

1,176
226

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

156
227

⨹ ราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรม และกรอบรายการวัสดุทันตกรรม เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2564 อัพเดท ปรับ 2 รายการ ณ 14 พ.ค.64

244
228

แนวทางการดำเนินงานสำหรับทันตบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU/NPCU) ปี 2564 ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31มี.ค.64

367
229

ขอเชิญส่งผลงานประกวด R2R ดีเด่น ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน-16 พฤษภาคม 2564

92
230

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา" ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

86
231

แจ้งส่งมอบราวฝึกเดินแบบปรับระดับได้ จำนวน 31 ชุด

180
232

ลิงค์PortFolioทันตบุคลากร

25
233

ลิงค์PortFolioทันตบุคลากร

0
234

(เลื่อนการอบรม) ขอเชิญทันตแพทย์เข้าอบรม หลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน) ทันตสาธารณสุข (ทันตกรรมครอบครัว) ปิดรับสมัครวันที่ 10 พ.ค. 64

670
235

สำรวจกลุ่มเป้าหมายวัคซีนสำหรับหน่วยงาน สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. และ รพ.สต

1,564
236

สำนักงาน ก.พ.ร. ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

71
237

อบรมออนไลน์เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะพิษด้วยยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงู

91
238

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญเข้าประชุมหลักสูตร การเตรียมพร้อมรับมือและการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2564

78
239

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่น จำนวน 3 หลักสูตร

74
240

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร การวัดแว่นสายตาในเด็ก เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2564

55
241

สถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดเก็บรายได้ การเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเงิน สำหรับ รพ.สต. ระหว่าง 28 – 29 เมษายน 2564

54
242

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ขอเชิญสัมมนาวิชาการ เรื่องการจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา ระหว่าง 19 – 20 มิถุนายน 2564

52
243

แจ้งส่งมอบราวฝึกเดินแบบปรับระดับ จำนวน 14 ชุด

205
244

แจ้งส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 33 เครื่อง

267
245

แจ้งส่งมอบกล้องตรวจจอประสาทตา จำนวน 14 เครื่อง

192
246

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

192
247

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

212
248

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 6 หลักสูตร จัดโดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

62
249

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง “New Era ; bundle of care” จากความรู้สู่การปฏิบัติ” จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 ณ อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

52
250

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ Evidence-based child psychiatry: CBT for children and families ครั้งที่ 4 เรื่อง “CBT in emerging issues in adolescent”: Hybrid program จัดโดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที

136
251

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง จัดโดยสมาคมเวชสารสนเทศไทย จำนวน 2 รุ่น ในเดือนพฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

63
252

แจ้งส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 5 เครื่อง

216
253

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2563-2564 Family medicine In challenging Time และส่งผลงานวิจัย/วิชาการ จัดโดย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และภาค

100
254

ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กำหนดจัดการอบรมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะพิษด้วยยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษ จำนวน 6 รุ่น ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2564

87
255

สำเนาคำสั่งและสัญญาซื้อขายเครื่องผลิตออกวิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 5 เครื่องจัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน

167
256

ชมรมผู้ช่วยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ชมรมเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพ ทันตบุคลากร ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่่ 16-18 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมเอเชีย ห้องกิ่งเพชร ราชเทวีกรุงเทพ กรุงเทพฯ

82
257

ขอเชิญพยาบาลเข้าร่วมอบรมระยะสั้น จัดโดย ชมรมพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย จำนวน 4 รุ่นๆละ 16 คน ณ โรงแรม เอส อเวนิว กรุงเทพฯ

80
258

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากล จัดโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม 2564

73
259

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Logistics Strategy in a Digital World จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายและเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2564

45
260

ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

79
261

ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ จำนวน 1 โครงการ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษารายบุคคลขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 โครงการ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การ Satir model จำนวน 5 โครงการ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษาเป็นคู่ จำนวน 1 โครงการ รวม 9 โครงการ จ

51
262

ม.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล และอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัด จำนวน 9 หลักสูตร

71
263

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

701
264

แจ้งส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร 62 เครื่อง ด้วยเงินงบประมาณปี 2564

376
265

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลฯ 25 เครื่อง งปม.2564

198
266

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ หลักการทำงาน การใช้งาน และตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์

74
267

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ

60
268

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

904
269

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ Logistics Strategy in a Digital World ระหว่าง 18 - 20 พ.ค. 64

84
270

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ผ่านระบบ Admissions

73
271

ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้รหัสทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมธาราแกรนด์

75
272

สถาบันพัฒนศาสตร์จัดการฝึกอบรมในหลักสูตร การบริหารนโยบายและการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมกานต์มณีพาเลซ เขตพญาไท กรุงเทพฯ

44
273

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “2021 Approaches in Pediatric Dentistry” ในระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค. 2564 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

37
274

ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ เรื่อง “ID Rama Symposium 2021” จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

81
275

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค. 2564 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล จ.ขอนแก่น

49
276

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1,258
277

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

1,267
278

สถานที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฯ โควิด-19

227
279

ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

302
280

ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1,728
281

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลข้อมูลอุบัติการณ์ความเสี่ยง 2P Safety

2,366
282

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2664 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค. 64

104
283

ขอเชิญข้าราชการในสังกัดร่วมการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2563-2564 จัดโดย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ในรูปแบบ Webinar

81
284

ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 11 สมัครภายในวันที่ 9 เม.ย. 64

72
285

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จัดโดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

86
286

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง Integration of Clinical Practices in Hand in Hand Injuries ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 810 B ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์โรงพย

86
287

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Logistics Strategy in a Digital World ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2564

