COVID-19 REPORT

ตารางกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-19

กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-19
รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
เป้าหมายทั้งหมด
บุคลากรสาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุข
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
7 กลุ่มโรค
หญิงตั้งครรภ์
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ปปช.+ไร้รัฐ ต่างชาติ
นักเรียน 12-17 ปี
เด็กอายุ 5-11 ปี
เด็กอายุ 0-4 ปี
แก้ไข
01
เมืองขอนแก่น
514,719
18,885
6,057
78,400
27,187
2,282
12,377
266,988
34,192
49,373
18,978
02
บ้านฝาง
45,949
247
1,079
10,481
3,656
199
272
23,267
3,089
2,743
916
03
พระยืน
29,458
194
740
7,001
2,511
92
66
14,401
2,134
1,732
587
04
หนองเรือ
77,591
365
2,022
18,307
7,120
249
1,627
37,032
5,509
4,071
1,289
05
ชุมแพ
118,087
1,203
2,355
26,599
7,940
454
468
55,961
8,415
10,701
3,991
06
สีชมพู
62,692
325
1,584
14,172
4,939
257
203
29,481
5,446
4,769
1,516
07
น้ำพอง
97,646
533
2,438
22,792
6,512
383
519
48,516
6,764
6,731
2,458
08
อุบลรัตน์
39,394
262
907
8,003
4,457
187
1,078
18,138
2,874
2,680
808
09
กระนวน
67,456
474
1,627
14,741
5,092
275
997
32,855
5,041
4,646
1,708
10
บ้านไผ่
84,540
110
1,808
20,576
6,576
353
512
39,585
6,410
6,360
2,250
11
เปือยน้อย
16,026
37
386
3,410
1,349
42
160
7,968
1,194
1,077
403
12
พล
78,447
197
1,488
17,091
10,024
373
1,104
31,070
6,402
7,770
2,928
13
แวงใหญ่
24,306
84
624
5,787
2,100
80
134
10,787
2,063
2,035
612
14
แวงน้อย
32,663
58
834
8,311
2,531
134
445
14,961
2,518
2,163
708
15
หนองสองห้อง
63,320
270
1,608
15,153
5,959
232
399
28,899
5,043
4,443
1,314
16
ภูเวียง
61,702
467
1,453
14,507
4,401
214
218
29,583
4,854
4,427
1,578
17
มัญจาคีรี
58,882
345
1,490
15,377
4,312
214
676
26,813
4,272
3,956
1,427
18
ชนบท
37,103
64
1,208
9,615
3,099
118
208
16,473
3,016
2,484
818
19
เขาสวนกวาง
33,987
193
579
6,509
2,864
130
2,552
15,947
2,387
2,159
667
20
ภูผาม่าน
19,387
159
487
4,107
1,763
97
309
9,025
1,631
1,392
417
21
ซำสูง
20,142
145
477
4,703
2,230
86
181
9,790
1,230
963
337
22
โคกโพธิ์ไชย
19,640
71
537
5,070
1,454
94
214
9,212
1,348
1,276
364
23
หนองนาคำ
18,306
33
515
4,189
1,739
42
305
8,789
1,268
1,029
397
24
บ้านแฮด
34,069
2,260
672
6,491
2,229
115
1,889
14,018
2,630
2,334
1,431
25
โนนศิลา
20,617
8
510
5,087
1,974
79
365
10,070
1,241
905
378
29
เวียงเก่า
12,113
15
464
2,816
1,513
66
76
5,285
780
832
266
รวม
1,688,242
27,004
33,949
349,295
125,531
6,847
27,354
814,914
121,751
133,051
48,546
แก้ไข

ตารางสรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามกลุ่มเป้าหมาย จำแนกรายอำเภอ