65
288

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยแลเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการนำเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลของรัฐ จัดโดย คณะเภสัชศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 2 เมาายน 2564 โดยการประชุมผ่านสื่่ออิเล็กทรอนิกส์

64
289

สป. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1 - 4

81
290

สป. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างง่ายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 - 4

72
291

สป. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ข้อพึงระวังในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเทคนิคการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 1 - 3

82
292

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Upskill for oral health transformation ระหว่าง 7 – 8 มิถุนายน 2564

127
293

วพบ.พะเยา ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 3 สาขา ได้แก่ การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) และการผดุงครรภ์

59
294

สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ TASP Annual Scientific Meeting 2021 ในวันที่ 21 พ.ค. 2564

52
295

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ 40

44
296

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการทำงาน การใช้งานและตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ ระหว่าง 22 เม.ย. - 21 พ.ค. 64 จำนวน 15 หลักสูตร

40
297

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

2,682
298

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

1,177
299

แผนกำหนดการออกสำรวจหน่วยบริการที่ได้รับจัดสรร

532
300

แผนกำหนดการออกสำรวจหน่วยบริการที่ได้รับจัดสรร

0
301

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เชิญเข้าอบรมเรื่อง ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก ระหว่าง 26 – 30 เมษายน 2564

110
302

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เชิญเข้าอบรมเรื่อง Nursing Management for Pediatric Heart Disease ระหว่าง 5 – 9 กรกฎาคม 2564

92
303

บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์เรื่อง Leading Culture Transformation for Healthcare วันที่ 27 เมษายน 2564

72
304

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เชิญร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่าง 2 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2564

67
305

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญร่วมอบรม Breastfeeding First and Best: Theory and Art of Practice ระหว่าง 18 – 21 พฤษภาคม 2564

62
306

สถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และวิธีเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเงิน ระหว่าง 7 – 8 เมษายน 2564 และ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้โรงพยาบาล ระหว่าง 26 – 27 เมษ

51
307

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่สำหรับปรับพื้นฐานการปฏิบัติงานที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 - 2

38
308

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง การนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและบริบทองค์กรพยาบาล ระหว่าง 12 – 14 พฤษภาคม 2564

73
309

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมอัลตราซาวด์ เพื่อการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีสำหรับแพทย์ทั่วไป ระหว่าง 7 – 8 เมษายน 2564

52
310

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สมัครได้ถึง 20 เมษายน 2564

52
311

สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 หัวข้อ Inclusive Trauma Care System ระหว่างวันที่ 28-30 เมาายน 2564 ณ ห้องประชุมสาเกต อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ชั้น 7 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

85
312

โรงพยาบาลพระปกเกล้า ขอเชิญบุคลากรร่วมโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปี 2564 ในวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2564

65
313

คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดประชุมวิชาการ“วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนกับการเป็นข้าราชการยุคใหม่” ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมระพี สาคริก

62
314

คณะแพทยศาสตร์ มมส. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

64
315

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 3 สาขา

98
316

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมแพทย์รุ่นใหม่ใผ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล

65
317

ประชาสัมพันธ์เรื่องการย้ายสถานที่จัดอบรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

77
318

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการบริการโลหิต

71
319

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ประจำปี 2564

74
320

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ เจาะประเด็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564

64
321

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์

70
322

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (พ.ศ. 2562)

50
323

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ รุ่นที่ 1 - 4

36
324

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร หลักเกณฑ์การยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กับผู้บังคับบัญชาตามหน่วยงานตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช. และหลักเกณฑ์ข้อทักท้วงข้อสังเกตในการจัดซื้อจัดจ้างของ

37
325

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ การจัดประชุมและการทำรายงานประชุม รุ่นที่ 1 - 5

43
326

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร วินัยการเงินการคลังและเทคนิคการเบิกจ่ายเงินเพื่อป้องกันความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่สำหรับบุคลากรรัฐ รุ่นที่ 1 - 4

48
327

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดซื้อจัดจางอย่างง่ายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 - 4

56
328

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จัดงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการ Healthcare Technology Summit 2021 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซ็นเตอร์ แจ

167
329

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)วิธีเฉพาะเจาะจง e-market และ e-bidding ของกรมบัญชีกลาง(ภาคปฏิบัติ)” รุ่นที่1-รุ่นที่2 ระหว่างเดือนมีนาคม-

68
330

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงานการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและศึกษาขั้นตอนประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานระบบe-GP”รุ่นที่1-รุ่นที่4 ระหว่างเดือน พ

78
331

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ'รุ่นที่ 1 - 4 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนสิงหาคม 2564 ณ โรงแรม โลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

90
332

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวทางปฏิบัติ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ำ

513
333

สป.สธ. ขยายเวลารับสมัคร หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ 5 ปี 64

66
334

สป.สธ.ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ก.พ.

74
335

สป. ประกาศรับสมัครเข้ารับการศึกษาต่อและอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (ส่งเอกสารถึง สป. ภายใน 31 มี.ค. 64)

647
336

กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การขอขอมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

74
337

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. 2564 จังหวัดขอนแก่น

17
338

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. 2564 จังหวัดขอนแก่น

53
339

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. 2564 จังหวัดขอนแก่น

67
340

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อกุมารแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2564

73
341

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส. กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่วิชาชีพนักกำหนดอาหาร ระหว่างวันที่ 3-4 เม.ย. 64 ณ ม.มหาสารคาม

99
342

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ ปี 2563 จังหวัดขอนแก่น

539
343

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ ปี 2563 จังหวัดขอนแก่น

375
344

ประกาศผุ็ชนะรายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ

289
345

มหาวิทยาลัยขอนแก่นประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม"การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่"ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 รูปแบบการประชุมเป็นแบบออนไลน์

117
346

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพัน์ธ 2564

243
347

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข

101
348

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564

272
349

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564

232
350

รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

99
351

สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (สพปร) ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้้งที่ 15

7
352

สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (สพปร) ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้้งที่ 15

122
353

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมของสมาคมฯ ประจำปี 2564 จำนวน 3 หลักสูตร

177
354

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดทำโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" สำหรับข้าราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รุ่น ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 รูปแบบออนไลน์ อัตราค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร จำนวน 3,000 บาท (สาม

145
355

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 7 เครื่อง ด้วยเงินปี 2564

401
356

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 11 เครื่อง ด้วยเงินปี 2564

265
357

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 11 เครื่อง ด้วยเงินปี 2564

184
358

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 11 เครื่อง ด้วยเงินปี 2564

199
359

แจ้งส่งมอบกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมือถือ 31 เครื่อง จัดซื้อด้วยเงิน งปม.2564

292
360

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงฯ ขอเชิญอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารของ จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 1 ระหว่าง 18 มี.ค. - 9 เม.ย. 64

101
361

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม "การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่"ในวันที่ 19-21 พ.ค. 64 ผ่านรูปแบบการประชุมแบบออนไลน์

337
362

QR Code link ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายPCCที่ได้รับงบเพิ่มเติมฯ Updateผลงาน 5 เดือน ปี2564

749
363

ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายPCCที่ได้รับงบเพิ่มเติมฯ Updateผลงาน 5 เดือน ปี2564

204
364

สถาบันพัฒนาศัยภาพผู้นำ ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 199 - 201

100
365

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. 2564 จังหวัดขอนแก่น

40
366

พชอ.64

64
367

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต..สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2564

94
368

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 11 หลักสูตร

74
369

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28

65
370

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรช่างกายอุปกรณ์

61
371

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล กำหนดประชุมวิชาการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง Surgical Crown Lengthening ในวันที่ 30 เม.ย. 64

121
372

ม.สวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เพื่อเติมเต็มการวางแผนและพัฒนากระบวนการ” ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564

65
373

รพ.เมตตารักษ์ (วัดไร่ขิง) ขอเชิญอบรมหลักสูตร Ophthalmic Technicians รุ่นที่ 14 ระหว่าง 11 พฤษภาคม – 23 กรกฎาคม 2564

73
374

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอเชิญอบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 1 – 26 พฤษภาคม 2564

421
375

วพบ.ราชชนนี นครลำปาง ขอเชิญอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่างเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 2564

273
376

แจ้งส่งมอบกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์

200
377

วัคซีนโควิด 19

549
378

วัคซีนโควิด 19

1,579
379

วัคซีน Covid 19

48
380

วัคซีน Covid 19

104
381

วัคซีนโควิด 19

69
382

กรมอนามัย ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังสุขภาพสายตานักเรียนตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในโครงการเด็กไทยสายตาดี ปี 2564

128
383

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 10

106
384

กรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง

1,535
385

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

415
386

คู่มือการเพิ่มค่าจ้างประจำปี พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

288
387

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การดูแลมารดาทารก ยุค New Normal ในสถานการณ์โควิด-19 :บทบาทของสถานบริการและสถานศึกษา (ประชุมออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564

304
388

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSOฯ รุ่นที่ 12 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ม.สวนดุสิต

92
389

ประกาศการรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

511
390

สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย กำหนดอบรม เรื่องคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค. 64 ณ กรุงเทพฯ

78
391

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

660
392

กิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ.2564

605
393

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก ฉบับนักวิชาชีพ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 25 มิ.ย. 64

100
394

สถาบันพัฒนศาสตร์ ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์การสมมรถนะสูงด้านการสาธารณสุข ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

529
395

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 - 6

65
396

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1 – 4

72
397

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 - 3

65
398

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง Practical and Future trend in family Medicine ระหว่าง 1 - 2 เมษายน 2564

53
399

วพบ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ระหว่าง 26 เมษายน – 27 สิงหาคม 2564

83
400

วพบ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการเวชปฏิบัติ เรื่อง วิถีใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระหว่าง 5 – 9 เมษายน 2564

95
401

รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผ่าตัดจักษุ ระหว่าง 11 พฤษภาคม – 5 พฤศจิกายน 2564

61
402

คณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น การวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพ ระหว่าง 10 พฤษภาคม – 29 สิงหาคม 2564

47
403

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การอบรมด้านโรคผิวหนัง ปี 2564

46
404

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ระหว่าง 18 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2564

40
405

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ ด้วยเงินงบประมาณปี 2564

282
406

ร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ seson 3

1,128
407

ร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ seson 3

0
408

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

145
409

สภาการพยาบาลขอเชิญร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 "แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาล ในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก" ในระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร

90
410

สภาการสาธารณสุขชุมชน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเข้าอบรมในระบบ Online ตามโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2564

85
411

วพบ.ศรีมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ระหว่าง 6 มี.ค. – 31 ก.ค. 2564

160
412

แจ้งรายละเอียดรายการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เบื้องต้น) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

792
413

ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

797
414

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ เปิดรับสมัคร และขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร “การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา” เป็น 26 เมษายน – 27 สิงหาคม 2564

79
415

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิด ระหว่าง 9-12 มีนาคม 2564

176
416

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่า เพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ปี พ.ศ. 2564