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 07/02/2566]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
ฉีดทั้งหมด
Dose 1 ทั้งหมด
บุคลากรทางการแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2
บุคลากรทางการแพทย์ เข็ม 2 ได้ฉีดเข็ม 3
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุข เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2
อาสาสมัครสาธารณสุข เข็ม 2 ได้ฉีดเข็ม 3
อาสาสมัครสาธารณสุข เข็ม 3 ได้ฉีดเข็ม 4
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เข็ม 2 ได้ฉีดเข็ม 3
โรคเรื้อรัง 18-59 ปี
โรคเรื้อรัง 18-59 ปี เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2
โรคเรื้อรัง 18-59 ปี เข็ม 2 ได้ฉีดเข็ม 3
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข็ม 2 ได้ฉีดเข็ม 3
ปชช.+ไร้รัฐ ต่างชาติ
ปชช.+ไร้รัฐ ต่างชาติ เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2
ปชช.+ไร้รัฐ ต่างชาติ เข็ม 2 ได้ฉีดเข็ม 3
นักเรียน 12-17 ปี เข็ม 1
นักเรียน 12-17 ปี เข็ม 2
นักเรียน 12-17 ปี เข็ม 3
นักเรียน 5-11 ปี เข็ม 1
นักเรียน 5-11 ปี เข็ม 2
นักเรียน 5-11 ปี เข็ม 3
หญิงตั้งครรภ์
หญิงตั้งครรภ์ เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2
หญิงตั้งครรภ์ เข็ม 2 ได้ฉีดเข็ม 3
ปชช. บุคลากร อสม. และเจ้าหน้าที่
ปชช. บุคลากร อสม. และเจ้าหน้าที่ เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2
ปชช. บุคลากร อสม. และเจ้าหน้าที่ เข็ม 2 ได้ฉีดเข็ม 3
กลุ่ม 608
กลุ่ม 608 เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2
กลุ่ม 608 เข็ม 2 ได้ฉีดเข็ม 3
Dose 2 ทั้งหมด
Dose 3 ทั้งหมด
Dose 4 ทั้งหมด
บุคลากรทางการแพทย์ ได้ฉีดเข็ม 2 (ส.ค.-ต.ค.64) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
บุคลากรทางการแพทย์ ได้ฉีดเข็ม 2 (พ.ย.64-ม.ค.65) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
อาสาสมัครสาธารณสุข เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (ส.ค.-ต.ค.64) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
อาสาสมัครสาธารณสุข เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (พ.ย.64-ม.ค.65) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (ส.ค.-ต.ค.64) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (พ.ย.64-ม.ค.65) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
โรคเรื้อรัง 18-59 ปี เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (ส.ค.-ต.ค.64) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
โรคเรื้อรัง 18-59 ปี เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (พ.ย.64-ม.ค.65) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (ส.ค.-ต.ค.64) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (พ.ย.64-ม.ค.65) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
ปชช.+ไร้รัฐ ต่างชาติ เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (ส.ค.-ต.ค.64) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
ปชช.+ไร้รัฐ ต่างชาติ เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (พ.ย.64-ม.ค.65) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
นักเรียน 12-17 ปี เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (ส.ค.-ต.ค.64) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
นักเรียน 12-17 ปี เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (พ.ย.64-ม.ค.65) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
นักเรียน 5-11 ปี เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (ส.ค.-ต.ค.64) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
นักเรียน 5-11 ปี เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (พ.ย.64-ม.ค.65) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
หญิงตั้งครรภ์ เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (ส.ค.-ต.ค.64) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
หญิงตั้งครรภ์ เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (พ.ย.64-ม.ค.65) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
ปชช. บุคลากร อสม. และเจ้าหน้าที่ เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (ส.ค.-ต.ค.64) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
ปชช. บุคลากร อสม. และเจ้าหน้าที่ เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (พ.ย.64-ม.ค.65) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
กลุ่ม 608 เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (ส.ค.-ต.ค.64) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
กลุ่ม 608 เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (พ.ย.64-ม.ค.65) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
เจ้าหน้าที่ EMS
เจ้าหน้าที่ EMS เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2
เจ้าหน้าที่ EMS เข็ม 2 ได้ฉีดเข็ม 3
เจ้าหน้าที่ EMS เข็ม 3 ได้ฉีดเข็ม 4
เจ้าหน้าที่ EMS เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (ส.ค.-ต.ค.64) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
เจ้าหน้าที่ EMS เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (พ.ย.64-ม.ค.65) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
01
เมืองขอนแก่น
1,145,762
448,106
17,730
17,781
17,497
5,855
5,673
3,775
702
56,395
53,818
28,813
29,412
28,367
15,106
17,665
17,411
10,832
269,275
255,837
124,473
29,199
29,551
10,492
22,937
16,662
285
626
539
173
309,190
295,280
155,998
86,433
82,724
44,092
424,406
210,901
55,226
2,718
397
4,739
411
42,812
7,007
21,135
5,318
10,180
1,259
148,681
90,563
4,079
23,333
5
24
345
149
164,663
92,871
64,292
12,474
566
560
628
282
214
36
02
บ้านฝาง
71,316
29,278
185
166
71
995
977
797
245
6,955
6,542
3,231
1,951
1,864
1,099
265
263
303
14,126
13,172
7,169
1,941
1,990
687
2,802
2,311
99
46
39
16
15,565
14,577
8,341
8,952
8,445
4,346
27,340
13,473
1,115
23
6
772
122
4,182
1,685
1,177
556
149
15
5,153
6,563
6
1,721
0
0
7
25
6,097
6,704
5,366
2,266
66
65
32
24
37
2
03
พระยืน
47,595
19,876
117
114
48
716
715
597
116
4,844
4,585
2,302
1,436
1,377
646
66
63
99
10,205
9,643
4,090
1,125
1,173
497
1,356
1,054
3
24
23
3
11,088
10,513
4,808
6,304
5,985
2,951
18,728
8,259
653
5
1
636
39
2,573
1,788
703
558
31
8
4,749
4,471
1
1,054
0
0
4
10
5,383
4,533
3,280
2,356
39
39
19
31
18
0
04
หนองเรือ
125,366
53,578
277
249
104
1,943
1,926
1,689
258
11,362
10,544
5,161
6,143
5,894
3,141
1,603
1,601
1,029
22,288
20,843
8,377
5,431
5,168
1,733
5,159
4,004
32
94
83
37
25,357
23,877
10,537
17,599
16,521
8,339
49,590
20,641
1,502
15
3
1,732
95
7,109
2,889
4,024
1,602
1,454
73
8,027
11,423
16
4,839
3
2
25
45
10,510
11,574
11,158
4,536
72
66
29
19
34
8
05
ชุมแพ
234,462
95,860
1,511
1,647
2,128
2,462
2,457
1,957
315
17,943
17,029
8,658
7,959
7,519
4,251
616
625
669
47,028
45,022
25,975
11,058
8,868
2,164
6,790
4,384
67
281
256
84
51,766
49,802
30,781
26,183
24,804
12,993
87,891
46,009
4,163
377
10
1,952
169
13,277
3,252
5,322
1,636
324
50
29,683
13,662
465
7,308
19
12
158
79
32,328
13,922
18,757
4,967
209
227
227
79
71
7
06
สีชมพู
93,531
41,639
267
245
186
1,518
1,488
1,180
139
9,004
8,348
3,778
3,302
3,115
1,310
233
225
115
20,548
18,760
5,526
2,999
3,056
955
3,763
2,790
87
55
59
13
22,502
20,656
6,933
12,361
11,522
5,101
38,033
13,078
721
14
12
1,090
186
4,037
3,748
1,339
1,580
153
39
8,512
8,949
18
2,658
3
54
11
37
9,683
9,203
5,387
5,365
56
54
42
24
38
7
07
น้ำพอง
159,708
66,237
590
543
195
2,280
2,257
1,942
300
13,396
12,748
7,715
3,762
3,638
2,053
512
503
356
32,148
30,576
13,741
6,871
6,991
2,640
6,475
5,073
24
142
136
39
35,577
33,924
16,264
17,300
16,522
9,807
62,521
28,736
2,077
28
6
1,771
250
9,095
2,977
2,120
1,250
281
31
9,392
18,924
4
6,474
1
1
35
74
11,492
19,231
11,250
4,301
158
155
71
56
50
13
08
อุบลรัตน์
78,813
31,476
227
208
103
900
899
794
137
5,368
4,993
3,317
4,107
3,914
2,090
1,385
1,359
914
14,732
13,585
6,955
1,840
1,835
894
2,788
2,151
36
68
69
27
17,235
16,037
8,748
9,543
8,976
5,434
29,018
15,113
2,890
14
3
739
77
3,150
1,387
2,325
1,400
1,064
62
7,254
5,170
8
1,644
1
55
20
32
9,052
5,310
5,495
2,819
70
68
30
43
24
4
09
กระนวน
114,770
50,356
565
406
270
1,518
1,462
1,176
97
9,269
8,590
4,451
3,182
2,958
1,524
964
939
715
23,495
21,544
8,026
6,264
5,916
1,494
4,985
3,433
14
56
55
18
26,578
24,391
10,192
12,507
11,603
5,993
45,349
17,696
1,270
40
16
1,170
183
4,898
2,742
1,611
1,055
692
111
10,222
9,262
12
5,642
0
1
17
26
12,126
9,600
6,526
3,823
147
131
90
34
67
14
10
บ้านไผ่
134,341
58,059
656
647
57
1,736
1,701
1,373
214
11,012
10,223
5,277
3,370
3,119
1,442
484
478
428
30,298
28,146
10,715
5,720
5,816
1,097
4,745
3,481
9
123
113
26
33,065
30,864
12,471
14,505
13,455
6,745
53,633
20,325
2,159
21
6
1,231
235
6,167
3,175
1,528
1,257
215
58
9,694
16,097
9
5,375
0
0
32
48
11,051
16,398
7,727
4,480
129
127
45
49
38
21
11
เปือยน้อย
28,279
11,734
107
103
60
379
378
367
52
2,728
2,576
1,823
1,164
1,108
676
273
92
52
5,519
5,125
2,392
867
848
331
765
491
1
33
30
12
6,166
5,585
2,769
3,925
3,714
2,511
10,644
5,612
278
19
7
322
16
1,881
550
753
302
51
18
2,934
1,815
334
413
0
0
19
8
3,220
1,852
2,653
860
52
52
33
21
30
5
12
พล
149,841
62,389
593
558
203
1,472
1,454
1,225
205
11,006
10,355
5,964
9,564
9,303
4,858
1,358
1,356
872
24,481
22,506
11,574
8,152
7,759
2,849
5,884
4,253
77
70
56
27
27,684
25,658
13,732
20,640
19,714
10,849
57,397
27,507
2,395
43
13
1,202
104
7,222
2,549
7,264
1,807
1,090
81
11,669
8,896
31
7,289
2
5
21
21
13,815
9,087
14,507
4,377
191
181
74
55
72
17
13
แวงใหญ่
40,855
17,627
191
187
79
588
583
534
81
4,191
3,841
1,879
1,056
990
483
134
132
93
8,371
7,576
3,000
1,285
1,310
771
1,778
1,374
7
48
39
16
9,269
8,453
3,638
5,295
4,870
2,378
16,007
6,794
420
31
4
453
65
1,969
1,440
503
385
98
15
3,690
3,216
7
1,154
0
2
17
13
4,196
3,346
2,489
1,838
56
53
33
23
34
5
14
แวงน้อย
52,204
22,299
196
189
59
811
805
725
247
5,567
5,093
2,489
1,158
1,095
567
481
478
321
9,840
9,021
3,526
2,048
1,951
807
1,988
1,569
182
52
40
11
11,373
10,535
4,633
6,777
6,228
3,067
20,322
8,692
794
6
6
630
90
3,101
1,354
725
269
398
42
3,990
4,022
25
1,714
0
0
14
15
5,038
4,179
3,840
1,638
68
66
33
24
34
13
15
หนองสองห้อง
97,279
42,773
250
227
93
1,549
1,533
1,300
283
9,264
8,479
3,882
2,781
2,626
1,245
356
354
241
19,419
17,726
6,283
4,754
4,648
1,666
4,362
2,959
76
73
59
14
21,529
19,799
7,866
12,118
11,164
5,141
38,575
14,749
1,142
15
2
1,159
222
5,293
2,412
1,592
863
230
51
6,053
9,953
6
4,169
0
0
9
36
7,423
10,226
6,894
3,311
121
111
60
21
71
21
16
ภูเวียง
93,303
40,265
327
255
97
1,254
1,244
1,119
129
7,807
7,379
3,660
2,648
2,516
1,106
207
205
199
20,445
19,192
6,930
3,885
3,840
1,245
3,615
2,923
16
33
33
17
22,269
20,902
8,309
10,488
9,928
4,783
37,597
14,356
1,025
43
5
992
142
4,294
2,347
1,306
935
137
19
10,463
7,424
5
3,490
23
58
23
6
11,621
7,603
5,623
3,288
94
89
50
30
54
4
17
มัญจาคีรี
92,751
39,760
342
333
183
1,426
1,412
1,201
162
9,695
9,149
4,477
2,458
2,367
1,113
357
354
248
18,526
17,499
6,594
3,894
3,810
1,119
2,834
1,949
65
101
91
42
20,766
19,728
8,247
12,254
11,607
5,632
37,100
15,063
798
30
10
981
306
4,970
3,752
1,191
1,020
259
19
6,166
10,329
12
3,495
0
0
26
52
7,503
10,714
6,187
4,824
87
87
64
29
38
3
18
ชนบท
63,904
28,162
203
185
82
1,157
1,135
890
107
6,143
5,486
2,463
1,637
1,542
756
205
209
160
13,967
12,571
4,554
2,667
2,709
701
2,108
1,585
2
52
45
9
15,536
14,101
5,686
7,832
7,073
3,228
25,478
9,619
630
8
7
861
176
2,275
2,425
709
652
102
37
4,983
6,219
7
2,484
0
10
10
28
5,939
6,454
2,994
3,105
79
73
33
21
40
8
19
เขาสวนกวาง
57,713
22,985
155
146
46
562
558
554
230
4,832
4,614
3,219
1,573
1,526
1,084
493
491
498
11,715
10,890
5,835
1,576
1,559
1,042
2,123
1,599
43
59
52
14
12,808
11,967
6,824
6,464
6,192
4,317
21,326
12,230
1,052
4
4
464
53
2,914
1,463
913
517
315
142
3,578
6,547
4
1,363
0
0
10
35
4,244
6,747
3,837
2,015
44
40
26
27
13
7
20
ภูผาม่าน
31,619
13,647
111
97
36
472
470
363
37
2,882
2,692
1,254
1,158
1,121
526
294
295
228
6,211
5,972
2,134
1,210
1,229
490
1,281
721
2
53
46
10
7,058
6,799
2,717
4,093
3,859
1,790
12,612
4,999
336
6
1
403
41
1,500
989
671
367
263
6
2,858
2,732
1
1,127
0
0
7
27
3,484
2,785
2,178
1,383
57
50
39
17
36
5
21
ซำสูง
28,821
12,682
23
151
83
433
449
367
53
3,083
2,746
1,309
988
954
454
222
218
133
5,998
5,397
1,780
983
984
147
920
608
0
21
19
3
6,687
6,224
2,364
4,092
3,719
1,766
11,535
4,277
292
3
3
278
93
1,605
803
572
291
111
64
1,749
3,274
3
869
0
0
3
15
2,145
3,442
2,180
1,109
27
36
22
11
16
2
22
โคกโพธิ์ไชย
33,467
14,210
2
3
21
470
467
378
51
3,513
3,314
1,438
1,097
1,061
517
184
188
176
6,458
6,078
2,344
1,208
1,232
590
1,280
974
4
32
31
10
7,060
6,682
2,862
4,642
4,406
1,965
13,310
5,424
489
3
0
314
142
1,024
2,088
389
610
140
16
2,226
3,520
4
1,106
0
1
8
19
2,636
3,666
1,421
2,717
22
23
15
18
18
4
23
หนองนาคำ
31,792
13,577
42
30
21
476
466
413
52
3,022
2,898
1,383
1,401
1,347
663
277
276
215
6,235
5,906
2,129
1,186
1,147
322
951
773
4
36
35
6
6,970
6,620
2,705
4,459
4,280
2,052
12,829
5,085
283
6
1
396
29
1,844
828
928
340
215
19
3,360
2,195
4
1,032
1
0
12
13
3,920
2,243
2,784
1,181
17
13
13
12
9
1
24
บ้านแฮด
82,679
32,183
846
956
2,129
934
972
1,111
177
6,217
5,791
3,221
2,462
2,312
1,430
1,910
1,913
997
14,752
13,958
8,641
2,145
2,166
894
2,927
2,045
165
93
81
38
18,336
17,674
12,761
8,772
8,184
4,689
30,070
18,510
1,707
379
11
764
78
3,875
1,582
1,485
635
427
38
3,239
9,346
3
1,887
0
2
36
36
4,696
9,465
5,396
2,253
117
129
251
18
55
4
25
โนนศิลา
37,070
16,032
23
22
30
473
466
410
263
3,483
3,094
1,514
1,068
960
394
354
347
241
8,202
7,388
2,383
1,051
1,060
559
1,334
922
229
18
17
7
9,048
8,220
3,061
4,569
4,071
1,915
14,279
5,764
964
11
6
381
70
1,572
1,082
449
384
277
44
3,672
3,153
4
923
0
23
3
7
4,335
3,276
2,024
1,473
46
46
20
11
40
3
29
เวียงเก่า
28,101
11,520
22
20
30
429
425
406
149
3,054
2,883
1,616
1,102
1,055
578
62
62
124
5,359
5,142
2,269
874
854
272
822
618
3
28
28
8
5,640
5,419
2,624
4,184
3,966
2,202
10,857
5,101
552
5
1
379
35
1,959
852
678
317
31
6
2,691
2,273
6
784
3
1
3
17
2,900
2,294
2,640
1,186
15
14
16
18
8
0
รวม
3,155,342
1,296,310
25,558
25,468
23,911
32,808
32,372
26,643
4,801
232,035
217,810
114,294
97,939
93,648
49,112
30,960
30,437
20,258
669,641
629,075
287,415
110,233
107,470
36,458
96,772
70,706
1,532
2,317
2,074
680
756,122
714,287
355,871
332,291
313,532
164,086
2,605
558,013
84,933
3,867
541
25,811
3,429
144,598
57,166
61,412
25,906
18,687
2,323
314,688
269,998
5,074
93,347
61
251
875
873
359,500
276,725
206,885
83,945
2,605
2,555
1,995
997
1,159
214

ตารางสรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์ ได้ฉีดเข็ม 2 แต่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 3

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 07/02/2566]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
<= ก.ค.64
ส.ค.64
ก.ย.64
ต.ค.64
พ.ย.64
ธ.ค.64
รวม
01
เมืองขอนแก่น
14,612
1,016
1,523
179
134
192
17,656
02
บ้านฝาง
136
3
8
12
2
3
164
03
พระยืน
108
2
2
1
1
0
114
04
หนองเรือ
230
3
7
5
0
2
247
05
ชุมแพ
1,258
258
109
10
3
3
1,641
06
สีชมพู
219
5
7
2
7
5
245
07
น้ำพอง
506
0
21
7
2
1
537
08
อุบลรัตน์
188
8
4
2
2
1
205
09
กระนวน
347
3
28
9
7
7
401
10
บ้านไผ่
619
6
10
5
3
1
644
11
เปือยน้อย
77
10
5
4
5
0
101
12
พล
502
10
23
10
6
4
555
13
แวงใหญ่
151
1
24
6
2
2
186
14
แวงน้อย
177
5
1
0
2
3
188
15
หนองสองห้อง
209
2
8
5
0
2
226
16
ภูเวียง
204
7
28
8
1
3
251
17
มัญจาคีรี
292
4
20
6
8
1
331
18
ชนบท
170
1
2
5
4
2
184
19
เขาสวนกวาง
138
1
2
1
4
0
146
20
ภูผาม่าน
90
0
4
2
0
1
97
21
ซำสูง
145
1
0
2
1
1
150
22
โคกโพธิ์ไชย
0
2
0
1
0
0
3
23
หนองนาคำ
23
0
3
3
1
0
30
24
บ้านแฮด
562
117
254
8
4
5
950
25
โนนศิลา
2
5
5
1
1
4
18
29
เวียงเก่า
14
2
3
0
0
0
19
รวม
20,979
1,472
2,101
294
200
243
25,289

ตารางสรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 อสม. ได้ฉีดเข็ม 2 แต่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 3

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 07/02/2566]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
<= ก.ค.64
ส.ค.64
ก.ย.64
ต.ค.64
พ.ย.64
ธ.ค.64
รวม
01
เมืองขอนแก่น
411
1,122
2,890
727
200
117
5,467
02
บ้านฝาง
51
131
441
200
53
52
928
03
พระยืน
33
152
434
50
17
12
698
04
หนองเรือ
82
50
1,143
539
50
33
1,897
05
ชุมแพ
327
322
1,452
178
134
24
2,437
06
สีชมพู
191
261
414
415
87
82
1,450
07
น้ำพอง
188
389
925
457
148
84
2,191
08
อุบลรัตน์
63
51
561
127
49
17
868
09
กระนวน
57
25
496
649
80
35
1,342
10
บ้านไผ่
209
201
595
435
128
51
1,619
11
เปือยน้อย
34
131
166
25
10
1
367
12
พล
131
177
774
251
33
51
1,417
13
แวงใหญ่
53
37
249
167
45
14
565
14
แวงน้อย
63
57
428
145
61
22
776
15
หนองสองห้อง
125
154
761
244
127
45
1,456
16
ภูเวียง
99
241
365
386
82
50
1,223
17
มัญจาคีรี
94
203
433
345
123
139
1,337
18
ชนบท
50
95
489
277
69
84
1,064
19
เขาสวนกวาง
37
150
243
71
33
12
546
20
ภูผาม่าน
22
54
278
71
25
13
463
21
ซำสูง
60
60
103
115
70
19
427
22
โคกโพธิ์ไชย
8
49
101
164
52
77
451
23
หนองนาคำ
39
3
296
97
16
7
458
24
บ้านแฮด
113
8
641
115
44
26
947
25
โนนศิลา
3
34
223
124
44
16
444
29
เวียงเก่า
9
13
200
166
16
8
412
รวม
2,552
4,170
15,101
6,540
1,796
1,091
31,250

ตารางสรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้ฉีดเข็ม 2 แต่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 3

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 07/02/2566]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
<= ก.ค.64
ส.ค.64
ก.ย.64
ต.ค.64
พ.ย.64
ธ.ค.64
รวม
01
เมืองขอนแก่น
1,576
7,348
27,190
8,274
2,406
2,250
49,044
02
บ้านฝาง
4
13
2,287
1,882
450
833
5,469
03
พระยืน
4
108
940
1,525
698
565
3,840
04
หนองเรือ
4
137
3,915
3,057
614
1,425
9,152
05
ชุมแพ
78
1,619
8,286
3,372
1,785
950
16,090
06
สีชมพู
3
237
1,552
2,248
880
2,079
6,999
07
น้ำพอง
57
37
4,168
4,890
858
1,655
11,665
08
อุบลรัตน์
6
79
1,976
1,095
501
514
4,171
09
กระนวน
4
64
1,258
3,576
960
694
6,556
10
บ้านไผ่
6
861
2,952
2,354
1,288
808
8,269
11
เปือยน้อย
7
283
1,378
220
290
153
2,331
12
พล
20
390
3,759
3,073
423
1,194
8,859
13
แวงใหญ่
0
6
753
1,210
562
429
2,960
14
แวงน้อย
20
6
1,477
1,618
776
425
4,322
15
หนองสองห้อง
17
151
2,973
2,169
893
630
6,833
16
ภูเวียง
1
86
1,610
2,598
742
993
6,030
17
มัญจาคีรี
15
121
2,117
2,732
931
1,891
7,807
18
ชนบท
2
8
1,011
1,256
697
1,196
4,170
19
เขาสวนกวาง
0
68
1,531
1,315
388
440
3,742
20
ภูผาม่าน
0
12
950
538
246
417
2,163
21
ซำสูง
176
9
944
652
284
412
2,477
22
โคกโพธิ์ไชย
0
14
321
689
284
1,399
2,707
23
หนองนาคำ
0
3
765
1,076
313
300
2,457
24
บ้านแฮด
20
12
2,806
1,057
504
782
5,181
25
โนนศิลา
0
15
951
606
540
343
2,455
29
เวียงเก่า
4
16
490
1,453
246
307
2,516
รวม
2,024
11,703
78,360
54,535
18,559
23,084
188,265

ตารางสรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้ฉีดเข็ม 2 แต่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 3

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 07/02/2566]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
<= ก.ค.64
ส.ค.64
ก.ย.64
ต.ค.64
พ.ย.64
ธ.ค.64
รวม
01
เมืองขอนแก่น
677
2,116
9,619
9,400
2,603
1,461
25,876
02
บ้านฝาง
8
18
672
487
198
230
1,613
03
พระยืน
8
42
259
402
215
222
1,148
04
หนองเรือ
28
59
2,315
1,650
502
715
5,269
05
ชุมแพ
114
507
3,317
1,498
995
426
6,857
06
สีชมพู
29
146
516
677
784
616
2,768
07
น้ำพอง
96
56
887
1,177
477
606
3,299
08
อุบลรัตน์
10
48
1,463
814
888
338
3,561
09
กระนวน
28
44
458
1,109
332
333
2,304
10
บ้านไผ่
15
142
649
737
582
358
2,483
11
เปือยน้อย
2
109
490
154
149
90
994
12
พล
31
794
4,234
2,236
930
595
8,820
13
แวงใหญ่
1
3
175
325
141
126
771
14
แวงน้อย
27
5
347
373
146
81
979
15
หนองสองห้อง
26
66
870
656
434
188
2,240
16
ภูเวียง
6
94
460
752
344
419
2,075
17
มัญจาคีรี
42
105
373
713
303
492
2,028
18
ชนบท
20
29
313
367
200
358
1,287
19
เขาสวนกวาง
22
56
417
440
185
167
1,287
20
ภูผาม่าน
26
12
333
326
120
164
981
21
ซำสูง
47
6
323
243
114
147
880
22
โคกโพธิ์ไชย
0
14
113
262
138
368
895
23
หนองนาคำ
7
21
479
428
123
134
1,192
24
บ้านแฮด
47
7
918
560
294
247
2,073
25
โนนศิลา
8
7
272
170
175
129
761
29
เวียงเก่า
3
7
218
453
132
110
923
รวม
1,328
4,513
30,490
26,409
11,504
9,120
83,364

ตารางสรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ฉีดเข็ม 2 แต่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 3

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 07/02/2566]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
<= ก.ค.64
ส.ค.64
ก.ย.64
ต.ค.64
พ.ย.64
ธ.ค.64
รวม
01
เมืองขอนแก่น
5,796
1,865
7,112
1,203
417
620
17,013
02
บ้านฝาง
96
31
97
21
4
9
258
03
พระยืน
22
19
8
4
2
2
57
04
หนองเรือ
65
384
993
77
37
27
1,583
05
ชุมแพ
247
82
194
48
31
12
614
06
สีชมพู
26
22
25
106
12
23
214
07
น้ำพอง
187
42
197
42
12
17
497
08
อุบลรัตน์
225
152
853
59
14
40
1,343
09
กระนวน
123
52
451
189
35
50
900
10
บ้านไผ่
198
41
110
64
28
19
460
11
เปือยน้อย
22
11
29
11
8
8
89
12
พล
177
386
524
180
40
31
1,338
13
แวงใหญ่
15
48
38
12
11
3
127
14
แวงน้อย
33
81
184
133
21
13
465
15
หนองสองห้อง
66
30
131
69
31
8
335
16
ภูเวียง
46
102
28
7
5
12
200
17
มัญจาคีรี
75
22
138
99
7
9
350
18
ชนบท
66
22
59
21
7
22
197
19
เขาสวนกวาง
29
93
133
89
80
27
451
20
ภูผาม่าน
24
28
231
4
3
2
292
21
ซำสูง
40
8
31
72
46
15
212
22
โคกโพธิ์ไชย
28
41
93
6
2
12
182
23
หนองนาคำ
42
62
145
8
8
10
275
24
บ้านแฮด
1,444
16
312
99
23
9
1,903
25
โนนศิลา
21
39
214
24
17
11
326
29
เวียงเก่า
25
13
13
5
2
3
61
รวม
9,138
3,692
12,343
2,652
903
1,014
29,742

ตารางสรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 ปชช.+ไร้รัฐ ต่างชาติ ได้ฉีดเข็ม 2 แต่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 3

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 07/02/2566]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
<= ก.ค.64
ส.ค.64
ก.ย.64
ต.ค.64
พ.ย.64
ธ.ค.64
รวม
01
เมืองขอนแก่น
5,141
13,559
62,580
72,542
44,344
25,762
223,928
02
บ้านฝาง
58
81
1,803
3,269
2,529
2,840
10,580
03
พระยืน
70
329
1,081
3,339
1,600
1,982
8,401
04
หนองเรือ
95
50
3,846
4,131
4,164
4,611
16,897
05
ชุมแพ
608
1,151
18,536
9,996
9,002
3,272
42,565
06
สีชมพู
149
1,519
3,367
3,626
2,063
5,391
16,115
07
น้ำพอง
541
652
5,932
2,808
8,575
8,122
26,630
08
อุบลรัตน์
53
146
4,353
2,755
1,802
2,204
11,313
09
กระนวน
130
452
3,273
6,497
2,743
2,697
15,792
10
บ้านไผ่
168
734
3,535
5,425
7,221
5,190
22,273
11
เปือยน้อย
3
343
1,547
1,044
944
508
4,389
12
พล
83
2,749
5,902
3,018
2,037
4,618
18,407
13
แวงใหญ่
23
83
1,384
2,223
1,212
1,229
6,154
14
แวงน้อย
34
84
1,746
2,160
1,818
1,283
7,125
15
หนองสองห้อง
79
229
2,611
3,213
5,256
1,981
13,369
16
ภูเวียง
6
1,256
3,590
5,617
2,230
3,696
16,395
17
มัญจาคีรี
87
530
1,629
4,007
3,580
4,629
14,462
18
ชนบท
16
105
1,703
3,175
1,895
3,005
9,899
19
เขาสวนกวาง
8
295
958
2,325
2,439
1,863
7,888
20
ภูผาม่าน
1
3
685
2,170
1,034
1,125
5,018
21
ซำสูง
9
11
906
832
1,286
1,564
4,608
22
โคกโพธิ์ไชย
0
64
738
1,424
880
1,950
5,056
23
หนองนาคำ
1
20
1,347
1,993
929
750
5,040
24
บ้านแฮด
324
25
1,677
1,537
5,187
2,911
11,661
25
โนนศิลา
4
61
1,935
1,676
1,543
1,000
6,219
29
เวียงเก่า
1
39
958
1,694
958
757
4,407
รวม
7,692
24,570
137,622
152,496
117,271
94,940
534,591

ตารางสรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 หญิงตั้งครรภ์ ได้ฉีดเข็ม 2 แต่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 3

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 07/02/2566]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
<= ก.ค.64
ส.ค.64
ก.ย.64
ต.ค.64
พ.ย.64
ธ.ค.64
รวม
01
เมืองขอนแก่น
1
25
224
96
57
53
456
02
บ้านฝาง
0
0
4
3
7
16
30
03
พระยืน
0
0
1
3
2
5
11
04
หนองเรือ
0
0
10
15
6
10
41
05
ชุมแพ
3
1
110
47
24
39
224
06
สีชมพู
0
1
4
6
6
18
35
07
น้ำพอง
0
0
7
28
34
23
92
08
อุบลรัตน์
1
0
8
12
17
12
50
09
กระนวน
2
2
3
12
4
12
35
10
บ้านไผ่
0
1
15
16
8
23
63
11
เปือยน้อย
0
0
15
4
4
3
26
12
พล
0
0
6
15
7
11
39
13
แวงใหญ่
0
0
4
13
5
3
25
14
แวงน้อย
2
0
4
10
5
5
26
15
หนองสองห้อง
1
0
4
5
9
19
38
16
ภูเวียง
0
0
12
11
2
3
28
17
มัญจาคีรี
0
1
11
14
16
25
67
18
ชนบท
0
0
0
10
9
15
34
19
เขาสวนกวาง
0
0
3
7
11
11
32
20
ภูผาม่าน
3
0
3
4
2
16
28
21
ซำสูง
0
0
1
2
5
8
16
22
โคกโพธิ์ไชย
0
2
3
3
4
13
25
23
หนองนาคำ
0
1
3
8
5
4
21
24
บ้านแฮด
3
0
11
25
16
10
65
25
โนนศิลา
0
0
1
2
2
2
7
29
เวียงเก่า
0
0
0
3
7
7
17
รวม
16
34
467
374
274
366
1,531

ตารางสรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่ม 608 ได้ฉีดเข็ม 2 แต่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 3

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 07/02/2566]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
<= ก.ค.64
ส.ค.64
ก.ย.64
ต.ค.64
พ.ย.64
ธ.ค.64
รวม
01
เมืองขอนแก่น
2,254
9,489
37,033
17,770
5,066
3,764
75,376
02
บ้านฝาง
12
31
2,963
2,372
655
1,079
7,112
03
พระยืน
12
150
1,200
1,930
915
792
4,999
04
หนองเรือ
32
196
6,240
4,722
1,122
2,150
14,462
05
ชุมแพ
195
2,127
11,713
4,917
2,804
1,415
23,171
06
สีชมพู
32
384
2,072
2,931
1,670
2,713
9,802
07
น้ำพอง
153
93
5,062
6,095
1,369
2,284
15,056
08
อุบลรัตน์
17
127
3,447
1,921
1,406
864
7,782
09
กระนวน
34
110
1,719
4,697
1,296
1,039
8,895
10
บ้านไผ่
21
1,004
3,616
3,107
1,878
1,189
10,815
11
เปือยน้อย
9
392
1,883
378
443
246
3,351
12
พล
51
1,184
7,999
5,324
1,360
1,800
17,718
13
แวงใหญ่
1
9
932
1,548
708
558
3,756
14
แวงน้อย
49
11
1,828
2,001
927
511
5,327
15
หนองสองห้อง
44
217
3,847
2,830
1,336
837
9,111
16
ภูเวียง
7
180
2,082
3,361
1,088
1,415
8,133
17
มัญจาคีรี
57
227
2,501
3,459
1,250
2,408
9,902
18
ชนบท
22
37
1,324
1,633
906
1,569
5,491
19
เขาสวนกวาง
22
124
1,951
1,762
584
618
5,061
20
ภูผาม่าน
29
24
1,286
868
368
597
3,172
21
ซำสูง
223
15
1,268
897
403
567
3,373
22
โคกโพธิ์ไชย
0
30
437
954
426
1,780
3,627
23
หนองนาคำ
7
25
1,247
1,512
441
438
3,670
24
บ้านแฮด
70
19
3,735
1,642
814
1,039
7,319
25
โนนศิลา
8
22
1,224
778
717
474
3,223
29
เวียงเก่า
7
23
708
1,909
385
424
3,456
รวม
3,368
16,250
109,317
81,318
30,337
32,570
273,160

เป้าหมายฉีดเข็ม 3 ช่วง 1-31มี.ค.65 (เป้าหมายฉีดเข็ม 2 ส.ค.-พ.ย.64 ที่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 3)