104
417

กรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง

110
418

เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อรับบัณฑิตจบใหม่

680
419

เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อรับบัณฑิตจบใหม่

0
420

เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อรับบัณฑิตจบใหม่

79
421

สำนักงานบริหารวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร แนวทางในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะ แนวทางในการบริหารสัญญา กรณีศึกษาแนววินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1 - 3

91
422

สำนักงานบริหารวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 - 4

80
423

สำนักงานบริหารวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเฉพาะเจาะจง e-market และ e-bidding ของกรมบัญชีกลาง (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 1 - 2

85
424

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งรายชื่อสถาบันการศึกษา/หน่วยงานฯ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 38

91
425

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ม.ราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564

105
426

การสรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2564

428
427

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครเข้ารับการศึกษาต่อ และอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1,181
428

สภาการพยาบาล ประชาสัมพันธ์การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2565

101
429

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

91
430

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

111
431

สป. รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26

82
432

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4

165
433

สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8

108
434

สป. ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ CKD Weekend 2021 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2564

101
435

สภาการสาธารณสุขชุมชน เชิญร่วมอบรมและแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2564

199
436

วสส.ขอนแก่น รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

330
437

กองบริหารทรัพยากรบุคคล รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปี 2563 (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy : DIB))

92
438

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ จัดโดย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

86
439

คู่มือนิเทศ CUP 64

420
440

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

109
441

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Bridging the gap between scientific knowledge and clinical practice ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564

84
442

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

77
443

สป. ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการบูรณาการ การตรวจร่างกายทางออโธปิดิกส์และหัตถเวชกรรมไทย ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564

74
444

สป. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครเข้ารับการศึกษาต่อ และอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

78
445

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564

200
446

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564

44
447

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) หน่วยงานวิจัยภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยและเชิญบุคลากรเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรการกักตัวสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัส

108
448

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเลื่อนการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

7
449

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเลื่อนการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

253
450

คู่มือนิเทศ ติดตาม ประเมินผล CUP 64

567
451

คู่มือนิเทศ ติดตาม ประเมินผล CUP 64

2
452

ขอให้บันทึกข้อมูลในแบบสำรวจ

626
453

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.ช. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ ผ่าน QR Code

98
454

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง จำนวน 4 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

553
455

วพบ. เชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป “UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นในยุคปรับเปลี่ยน” รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564

196
456

กรมอนามัย เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร ทันตสาธารณสุขสำหรับทันตแพทย์ ปี 2564

277
457

แจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการอบรม "เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ" ปี 2564 เป็นแบบ Online

101
458

แจ้งการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ รอบที่ 2 ระหว่าง 14 ธ.ค. 63 - 28 ก.พ. 64

212
459

วพบ. พระพุทธบาท ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ ระหว่าง 2 ส.ค. - 19 พ.ย. 2564

230
460

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

103
461

ประกาศเลื่อนการรับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรการพัฒนาความเชียวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ 5 ปี 2564

98
462

ขอเชิญประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 หัวข้อ Ignite and Reframe Your Thinking : Detours, Details, and Design (Concept) ระหว่าง 3-5 ก.พ. 2564

89
463

ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2564

13,914
464

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะของการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการของเขตสุขภาพ ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2564

113
465

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการวิชาการแบบครบวงจรสู่การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564

112
466

สถาบันเวชศาสตร์ฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมและขยายเวลาการสมัครอบรม หลักสูตรการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจรสำหรับผู้จัดการการดูแลภาวะสมองเสื่อม เป็นระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2564

154
467

ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

808
468

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

814
469

ขอแจ้งเลื่อนโครงการประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) จึงพิจารณาเลื่อนการจัดประชุมออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดวันใหม่

676
470

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการจัดการระบบเครือข่ายด้วย Mikro Tik

150
471

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 12

288
472

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร” รุ่นที่ 11

182
473

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การบริหารโรงพยาบาล

139
474

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

148
475

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

122
476

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน รุ่นที่ 16

88
477

สถาบันแห่งชาติฯ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม ทั้งหมด 5 หลักสูตร

82
478

โรงพยาบาลเมตารักษ์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 จำนวน 4 รุ่น

84
479

สถาบันเวชศาสตร์ฯ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจรสำหรับผู้จัดการการดูแลภาวะสมองเสื่อม ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2564

73
480

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 3

89
481

การงดออกตรวจนอกเวลาราชการ

76
482

การงดออกตรวจนอกเวลาราชการ

79
483

การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

14,030
484

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

0
485

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

0
486

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

1,028
487

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564

746
488

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปี 2564

98
489

คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา กำหนดอบรมหลักสูตร อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ค. 64 ณ ม.บูรพา

146
490

โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนเรียนหลักสูตรวิชาชีพ

139
491

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การสรรหาศัลยแพทย์ดีเด่นประจำปี 2564

103
492

สภากาชาดไทย ประชาสัมพันธ์โครงการ Trainer Bank

112
493

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2564

269
494

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครแพทย์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

120
495

ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์

1,750
496

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการ HRCT : การบรรยายเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2564 ณ กรุงเทพมหานคร

125
497

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Pre-congress Workshop เรื่อง "Neonatal Thermal Management" ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 และประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 22 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทสไทย เรื่อง "Smart Practice in Neona

190
498

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

251
499

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564

147
500

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล กำหนดประชุมวิชาการ เรื่อง product Information Leaflet and Boxed Warnings (Pil-Box) ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ. 64 ณ ม.มหิดล

173
501

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร

105
502

รพ.ศรีธัญญากำหนดจัดอบรมระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน จำนวน 6 ระยะ ระหว่างเดือน ม.ค. - เม.ย. 64 ณ รพ.ศรีธัญญา