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 07/02/2566]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ รวมทั้งหมด บุคลากร อสม. จนท.ที่เกี่ยวข้อง ประชาชน 18-59 ปี สูงอายุ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ รวม608
01
เมืองขอนแก่น
350,129
2,852
4,939
10,597
193,025
45,218
23,738
402
69,358
02
บ้านฝาง
20,727
25
825
153
7,682
4,632
1,375
14
6,021
03
พระยืน
15,431
6
653
33
6,349
3,271
918
6
4,195
04
หนองเรือ
40,039
15
1,782
1,491
12,191
7,723
4,526
31
12,280
05
ชุมแพ
84,628
380
2,086
355
38,685
15,062
6,317
182
21,561
06
สีชมพู
26,052
21
1,177
165
10,575
4,917
2,123
17
7,057
07
น้ำพอง
45,447
30
1,919
293
17,967
9,953
2,597
69
12,619
08
อุบลรัตน์
24,740
16
788
1,078
9,056
3,651
3,213
37
6,901
09
กระนวน
30,633
47
1,250
727
12,965
5,858
1,943
21
7,822
10
บ้านไผ่
37,751
24
1,359
243
16,915
7,455
2,110
40
9,605
11
เปือยน้อย
10,485
24
332
59
3,878
2,171
902
23
3,096
12
พล
47,854
49
1,235
1,130
13,706
7,645
8,194
28
15,867
13
แวงใหญ่
11,936
33
498
109
4,902
2,531
644
22
3,197
14
แวงน้อย
16,460
8
691
419
5,808
3,877
871
19
4,767
15
หนองสองห้อง
29,331
15
1,286
261
11,309
6,186
2,026
18
8,230
16
ภูเวียง
27,375
44
1,074
142
12,693
5,036
1,650
25
6,711
17
มัญจาคีรี
26,028
38
1,104
266
9,746
5,901
1,494
42
7,437
18
ชนบท
15,729
12
930
109
6,878
2,972
909
19
3,900
19
เขาสวนกวาง
15,759
8
497
395
6,017
3,302
1,098
21
4,421
20
ภูผาม่าน
9,684
6
428
266
3,892
1,746
791
9
2,546
21
ซำสูง
8,710
4
348
157
3,035
1,889
686
8
2,583
22
โคกโพธิ์ไชย
7,311
3
366
142
3,106
1,308
527
12
1,847
23
หนองนาคำ
11,381
7
412
223
4,289
2,157
1,051
17
3,225
24
บ้านแฮด
22,487
383
808
450
8,426
4,379
1,779
52
6,210
25
โนนศิลา
11,428
12
425
294
5,215
2,112
624
5
2,741
29
เวียงเก่า
10,132
5
395
33
3,649
2,205
810
10
3,025
รวม
720,445
4,067
27,607
19,590
431,959
163,157
72,916
1,149
237,222

ผลการฉีดเข็ม 3 บุคลากร อสม. จนท.ที่เกี่ยวข้อง ช่วง 1-31มี.ค.65 เทียบเป้าหมายฉีดเข็ม 2 ส.ค.-พ.ย.64 ที่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 3

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 07/02/2566]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ บุคลากร อสม. จนท.ที่เกี่ยวข้อง รวมบุคลากรกลุ่มเสี่ยง
เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ
01
เมืองขอนแก่น
2,852
0
0.00
4,939
3,661
74.12
10,597
4,312
40.69
18,388
7,973
43.36
02
บ้านฝาง
25
0
0.00
825
750
90.91
153
188
122.88
1,003
938
93.52
03
พระยืน
6
0
0.00
653
589
90.20
33
27
81.82
692
616
89.02
04
หนองเรือ
15
0
0.00
1,782
1,675
94.00
1,491
924
61.97
3,288
2,599
79.05
05
ชุมแพ
380
0
0.00
2,086
1,816
87.06
355
289
81.41
2,821
2,105
74.62
06
สีชมพู
21
0
0.00
1,177
1,162
98.73
165
70
42.42
1,363
1,232
90.39
07
น้ำพอง
30
0
0.00
1,919
1,872
97.55
293
165
56.31
2,242
2,037
90.86
08
อุบลรัตน์
16
0
0.00
788
767
97.34
1,078
686
63.64
1,882
1,453
77.21
09
กระนวน
47
0
0.00
1,250
1,146
91.68
727
535
73.59
2,024
1,681
83.05
10
บ้านไผ่
24
0
0.00
1,359
1,310
96.39
243
196
80.66
1,626
1,506
92.62
11
เปือยน้อย
24
0
0.00
332
346
104.22
59
26
44.07
415
372
89.64
12
พล
49
0
0.00
1,235
1,211
98.06
1,130
655
57.96
2,414
1,866
77.30
13
แวงใหญ่
33
0
0.00
498
522
104.82
109
70
64.22
640
592
92.50
14
แวงน้อย
8
0
0.00
691
695
100.58
419
249
59.43
1,118
944
84.44
15
หนองสองห้อง
15
0
0.00
1,286
1,254
97.51
261
161
61.69
1,562
1,415
90.59
16
ภูเวียง
44
0
0.00
1,074
1,101
102.51
142
114
80.28
1,260
1,215
96.43
17
มัญจาคีรี
38
0
0.00
1,104
1,150
104.17
266
166
62.41
1,408
1,316
93.47
18
ชนบท
12
0
0.00
930
852
91.61
109
82
75.23
1,051
934
88.87
19
เขาสวนกวาง
8
0
0.00
497
542
109.05
395
387
97.97
900
929
103.22
20
ภูผาม่าน
6
0
0.00
428
354
82.71
266
188
70.68
700
542
77.43
21
ซำสูง
4
0
0.00
348
362
104.02
157
88
56.05
509
450
88.41
22
โคกโพธิ์ไชย
3
0
0.00
366
359
98.09
142
107
75.35
511
466
91.19
23
หนองนาคำ
7
0
0.00
412
405
98.30
223
159
71.30
642
564
87.85
24
บ้านแฮด
383
0
0.00
808
1,028
127.23
450
348
77.33
1,641
1,376
83.85
25
โนนศิลา
12
0
0.00
425
407
95.76
294
184
62.59
731
591
80.85
29
เวียงเก่า
5
0
0.00
395
398
100.76
33
81
245.45
433
479
110.62
รวม
4,067
0
0.00
27,607
25,734
93.22
19,590
10,457
53.38
51,264
36,191
70.60

ผลการฉีดเข็ม 3 สูงอายุ 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ ช่วง 1-31มี.ค.65 เทียบเป้าหมายฉีดเข็ม 2 ส.ค.-พ.ย.64 ที่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 3

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 07/02/2566]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ สูงอายุ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ รวม608
เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ
01
เมืองขอนแก่น
45,218
23,502
51.97
23,738
10,176
42.87
402
173
43.03
69,358
33,851
48.81
02
บ้านฝาง
4,632
2,818
60.84
1,375
924
67.20
14
16
114.29
6,021
3,758
62.41
03
พระยืน
3,271
2,022
61.82
918
545
59.37
6
3
50.00
4,195
2,570
61.26
04
หนองเรือ
7,723
4,566
59.12
4,526
2,719
60.08
31
37
119.35
12,280
7,322
59.63
05
ชุมแพ
15,062
8,141
54.05
6,317
3,744
59.27
182
84
46.15
21,561
11,969
55.51
06
สีชมพู
4,917
2,904
59.06
2,123
1,017
47.90
17
13
76.47
7,057
3,934
55.75
07
น้ำพอง
9,953
6,693
67.25
2,597
1,631
62.80
69
39
56.52
12,619
8,363
66.27
08
อุบลรัตน์
3,651
2,770
75.87
3,213
1,757
54.68
37
27
72.97
6,901
4,554
65.99
09
กระนวน
5,858
3,871
66.08
1,943
1,205
62.02
21
18
85.71
7,822
5,094
65.12
10
บ้านไผ่
7,455
4,529
60.75
2,110
1,159
54.93
40
26
65.00
9,605
5,714
59.49
11
เปือยน้อย
2,171
1,662
76.55
902
580
64.30
23
12
52.17
3,096
2,254
72.80
12
พล
7,645
5,152
67.39
8,194
4,318
52.70
28
27
96.43
15,867
9,497
59.85
13
แวงใหญ่
2,531
1,530
60.45
644
362
56.21
22
16
72.73
3,197
1,908
59.68
14
แวงน้อย
3,877
2,248
57.98
871
454
52.12
19
11
57.89
4,767
2,713
56.91
15
หนองสองห้อง
6,186
3,382
54.67
2,026
1,016
50.15
18
14
77.78
8,230
4,412
53.61
16
ภูเวียง
5,036
3,225
64.04
1,650
896
54.30
25
17
68.00
6,711
4,138
61.66
17
มัญจาคีรี
5,901
3,569
60.48
1,494
829
55.49
42
42
100.00
7,437
4,440
59.70
18
ชนบท
2,972
1,815
61.07
909
538
59.19
19
9
47.37
3,900
2,362
60.56
19
เขาสวนกวาง
3,302
2,651
80.28
1,098
850
77.41
21
14
66.67
4,421
3,515
79.51
20
ภูผาม่าน
1,746
1,039
59.51
791
417
52.72
9
10
111.11
2,546
1,466
57.58
21
ซำสูง
1,889
1,018
53.89
686
348
50.73
8
3
37.50
2,583
1,369
53.00
22
โคกโพธิ์ไชย
1,308
882
67.43
527
341
64.71
12
10
83.33
1,847
1,233
66.76
23
หนองนาคำ
2,157
1,203
55.77
1,051
556
52.90
17
6
35.29
3,225
1,765
54.73
24
บ้านแฮด
4,379
2,842
64.90
1,779
1,160
65.21
52
38
73.08
6,210
4,040
65.06
25
โนนศิลา
2,112
1,180
55.87
624
275
44.07
5
7
140.00
2,741
1,462
53.34
29
เวียงเก่า
2,205
1,439
65.26
810
511
63.09
10
8
80.00
3,025
1,958
64.73
รวม
163,157
96,653
59.24
72,916
38,328
35.29
1,149
680
59.18
237,222
135,661
57.19

ผลการฉีดเข็ม 3 จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย ช่วง 1-31มี.ค.65 เทียบเป้าหมายฉีดเข็ม 2 ส.ค.-พ.ย.64 ที่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 3