305
503

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

569
504

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

432
505

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

416
506

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง Dysphagia Evaluation and Intervention in Common Clinical Practices ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564

102
507

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคอง ประจำหอผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2564

135
508

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท – เอก

118
509

1. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564

1,069
510

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพHPT รุ่นที่ 5 ปี 64

167
511

มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย

93
512

ม.สวนดุสิต กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคลฯ ปีงบประมาณ 64 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 7-8 ม.ค. 64 ณ ม.สวนดุสิต

75
513

สมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-19 ก.พ. 64 ณ กรุงเทพมหานคร

81
514

แผนที่

403
515

การติดต่อ

1,995
516

งบทดลองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นประจำเดือน ตุลาคม 2563

140
517

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

761
518

ประกาศอัตราร้อยละ รายชื่อ ดีเด่น ดีมาก ต.ค.2563

1,241
519

แจ้งผลพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2563

117
520

เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

124
521

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง เวชปฏิบัติทันยุคในการบริการปฐมภูมิวิถีปกติใหม่

285
522

ทบทวนปรับแผนและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.2562และการสำรวจแผนการจัดตั้งPCU/NPCUจังหวัดขอนแก่น

851
523

ทบทวนปรับแผนและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.2562และการสำรวจแผนการจัดตั้งPCU/NPCUจังหวัดขอนแก่น

319
524

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 36

762
525

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีวสถิติ ประจำปีการศึกษา 2564

250
526

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ

110
527

ไฟล์นำเสนอการประชุม กวป. เดือนพฤศจิกายน 2563

615
528

ไฟล์นำเสนอการประชุม กวป. เดือนธันวาคม 2563

669
529

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น กำหนดจัดประชุมวิชาการ การดูแลรักษาโรคภูมิแพ้ โรคทางระบบหายใจ และเวชกำบำบัดในเด็ก ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ณ ม.ขอนแก่น

120
530

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะ.จำนวน 7 สาขา

118
531

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อกุมารแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2564

106
532

สมาคมเวชสารสนเทศไทย กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการให้บริการเพื่อการปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลสู่ยุคดิจิทัล จำนวน 2 รุ่น ในเดือนธันวาคม 2563 ณ กระทรวงสาธารณสุข

115
533

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล กำหนดประชุมวิชาการ เรื่องการบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด ระหว่างวันที่ 7-8 ม.ค. 64 ณ ม.มหิดล

98
534

แนวทาง/แบบประเมินการดำเนินการ GREEN & CLEAN Hospital ปี 2564

2,274
535

แจ้งผลการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะลงทุน ปีงบประมาณ2564 (70%,20%และ10%)

1,334
536

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น พยาบาลดีเด่นด้านโรคเบาหวาน พ.ศ. 2563

98
537

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 ของสำนักงาน ก.พ.ร.

83
538

คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี กำหนดฝึกอบรมหลักสูตร มาตรการบังคับทางปกครองและการบังคับคดีปกครอง จำนวน 2 รุ่น ระหว่างเดือน ก.พ. และ ก.ย. 64 ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดชลบุรี

103
539

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

87
540

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

101
541

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

76
542

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล กำหนดประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 10-12 มี.ค.64 ม.มหิดล

89
543

วพบ.กรุงเทพ กำหนดจัดประชุมวิชาการ เรื่อง Update in NICU 2021 ระหว่า่งวันที่ 22-24 ก.พ.64 ณ วพบ.กรุงเทพ

96
544

ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์

1,098
545

ไฟล์ชี้แจงแนวทางกฏกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 *สสจ ขอนแก่น 9 ธค 63

728
546

สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษา ฯ จำนวน 7 โครงการ

102
547

ม.สวนดุสิต กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว รุ่นที่ 2 ในวันที่ 21 ธ.ค. 63 ณ ม.สวนดุสิต

112
548

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

103
549

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์

117
550

คู่มือการเก็บตัวอย่างน้ำบริโภค และ น้ำเสีย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

459
551

โครงการ พชอ.

163
552

โครงการ พชอ.

223
553

โครงการ พชอ.

92
554

แผนปฏิบัติการ พัฒนาแรงงานนอกระบบ สสจ.ขอนแก่น 2564

189
555

การฝึกงานนิสิต มมส. (พย-ธค63)

432
556

รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

510
557

สสจ.ลพุบรี

61
558

รพ.ลำพูน

89
559

จ.พัทลุง

98
560

จ.แพร่รับย้ายข้าราชการ

75
561

จ.แพร่รับย้ายข้าราชการ

61
562

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ปี พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 16

462
563

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เปิดรับสมัครหลักสูตร การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ

124
564

ประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กร ที่ได้รับการรับรองหลักสูตร

98
565

สถาบันราชานุกูล เปิดรับสมัครอบรมการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

97
566

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เปิดรับสมัครอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต

125
567

สถาบันราชานุกูลเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตระยะสั้น 7 สาขา

80
568

สภาการพยาบาลรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร 2 สาขา

63
569

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

1,038
570

คู่มือ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดขอนแก่น (Review)

4,215
571

ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

66
572

ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน

78
573

สป.สธ.ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ 1 ทศวรรษการผลิต Paramedic ของประเทศไทย ของคณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม

76
574

สำนักบริการวิชาการ ม.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 7 หลักสูตร

280
575

ม.สวนดุสิต กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลฯ ปี 64 รุ่นที่ 6 ในวันที่ 4 ธ.ค. 63 ณ ม.สวนดุสิต

76
576

แจ้งส่งมอบเครื่องติดตามสัญญาณชีพฯ งบประมาณปี 2563

471
577

PMQA บริหารความเสี่ยง กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

359
578

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs ระหว่างวันที่ 15-19 มี.ค. 64 ณ ม.เกษตรศาสตร์