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 07/02/2566]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ รวมทั้งหมด บุคลากร อสม. จนท.ที่เกี่ยวข้อง ประชาชน 18-59 ปี กลุ่ม 608
เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ
01
เมืองขอนแก่น
280,771
41,824
14.90
18,388
7,973
43.36
193,025
0
0.00
69,358
33,851
48.81
02
บ้านฝาง
14,706
4,696
31.93
1,003
938
93.52
7,682
0
0.00
6,021
3,758
62.41
03
พระยืน
11,236
3,186
28.36
692
616
89.02
6,349
0
0.00
4,195
2,570
61.26
04
หนองเรือ
27,759
9,921
35.74
3,288
2,599
79.05
12,191
0
0.00
12,280
7,322
59.63
05
ชุมแพ
63,067
14,074
22.32
2,821
2,105
74.62
38,685
0
0.00
21,561
11,969
55.51
06
สีชมพู
18,995
5,166
27.20
1,363
1,232
90.39
10,575
0
0.00
7,057
3,934
55.75
07
น้ำพอง
32,828
10,400
31.68
2,242
2,037
90.86
17,967
0
0.00
12,619
8,363
66.27
08
อุบลรัตน์
17,839
6,007
33.67
1,882
1,453
77.21
9,056
0
0.00
6,901
4,554
65.99
09
กระนวน
22,811
6,775
29.70
2,024
1,681
83.05
12,965
0
0.00
7,822
5,094
65.12
10
บ้านไผ่
28,146
7,220
25.65
1,626
1,506
92.62
16,915
0
0.00
9,605
5,714
59.49
11
เปือยน้อย
7,389
2,626
35.54
415
372
89.64
3,878
0
0.00
3,096
2,254
72.80
12
พล
31,987
11,363
35.52
2,414
1,866
77.30
13,706
0
0.00
15,867
9,497
59.85
13
แวงใหญ่
8,739
2,500
28.61
640
592
92.50
4,902
0
0.00
3,197
1,908
59.68
14
แวงน้อย
11,693
3,657
31.28
1,118
944
84.44
5,808
0
0.00
4,767
2,713
56.91
15
หนองสองห้อง
21,101
5,827
27.61
1,562
1,415
90.59
11,309
0
0.00
8,230
4,412
53.61
16
ภูเวียง
20,664
5,353
25.90
1,260
1,215
96.43
12,693
0
0.00
6,711
4,138
61.66
17
มัญจาคีรี
18,591
5,756
30.96
1,408
1,316
93.47
9,746
0
0.00
7,437
4,440
59.70
18
ชนบท
11,829
3,296
27.86
1,051
934
88.87
6,878
0
0.00
3,900
2,362
60.56
19
เขาสวนกวาง
11,338
4,444
39.20
900
929
103.22
6,017
0
0.00
4,421
3,515
79.51
20
ภูผาม่าน
7,138
2,008
28.13
700
542
77.43
3,892
0
0.00
2,546
1,466
57.58
21
ซำสูง
6,127
1,819
29.69
509
450
88.41
3,035
0
0.00
2,583
1,369
53.00
22
โคกโพธิ์ไชย
5,464
1,699
31.09
511
466
91.19
3,106
0
0.00
1,847
1,233
66.76
23
หนองนาคำ
8,156
2,329
28.56
642
564
87.85
4,289
0
0.00
3,225
1,765
54.73
24
บ้านแฮด
16,277
5,416
33.27
1,641
1,376
83.85
8,426
0
0.00
6,210
4,040
65.06
25
โนนศิลา
8,687
2,053
23.63
731
591
80.85
5,215
0
0.00
2,741
1,462
53.34
29
เวียงเก่า
7,107
2,437
34.29
433
479
110.62
3,649
0
0.00
3,025
1,958
64.73
รวม
720,445
171,852
23.85
51,264
36,191
70.60
431,959
0
0.00
237,222
135,661
57.19

ผลการฉีดวัคซีนเข็ม 3 กลุ่ม 608 [8-31 มี.ค.65] Monitor ตามเป้าหมายเขตสุขภาพที่ 7

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 07/02/2566]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ สูงอายุ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ รวม608
เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ
01
เมืองขอนแก่น
11,973
5,912
49.38
7,025
3,280
46.69
145
80
55.17
19,143
9,272
48.44
02
บ้านฝาง
1,887
2,156
114.26
517
494
95.55
5
10
200.00
2,409
2,660
110.42
03
พระยืน
994
864
86.92
299
215
71.91
3
2
66.67
1,295
1,081
83.47
04
หนองเรือ
2,786
2,918
104.74
1,545
1,627
105.31
14
20
142.86
4,344
4,565
105.09
05
ชุมแพ
4,660
2,593
55.64
1,666
940
56.42
66
25
37.88
6,392
3,558
55.66
06
สีชมพู
1,900
2,630
138.42
831
807
97.11
8
8
100.00
2,739
3,445
125.78
07
น้ำพอง
3,979
5,564
139.83
982
1,143
116.40
32
30
93.75
4,992
6,737
134.96
08
อุบลรัตน์
1,325
2,231
168.38
1,101
1,078
97.91
17
21
123.53
2,443
3,330
136.31
09
กระนวน
1,929
2,243
116.28
627
670
106.86
9
8
88.89
2,565
2,921
113.88
10
บ้านไผ่
2,519
2,645
105.00
676
537
79.44
17
14
82.35
3,211
3,196
99.53
11
เปือยน้อย
668
1,004
150.30
282
325
115.25
7
8
114.29
957
1,337
139.71
12
พล
2,368
2,880
121.62
2,590
1,959
75.64
13
17
130.77
4,970
4,856
97.71
13
แวงใหญ่
976
1,249
127.97
236
283
119.92
10
13
130.00
1,221
1,545
126.54
14
แวงน้อย
1,183
883
74.64
269
173
64.31
7
4
57.14
1,459
1,060
72.65
15
หนองสองห้อง
2,423
2,489
102.72
767
678
88.40
7
9
128.57
3,196
3,176
99.37
16
ภูเวียง
2,006
2,184
108.87
652
609
93.40
10
10
100.00
2,668
2,803
105.06
17
มัญจาคีรี
2,186
2,769
126.67
553
640
115.73
17
36
211.76
2,756
3,445
125.00
18
ชนบท
1,134
1,569
138.36
344
402
116.86
9
4
44.44
1,487
1,975
132.82
19
เขาสวนกวาง
1,067
1,888
176.94
400
568
142.00
10
11
110.00
1,477
2,467
167.03
20
ภูผาม่าน
667
737
110.49
307
252
82.08
4
6
150.00
978
995
101.74
21
ซำสูง
802
809
100.87
278
237
85.25
4
2
50.00
1,084
1,048
96.68
22
โคกโพธิ์ไชย
492
1,050
213.41
197
340
172.59
3
8
266.67
691
1,398
202.32
23
หนองนาคำ
866
920
106.24
409
368
89.98
5
5
100.00
1,280
1,293
101.02
24
บ้านแฮด
1,645
1,227
74.59
610
398
65.25
23
17
73.91
2,278
1,642
72.08
25
โนนศิลา
842
1,010
119.95
243
201
82.72
3
7
233.33
1,088
1,218
111.95
29
เวียงเก่า
862
1,001
116.13
305
308
100.98
4
7
175.00
1,171
1,316
112.38
รวม
54,139
53,425
98.68
23,711
18,532
78.16
452
382
84.51
78,294
72,339
92.39

ผลการฉีดวัคซีนเข็ม 3 กลุ่ม 608 (Save 608) [8 มี.ค. 65 - 15 เม.ย. 65]

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 07/02/2566]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ รหัสตำบล ชื่อตำบล สูงอายุ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ รวม608
ฉีดแล้ว ฉีดแล้ว ฉีดแล้ว ฉีดแล้ว
01
เมืองขอนแก่น
400101
ในเมือง
1,799
661
25
2,485
01
เมืองขอนแก่น
400102
สำราญ
235
100
0
335
01
เมืองขอนแก่น
400103
โคกสี
101
64
1
166
01
เมืองขอนแก่น
400104
ท่าพระ
169
79
8
256
01
เมืองขอนแก่น
400105
บ้านทุ่ม
121
87
2
210
01
เมืองขอนแก่น
400106
เมืองเก่า
301
124
5
430
01
เมืองขอนแก่น
400107
พระลับ
326
129
2
457
01
เมืองขอนแก่น
400108
สาวะถี
189
174
4
367
01
เมืองขอนแก่น
400109
บ้านหว้า
352
94
1
447
01
เมืองขอนแก่น
400110
บ้านค้อ
193
129
3
325
01
เมืองขอนแก่น
400111
แดงใหญ่
79
75
0
154
01
เมืองขอนแก่น
400112
ดอนช้าง
28
26
0
54
01
เมืองขอนแก่น
400113
ดอนหัน
71
47
3
121
01
เมืองขอนแก่น
400114
ศิลา
538
276
3
817
01
เมืองขอนแก่น
400115
บ้านเป็ด
286
153
4
443
01
เมืองขอนแก่น
400116
หนองตูม
125
52
0
177
01
เมืองขอนแก่น
400117
บึงเนียม
110
51
0
161
01
เมืองขอนแก่น
400118
โนนท่อน
119
50
0
169
02
บ้านฝาง
400201
หนองบัว
191
53
2
246
02
บ้านฝาง
400202
ป่าหวายนั่ง
322
81
2
405
02
บ้านฝาง
400203
โนนฆ้อง
464
96
1
561
02
บ้านฝาง
400204
บ้านเหล่า
376
59
3
438
02
บ้านฝาง
400205
ป่ามะนาว
223
47
0
270
02
บ้านฝาง
400206
บ้านฝาง
481
74
0
555
02
บ้านฝาง
400207
โคกงาม
148
45
0
193
03
พระยืน
400301
พระยืน
280
79
1
360
03
พระยืน
400302
พระบุ
65
23
0
88
03
พระยืน
400303
บ้านโต้น
87
29
0
116
03
พระยืน
400304
หนองแวง
170
43
1
214
03
พระยืน
400305
ขามป้อม
212
54
0
266
04
หนองเรือ
400401
หนองเรือ
314
140
1
455
04
หนองเรือ
400402
บ้านเม็ง
519
230
3
752
04
หนองเรือ
400403
บ้านกง
211
112
0
323
04
หนองเรือ
400404
ยางคำ
220
152
2
374
04
หนองเรือ
400405
จระเข้
171
117
3
291
04
หนองเรือ
400406
โนนทอง
252
201
1
454
04
หนองเรือ
400407
กุดกว้าง
282
164
2
448
04
หนองเรือ
400408
โนนทัน
264
153
3
420
04
หนองเรือ
400409
โนนสะอาด
386
219
0
605
04
หนองเรือ
400410
บ้านผือ
261
145
1
407
05
ชุมแพ
400501
ชุมแพ
317
214
19
550
05
ชุมแพ
400502
โนนหัน
206
71
0
277
05
ชุมแพ
400503
นาหนองทุ่ม
223
96
0
319
05
ชุมแพ
400504
โนนอุดม
91
34
0
125
05
ชุมแพ
400505
ขัวเรียง
279
59
1
339
05
ชุมแพ
400506
หนองไผ่
188
85
1
274
05
ชุมแพ
400507
ไชยสอ
79
41
0
120
05
ชุมแพ
400508
วังหินลาด
65
24
0
89
05
ชุมแพ
400509
นาเพียง
289
60
0
349
05
ชุมแพ
400510
หนองเขียด
231
78
0
309
05
ชุมแพ
400511
หนองเสาเล้า
316
82
0
398
05
ชุมแพ
400512
โนนสะอาด
180
38
0
218
06
สีชมพู
400601
สีชมพู
164
152
0
316
06
สีชมพู
400602
ศรีสุข
310
47
1
358
06
สีชมพู
400603
นาจาน
497
101
0
598
06
สีชมพู
400604
วังเพิ่ม
232
72
0
304
06
สีชมพู
400605
ซำยาง
197
44
0
241
06
สีชมพู
400606
หนองแดง
198
47
0
245
06
สีชมพู
400607
ดงลาน
158
97
2
257
06
สีชมพู
400608
บริบูรณ์
235
71
0
306
06
สีชมพู
400609
บ้านใหม่
207
37
1
245
06
สีชมพู
400610
ภูห่าน
197
61
1
259
07
น้ำพอง
400701
น้ำพอง
563
129
2
694
07
น้ำพอง
400702
วังชัย
265
60
3
328
07
น้ำพอง
400703
หนองกุง
283
61
0
344
07
น้ำพอง
400704
บัวใหญ่
490
46
0
536
07
น้ำพอง
400705
สะอาด
664
110
3
777
07
น้ำพอง
400706
ม่วงหวาน
405
99
5
509
07
น้ำพอง
400707
บ้านขาม
503
148
1
652
07
น้ำพอง
400708
บัวเงิน
591
86
3
680
07
น้ำพอง
400709
ทรายมูล
526
126
3
655
07
น้ำพอง
400710
ท่ากระเสริม
508
92
4
604
07
น้ำพอง
400711
พังทุย
393
40
1
434
07
น้ำพอง
400712
กุดน้ำใส
179
58
1
238
08
อุบลรัตน์
400801
โคกสูง
431
176
5
612
08
อุบลรัตน์
400802
บ้านดง
538
261
3
802
08
อุบลรัตน์
400803
เขื่อนอุบลรัตน์
140
220
5
365
08
อุบลรัตน์
400804
นาคำ
339
108
2
449
08
อุบลรัตน์
400805
ศรีสุขสำราญ
196
110
1
307
08
อุบลรัตน์
400806
ทุ่งโป่ง
397
132
0
529
09
กระนวน
400901
หนองโก
246
72
2
320
09
กระนวน
400902
หนองกุงใหญ่
487
132
0
619
09
กระนวน
400905
ห้วยโจด
295
89
0
384
09
กระนวน
400906
ห้วยยาง
309
83
1
393
09
กระนวน
400907
บ้านฝาง
294
73
0
367
09
กระนวน
400909
ดูนสาด
74
30
0
104
09
กระนวน
400910
หนองโน
123
46
1
170
09
กระนวน
400911
น้ำอ้อม
138
46
1
185
09
กระนวน
400912
หัวนาคำ
203
60
1
264
10
บ้านไผ่
401001
บ้านไผ่
419
88
3
510
10
บ้านไผ่
401002
ในเมือง
399
95
2
496
10
บ้านไผ่
401005
เมืองเพีย
285
32
3
320
10
บ้านไผ่
401006
เปือยใหญ่
0
0
0
0
10
บ้านไผ่
401007
โนนศิลา
1
0
0
1
10
บ้านไผ่
401008
บ้านหัน
0
1
0
1
10
บ้านไผ่
401009
บ้านลาน
283
60
0
343
10
บ้านไผ่
401010
แคนเหนือ
331
64
2
397
10
บ้านไผ่
401011
ภูเหล็ก
90
22
0
112
10
บ้านไผ่
401013
ป่าปอ
236
46
0
282
10
บ้านไผ่
401014
หินตั้ง
228
53
3
284
10
บ้านไผ่
401016
หนองน้ำใส
144
32
2
178
10
บ้านไผ่
401017
หัวหนอง
166
25
0
191
10
บ้านไผ่
401019
โนนแดง
1
0
0
1
11
เปือยน้อย
401101
เปือยน้อย
166
40
0
206
11
เปือยน้อย
401102
วังม่วง
306
110
4
420
11
เปือยน้อย
401103
ขามป้อม
304
91
2
397
11
เปือยน้อย
401104
สระแก้ว
194
65
2
261
12
พล
401201
เมืองพล
259
238
0
497
12
พล
401203
โจดหนองแก
139
131
2
272
12
พล
401204
เก่างิ้ว
150
168
2
320
12
พล
401205
หนองมะเขือ
181
93
0
274
12
พล
401206
หนองแวงโสกพระ
246
154
2
402
12
พล
401207
เพ็กใหญ่
386
147
0
533
12
พล
401208
โคกสง่า
349
202
5
556
12
พล
401209
หนองแวงนางเบ้า
318
220
0
538
12
พล
401210
ลอมคอม
176
109
0
285
12
พล
401211
โนนข่า
196
145
1
342
12
พล
401212
โสกนกเต็น
224
159
1
384
12
พล
401213
หัวทุ่ง
113
81
1
195
13
แวงใหญ่
401301
คอนฉิม
361
99
2
462
13
แวงใหญ่
401302
ใหม่นาเพียง
334
80
6
420
13
แวงใหญ่
401303
โนนทอง
199
27
3
229
13
แวงใหญ่
401304
แวงใหญ่
44
1
0
45
13
แวงใหญ่
401305
โนนสะอาด
237
54
1
292
14
แวงน้อย
401401
แวงน้อย
199
39
1
239
14
แวงน้อย
401402
ก้านเหลือง
222
28
0
250
14
แวงน้อย
401403
ท่านางแนว
157
22
1
180
14
แวงน้อย
401404
ละหานนา
95
24
0
119
14
แวงน้อย
401405
ท่าวัด
69
22
0
91
14
แวงน้อย
401406
ทางขวาง
93
12
1
106
15
หนองสองห้อง
401501
หนองสองห้อง
386
103
0
489
15
หนองสองห้อง
401502
คึมชาด
160
57
0
217
15
หนองสองห้อง
401503
โนนธาตุ
302
94
2
398
15
หนองสองห้อง
401504
ตะกั่วป่า
207
48
0
255
15
หนองสองห้อง
401505
สำโรง
260
45
0
305
15
หนองสองห้อง
401506
หนองเม็ก
213
62
0
275
15
หนองสองห้อง
401507
ดอนดู่
115
67
1
183
15
หนองสองห้อง
401508
ดงเค็ง
161
41
3
205
15
หนองสองห้อง
401509
หันโจด
144
18
1
163
15
หนองสองห้อง
401510
ดอนดั่ง
167
48
0
215
15
หนองสองห้อง
401511
วังหิน
121
21
1
143
15
หนองสองห้อง
401512
หนองไผ่ล้อม
137
38
0
175
16
ภูเวียง
401601
บ้านเรือ
231
42
1
274
16
ภูเวียง
401602
ในเมือง
2
0
0
2
16
ภูเวียง
401604
หว้าทอง
93
31
0
124
16
ภูเวียง
401605
กุดขอนแก่น
157
50
2
209
16
ภูเวียง
401606
นาชุมแสง
158
45
0
203
16
ภูเวียง
401607
นาหว้า
125
36
0
161
16
ภูเวียง
401608
เขาน้อย
4
0
0
4
16
ภูเวียง
401610
หนองกุงธนสาร
279
61
1
341
16
ภูเวียง
401612
หนองกุงเซิน
181
49
1
231
16
ภูเวียง
401613
สงเปือย
170
59
0
229
16
ภูเวียง
401614
ทุ่งชมพู
140
44
1
185
16
ภูเวียง
401615
เมืองเก่าพัฒนา
2
2
0
4
16
ภูเวียง
401616
ดินดำ
403
96
0
499
16
ภูเวียง
401617
ภูเวียง
153
42
0
195
17
มัญจาคีรี
401701
กุดเค้า
313
75
11
399
17
มัญจาคีรี
401702
สวนหม่อน
273
57
4
334
17
มัญจาคีรี
401703
หนองแปน
385
89
2
476
17
มัญจาคีรี
401704
โพนเพ็ก
361
82
4
447
17
มัญจาคีรี
401705
คำแคน
300
43
3
346
17
มัญจาคีรี
401706
นาข่า
686
167
2
855
17
มัญจาคีรี
401707
นางาม
147
40
4
191
17
มัญจาคีรี
401710
ท่าศาลา
212
57
0
269
18
ชนบท
401801
ชนบท
93
20
1
114
18
ชนบท
401802
กุดเพียขอม
227
53
0
280
18
ชนบท
401803
วังแสง
284
66
0
350
18
ชนบท
401804
ห้วยแก
283
60
2
345
18
ชนบท
401805
บ้านแท่น
112
30
0
142
18
ชนบท
401806
ศรีบุญเรือง
163
38
0
201
18
ชนบท
401807
โนนพะยอม
204
72
0
276
18
ชนบท
401808
ปอแดง
96
28
0
124
19
เขาสวนกวาง
401901
เขาสวนกวาง
405
134
1
540
19
เขาสวนกวาง
401902
ดงเมืองแอม
466
118
1
585
19
เขาสวนกวาง
401903
นางิ้ว
334
106
3
443
19
เขาสวนกวาง
401904
โนนสมบูรณ์
348
74
4
426
19
เขาสวนกวาง
401905
คำม่วง
271
100
2
373
20
ภูผาม่าน
402001
โนนคอม
170
30
2
202
20
ภูผาม่าน
402002
นาฝาย
154
75
0
229
20
ภูผาม่าน
402003
ภูผาม่าน
178
69
1
248
20
ภูผาม่าน
402004
วังสวาบ
116
40
1
157
20
ภูผาม่าน
402005
ห้วยม่วง
75
31
0
106
21
ซำสูง
402101
กระนวน
125
38
0
163
21
ซำสูง
402102
คำแมด
57
21
0
78
21
ซำสูง
402103
บ้านโนน
286
95
0
381
21
ซำสูง
402104
คูคำ
202
57
0
259
21
ซำสูง
402105
ห้วยเตย
114
19
1
134
22
โคกโพธิ์ไชย
402201
บ้านโคก
381
112
1
494
22
โคกโพธิ์ไชย
402202
โพธิ์ไชย
353
112
2
467
22
โคกโพธิ์ไชย
402203
ซับสมบูรณ์
70
32
1
103
22
โคกโพธิ์ไชย
402204
นาแพง
177
61
1
239
23
หนองนาคำ
402301
กุดธาตุ
503
167
2
672
23
หนองนาคำ
402302
บ้านโคก
173
103
0
276
23
หนองนาคำ
402303
ขนวน
184
84
0
268
24
บ้านแฮด
402401
บ้านแฮด
206
63
1
270
24
บ้านแฮด
402402
โคกสำราญ
393
114
1
508
24
บ้านแฮด
402403
โนนสมบูรณ์
204
41
1
246
24
บ้านแฮด
402404
หนองแซง
166
41
1
208
25
โนนศิลา
402501
โนนศิลา
104
26
1
131
25
โนนศิลา
402502
หนองปลาหมอ
305
44
3
352
25
โนนศิลา
402503
บ้านหัน
255
60
4
319
25
โนนศิลา
402504
เปือยใหญ่
165
27
0
192
25
โนนศิลา
402505
โนนแดง
115
25
0
140
29
เวียงเก่า
402901
ในเมือง
485
147
5
637
29
เวียงเก่า
402902
เมืองเก่าพัฒนา
169
68
3
240
29
เวียงเก่า
402903
เขาน้อย
304
76
1
381
รวม
50,403
16,656
304
67,363