76
579

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการคัดเลือกสตรี บึคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564

72
580

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่นของสมาคม

66
581

สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กำหนดจัดประชุมวิชาการ ICN Forum 15 ระหว่างวันที่ 3-5 ก.พ. 64 ณ จังหวัดเชียงใหม่

161
582

ม.สวนดุสิต กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ปีงบ 64 รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย. 63 ณ ม.สวนดุสิต

92
583

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดฝึกอบรมแก่บุคลากรที่ทำงานใกล้ชิดกับครอบครัว จำนวน 3 รุ่น ระหว่างเดือน ธ.ค. 63-มี.ค. 64 ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

77
584

ม.เกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปี 64 จำนวน 39 หลักสูตร

91
585

วพบ.นครราชสีมา กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ในวันที่ 21-23 ธ.ค. 63 ณ จังหวัดนครราชสีมา

122
586

กองพยาบาล สป.สธ. กำหนดจัดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค. 63 ณ กรุงเทพมหานคร

142
587

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี กำหนดจัดงานวันสถาปนา 10 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.63 - 1 ธ.ค. 63 ณ มรภ.อุบลราชธานี

82
588

สป.สธ.ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2564

76
589

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้างฯ ระหว่างวันที่ 15-17 ธ.ค. 63 ณ โรงแรมมันตรา วารี จ.ขอนแก่น

119
590

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 - กันยายน 2563

358
591

ขอเชิญลงชื่อเข้าร่วมประชุม

576
592

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

1,382
593

แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข

455
594

เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายนักยุทธศาสตร์ฯ ปี 2564

160
595

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

879
596

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจาปี 2564 และนำเสนอผลงานวิจัย วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์

152
597

ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

98
598

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ หัวข้อ "๊Update in Gynecologic Endocrinology Treatment"

168
599

เปิดรับนักศึกษาใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.ขอนแก่น

120
600

รายงานและใบประกาศสุขาภิบาลอาหาร

189
601

รพ.ระนองรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ

110
602

รพ.ชุมพร รับสมัครเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ

106
603

รพ.โพธาราม รับโอน/รับย้าย

141
604

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรทางการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต รุ่นที่ 7 ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 21 พฤษภาคม 2564

321
605

ทันตแพทสมาคมแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 111 (2/2563) ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ณ กรุงเทพฯ

100
606

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการผู้สูงอายุระดับชาติ "วิถีใหม่ สังคมสูงวัย ก้าวไกล อย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563

150
607

สมาคมเวชสารสนเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2020 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ กรุงเทพฯ

337
608

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการเรื่อง Best Practice in Blood Transfusion Service ในระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

188
609

รายงาน และการจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก วันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันส้วมโลก” (World Toilet Day)

344
610

รพ.เพชรบูรณ์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ

114
611

สสจ.พังงา รับย้าย/โอน

87
612

รพ.กาฬสินธุ์

94
613

รพ.กาฬสินธุ์

82
614

จ.นครปฐม

71
615

รพ.พุทธโสธร รับสมัครพนักงานราชการ

83
616

ศรีสะเกษ รับสมัครนายแพทย์เชี่ยวชาญ

78
617

สปสธ. ประชาสัมพันธ์การการสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2021 ของสำนักงาน ก.พ.ร.

97
618

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ เรื่อง บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ ถูกต้อง ของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

82
619

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ของชมรมศึกษาโรคปวดศรีษะ ภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

77
620

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี (แห่งประเทศไทย) กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องดูดมดลูกแทนการขูดมดลูก ในวันที่ 21 ธ.ค. 63 ณราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

147
621

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น กำนดจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 64 31 พ.ค. 64 ณ รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

97
622

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

73
623

คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 3-4 ธ.ค. 2563 ในรูปแบบ Virtual Conference

64
624

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 111 ระหว่างวันที่ 16-18 ธ.ค. 63 ณ กรุงเทพฯ

127
625

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม เดือน พ.ย. 2563 ของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

64
626

สป.สธ.ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเพิ่มผลผลิตภาครัฐ ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

64
627

ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

1,271
628

ประชุม คณะกรรมการวางแผน และประเมินผล(กวป.) ครั้งที่10/2563

755
629

งบทดลองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กันยายน 2563

53
630

รายงานกิจกรรมวันล้างมือโลก ปี 2563 สสจ.ขอนแก่น (2)

129
631

รายงานกิจกรรมวันล้างมือโลก ปี 2563 สสจ.ขอนแก่น (1)

118
632

รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

107
633

ประกาศสำนักรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคอแฟริกา

83
634

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการ

90
635

ประกาศรับย้ายข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ

99
636

ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์

656
637

การขอรับประเมินมาตรฐานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA: Environmental Health Accreditation) จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564

559
638

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว

102
639

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รุ่นที่ 8/2564

295
640

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รุ่นที่ 15/2564

439
641

ไฟล์นำเสนอสุขภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ตค 63

287
642

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ

972
643

ประชาสัมพันธ์ประกาศแพทยสภา เรื่องการกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทยย์ภาครัฐ

100
644

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2564

144
645

ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2564

1,322
646

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดจัดอบรมหลักสูตร ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุฯ รุ่นที่ 1-3 ระหว่างเดือน พ.ย. 63-ก.ค. 64 ณ กรุงเทพมหานคร

94
647

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดจัดอบรม หลักสุตร แนวทางในการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง รุ่นที่ 1-3 ระหว่างเดือน ธ.ค. 63-ส.ค. 64 ณ กรุงเทพฯ

87
648

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้ืองต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1-6 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพฯ

88
649

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดอบรมหลักสุตร ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่นที่ 1-5 ระหว่างเดือนพ.ย. 63-ส.ค. 64 ณ กรุงเทพฯ

76
650

มูลนิธิแพทย์ชนบท ขอเชิญเสนอรายชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์ กนกศักดิ์ พูลเกษร ประจำปี 2564

82
651

สถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ฯ จำนวน 3 รุ่น ระหว่างเดือน พ.ย. 63-ม.ค. 64 ณ จังหวัดสงขลา เชี่ยงใหม่ และกรุงเทพ

75
652

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กำหนดประชุมวิชาการทางการพยาบาล เรื่อง การนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและบริบทองค์กรพยาบาล ระหว่างวันที่ 17-18 ธ.ค. 63 ณ กรุงเทพ

225
653

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 63 - 19 มี.ค. 64 ณ กรุงเทพฯฯ

280
654

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบลงทุนของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สป.

204
655

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบัน และ45 ปี สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในเดือน พ.ย. 63 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

98
656

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการ เรื่อง Move it on : Management for 2Ps in Nursing Organizations ทาง Online ผ่าน Program Zoom ในวันที่ 30 ต.ค. 63

105
657

จังหวัดนครศรีธรรมราช รับย้าย/โอนข้าราชการไปดำรงตำแหน่งว่าง

102
658

รพ.ดำเนินสะดวกขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการใหเปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

68
659

กระทรวงสาธารณสุขขอส่งสำเนาหนังสือเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

43
660

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมออนไลน์ ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตรศาสตร์

95
661

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต PICU ระหว่างเดือน พ.ค. - ส.ค. 64 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

148
662

สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ย. 63 ณ จังหวัดชลบุรี

142
663

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรม ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ จำนวน 3 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 13 พ.ย. 63 - 7 ก.พ. 64 ณ กรุงเทพฯ

88
664

ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 12-14 ม.ค. 64 ณ จังหวัดเชียงราย

285
665

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่น 8 ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค. 63 ณ จังหวัดเชียงใหม่

134
666

กระทรวงดิจิทัลฯ (MDES) ร่วมกับ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จัดอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Privacy&Security Summit 2020 ในวันที่ 25-26 พ.ย. 63 ณ กรุงเทพฯ

160
667

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กทม ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม

87
668

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กทม ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม

89
669

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กทม ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม

3
670

การรับรองหลักสูตรของกรมสนับสนุสบริการสุขภา

77
671

วพบ.กรุงเทพ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

116
672

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2563

111
673

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตราฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ

75
674

การจัดสัมนาทางวิชาการ เรื่อง บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง

70
675

สมาคมรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั่งที่ 18 ในระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์

221
676

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน จัดประชุมวิชาการประจำปี 2563 ใน Theme "สู้โควิดต้องพิชิต NCDs" (Fight NCDs to defeat COVID) วันที่ 14-15 ธ.ค. 2563 ณ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ

461
677

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

247
678

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน

56
679

สมาคมเวชสารสนเทศไทย จัดประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 9 เรื่อง ระบบสุขภาพดิจิทัล Digital Health : New Normal ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ย. 63 ณ โรงแรม ดิเอมเมอร์รัล กรุงเทพ

170
680

สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูง(ประเทศไทย) จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่3/2563 เรื่อง การเตรียมผลงานพัฒนาคุณภาพและการตีพิมพ์ผลงาน: เส้นทางสู่การเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย. 63 ณ โรงแรมวินทรี จ.เชียงใหม่

109
681

ชมรมพยาบาลและบุคลากรด้านจักษุไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 เรื่อง "Preparation of Ophthalmic Nurses to Lead in the Crucial Year for Vision" ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ วันที่ 26-27 พ.ย. 63

436
682

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ฯ รุ่นที่1-4 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ระหว่างเดือน ม.ค. 64- เดือน ส.ค.64

111
683

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 49

17
684

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 49

101
685

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2

89
686

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2

99
687

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการสาธิตการปฏิบัติในระบบ e-GP" รุ่นที่ 1-3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน พ.ย. 63 - เดือน

22
688

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ประชาสมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2

658
689

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการสาธิตการปฏิบัติในระบบ e-GP" รุ่นที่ 1-3

86
690

สป.สธ.ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564

102
691

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดจัดอบรม หลักสูตร การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผุ้เริ่มปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่นที่ 1-4 ระหว่างเดือน พ.ย. 63-เดือน ส.ค. 64 ณ กรุงเทพฯ

107
692

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดอบรมหลักสูตร การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่นที่ 1-3 ระหว่างเดือน พ.ย.63-เดือน มิ.ย. 64 ณ กรุงเทพฯ

112
693

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดจัดอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังฯ รุ่นที่ 1-5 ระหว่างเดือน พ.ย. 63 - ก.ย. 64 ณ กรุงเทพฯ

98
694

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้นประจำเดือน ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 ของคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

150
695

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงานในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแห่งชาติ (NLRC) ของกระทรวงแรงงาน

106
696

มรภ.สวนสุนันทา กำหนดจัดอบรม หลักสูตร การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ่าง บำเหน็จบำนาญ ข้ราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 1-2 ระหว่างเดือน มี.ค.-ก.ค. 63 ณ กรุงเทพมหานคร

103
697

มรภ.สวนสุนันทา กำหนดจัดอบรม หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐฯ รุ่นที่ 1-7 ระหว่างเดือน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ณ จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี และกรุงเทพฯ

109
698

มรภ.สวนสุนันทา กำหนดจัดอบรม หลักสูตร เจาะลึกประเด็นและแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญาและการบริหารสัญญาฯ รุ่นที่ 1-4 ระหว่างเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 ณ จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และอุบลราชธานี

96
699

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) ในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

100
700

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) ในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

293
701

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 17 และ 16th Ramathibodi Surgical Forum ในวันที่ 13 พ.ย. 63 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

118
702

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล ครั้งที่ 2 Advance wound ostomy and continence care : Theory and Practice หลักสูตร 10 วัน ในช่วงเดือน พ.ย. 63 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

193
703

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมฝึกอบรมเรื่อง Standard Course in Clinical Trial and GCP Training 2020 ในระหว่างวันที่ 4-6 พ.ย. 63 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

207
704

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2020 ครั้งที่16 เรื่อง "Balancing risks and benefits in diabetes management" ในวันเสาร์ที่ 14 พ.ย.63 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

78
705

ม.เทคโนโลยีสุรนารี กำหนดจัดอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ : การรักษาโรคทั่วไปทันยุค รุ่นที่ 3-4 ในเดือน ต.ค. 63 ณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

124
706

ลงทะเบียน ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขฯจังหวัดขอนแก่น ปี 2564 และสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563

188
707

New! ชุดเอกสารคำขอต่ออายุสถานพยาบาล (คลินิก) ปี 2564

466
708

New! ชุดเอกสารคำขอต่ออายุสถานพยาบาล (คลินิก) ปี 2564

4
709

New! ชุดเอกสารคำขอต่ออายุสถานพยาบาล (คลินิก) ปี 2564

0
710

New! ชุดเอกสารคำขอต่ออายุสถานพยาบาล (คลินิก) ปี 2564

0
711

New! ชุดเอกสารคำขอต่ออายุสถานพยาบาล (คลินิก) ปี 2564

0
712

New! ชุดเอกสารคำขอต่ออายุสถานพยาบาล (คลินิก) ปี 2564

0
713

ดาวน์โหลดเอกสารสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 รอบที่ 2

273
714

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์องค์กรภายหลังสถานการณ์โควิด -19 รุ่นที่ 1 และหลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 4 ของนิด้า

123
715

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดอบรมระยะสั้นตจวิทยา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ย. 63 ณ รพ.จุฬาลงกรณ์

290
716

รายงานทันตสุขภาพ(ท02) เขตสุขภาพที่ 7

737
717

รายงานทันตสุขภาพ(ท02) เขตสุขภาพที่ 7

136
ผู้บริหาร สสจ.ขอนแก่น
profiles-thumbnail
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (27)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 40 เครื่องจัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จัดสรรให้แก่โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (45)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจแลุะสัญญาณชีพชนิดถอดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่องรวมในคราวเดียวกัน ให้แก่ รพ.ชุมแพ (43)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(กระบะ)ฯ ด้วยเงินงบประมาณเงินกุ้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้้นฟูเศรษฐกิจฯ ปี 2564 (53)

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 2 เครื่องจัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จัดสรรให้แก่ โรงพยาบาลชุมแพ (68)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ 300 mA ด้วยเงินงบประมาณเงินกู้ ปี 2564 (59)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฯ(ตู้)2400ซีซี งบประมาณเงินกู้ ปี พ.ศ.2564 (60)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฯ(ตู้)2400ซีซี งบประมาณเงินกุ้ ปี พ.ศ.2564 (5)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฯ 10G งบประมาณเงินกุ้ ปี พ.ศ.2564 (53)

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องสลายนิ่วในไตโดยใช้พลังงานลมและคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง จัดสรรให้แก่ ir"ชุมแพ (66)

ร่าง TOR

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) ซื้อด้วยงบเงินกู้โควิด (76)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ด้วยเงินกู้งบโควิด19 ปี พ.ศ.2564 (92)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีฯงบเงินกู้โควิด19 (66)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง(10G) (53)

ยกเลิกร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) จัดซื้อด้วยงบเงินกู้โควิด (146)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) ซื้อด้วยงบเงินกู้โควิด (86)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ด้วยเงินกู้งบโควิด19 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (79)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจฯ งบเงินกู้โควิด19 (15)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีฯ (96)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง(มาตราฐานความปลอดภัย 10G) (67)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดถอดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่องจัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จัดสรรให้แก่ โรงพยาบาลชุมแพ (16)

ประกาศผู้ชนะ เครื่องส่องตรวจ 31 เครื่อง (25)

ประกาศผู้ชนะ เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด 12 เครื่อง (25)

ประกาศผู้ชนะ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 8 เคร่อง (20)

ประกาศผู้ชนะ ซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดีทัศน์ รุ่นมาตรฐาน จำนวน4 เครื่อง (15)

ประกาศผู้ชนะ กล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ รุ่นมาตรฐาน จำนวน 4 เครื่อง (20)

ประกาศผู้ชนะ เครื่องให้ออกซิเจน อัตราการไหลสูง สำหรับเด็ก (22)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง ด้วยงบเงินกู้โควิด ปี 2564 (31)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ งบเงินกู้โควิด (34)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตดนมัติ(AED)ฯ งบเงินกู้โควิด (28)

ไฟล์จากงานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 ประกาศ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 66 ดังนี้ (24)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฯ(กระบะ)งบเงินกู้โควิด ปี พ.ศ.2564 (77)

แจ้งส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 27 เครื่อง งปม.2564 (65)

แจ้งส่งมอบเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงฯ จำนวน 31 เครื่อง จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณปี 2564 (88)

แจ้งส่งมอบเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า จำนวน 17 เครื่อง (101)

แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (45)