ผลการฉีดเข็ม 3 กลุ่ม 608 [เทียบเป้าหมายฉีดเข็ม 2 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64]

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 07/02/2566]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ สูงอายุ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ รวม608
เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ
01
เมืองขอนแก่น
49,044
28,813
58.75
25,876
15,106
58.38
456
173
37.94
75,376
44,092
58.50
02
บ้านฝาง
5,469
3,231
59.08
1,613
1,099
68.13
30
16
53.33
7,112
4,346
61.11
03
พระยืน
3,840
2,302
59.95
1,148
646
56.27
11
3
27.27
4,999
2,951
59.03
04
หนองเรือ
9,152
5,161
56.39
5,269
3,141
59.61
41
37
90.24
14,462
8,339
57.66
05
ชุมแพ
16,090
8,658
53.81
6,857
4,251
62.00
224
84
37.50
23,171
12,993
56.07
06
สีชมพู
6,999
3,778
53.98
2,768
1,310
47.33
35
13
37.14
9,802
5,101
52.04
07
น้ำพอง
11,665
7,715
66.14
3,299
2,053
62.23
92
39
42.39
15,056
9,807
65.14
08
อุบลรัตน์
4,171
3,317
79.53
3,561
2,090
58.69
50
27
54.00
7,782
5,434
69.83
09
กระนวน
6,556
4,451
67.89
2,304
1,524
66.15
35
18
51.43
8,895
5,993
67.37
10
บ้านไผ่
8,269
5,277
63.82
2,483
1,442
58.07
63
26
41.27
10,815
6,745
62.37
11
เปือยน้อย
2,331
1,823
78.21
994
676
68.01
26
12
46.15
3,351
2,511
74.93
12
พล
8,859
5,964
67.32
8,820
4,858
55.08
39
27
69.23
17,718
10,849
61.23
13
แวงใหญ่
2,960
1,879
63.48
771
483
62.65
25
16
64.00
3,756
2,378
63.31
14
แวงน้อย
4,322
2,489
57.59
979
567
57.92
26
11
42.31
5,327
3,067
57.57
15
หนองสองห้อง
6,833
3,882
56.81
2,240
1,245
55.58
38
14
36.84
9,111
5,141
56.43
16
ภูเวียง
6,030
3,660
60.70
2,075
1,106
53.30
28
17
60.71
8,133
4,783
58.81
17
มัญจาคีรี
7,807
4,477
57.35
2,028
1,113
54.88
67
42
62.69
9,902
5,632
56.88
18
ชนบท
4,170
2,463
59.06
1,287
756
58.74
34
9
26.47
5,491
3,228
58.79
19
เขาสวนกวาง
3,742
3,219
86.02
1,287
1,084
84.23
32
14
43.75
5,061
4,317
85.30
20
ภูผาม่าน
2,163
1,254
57.98
981
526
53.62
28
10
35.71
3,172
1,790
56.43
21
ซำสูง
2,477
1,309
52.85
880
454
51.59
16
3
18.75
3,373
1,766
52.36
22
โคกโพธิ์ไชย
2,707
1,438
53.12
895
517
57.77
25
10
40.00
3,627
1,965
54.18
23
หนองนาคำ
2,457
1,383
56.29
1,192
663
55.62
21
6
28.57
3,670
2,052
55.91
24
บ้านแฮด
5,181
3,221
62.17
2,073
1,430
68.98
65
38
58.46
7,319
4,689
64.07
25
โนนศิลา
2,455
1,514
61.67
761
394
51.77
7
7
100.00
3,223
1,915
59.42
29
เวียงเก่า
2,516
1,616
64.23
923
578
62.62
17
8
47.06
3,456
2,202
63.72
รวม
188,265
114,294
60.71
83,364
49,112
58.91
1,531
680
44.42
273,160
164,086
60.07

ตารางสรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 จำแนกรายหน่วยบริการ [เริ่มต้น - ปัจจุบัน]

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 07/02/2566]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
เข็ม 1 ทั้งหมด
เข็ม 2 ทั้งหมด
เข็ม 3 ทั้งหมด
เข็ม 4 ทั้งหมด
เข็ม 5 ทั้งหมด
เข็ม 6 ทั้งหมด
รวมทั้งสิ้น
04265
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัน
01
เมืองขอนแก่น
4
9
47
65
4
0
129
10670
โรงพยาบาลขอนแก่น
01
เมืองขอนแก่น
216,685
197,076
96,995
15,999
1,467
77
528,299
11497
โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร
01
เมืองขอนแก่น
3,238
3,422
3,838
865
30
4
11,397
11936
โรงพยาบาลขอนแก่นราม
01
เมืองขอนแก่น
16,330
16,098
2,663
1,449
187
10
36,737
12272
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
01
เมืองขอนแก่น
545
388
415
253
14
0
1,615
12273
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7
01
เมืองขอนแก่น
53,352
49,636
28,293
4,801
431
13
136,526
13777
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
01
เมืองขอนแก่น
116,320
114,500
42,025
15,195
2,570
134
290,744
14196
โรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น
01
เมืองขอนแก่น
478
523
1,851
1,162
209
25
4,248
14638
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
01
เมืองขอนแก่น
4
3
35
42
29
11
124
31156
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
01
เมืองขอนแก่น
19,838
19,814
6,455
2,649
579
32
49,367
41573
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
01
เมืองขอนแก่น
21,312
22,937
28,284
12,746
1,264
27
86,570
04273
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว
02
บ้านฝาง
574
462
722
102
2
0
1,862
04274
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวายนั่ง
02
บ้านฝาง
519
472
868
188
4
0
2,051
04275
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฆ้อง
02
บ้านฝาง
379
353
1,278
3
1
0
2,014
04276
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า
02
บ้านฝาง
240
231
641
36
2
0
1,150
04277
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะนาว
02
บ้านฝาง
392
505
740
66
2
0
1,705
04278
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม
02
บ้านฝาง
450
429
663
84
5
0
1,631
10995
โรงพยาบาลบ้านฝาง
02
บ้านฝาง
26,437
24,585
7,712
486
87
3
59,310
13896
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง
02
บ้านฝาง
198
152
288
63
1
0
702
15011
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นเท่า
02
บ้านฝาง
89
151
556
40
2
0
838
99799
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง
02
บ้านฝาง
0
0
5
47
0
1
53
04279
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระบุ
03
พระยืน
0
0
3
8
0
0
11
04281
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง
03
พระยืน
0
0
6
6
0
0
12
10996
โรงพยาบาลพระยืน
03
พระยืน
19,875
18,728
8,247
612
75
1
47,538
13897
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระยืน
03
พระยืน
1
0
3
27
3
0
34
04283
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเรือ
04
หนองเรือ
7
6
15
20
1
0
49
04284
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมือดแอ่
04
หนองเรือ
0
0
4
9
0
0
13
04285
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเม็ง
04
หนองเรือ
12
16
128
42
3
0
201
04286
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกง
04
หนองเรือ
0
0
6
14
0
0
20
04287
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางคำ
04
หนองเรือ
4
3
20
39
0
0
66
04288
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้
04
หนองเรือ
1
3
11
15
2
0
32
04289
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทอง
04
หนองเรือ
3
10
20
17
0
0
50
04290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรัพย์เจริญ
04
หนองเรือ
0
0
4
2
0
0
6
04291
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนฟันเรือ
04
หนองเรือ
2
1
11
13
1
0
28
04292
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง
04
หนองเรือ
3
3
20
13
0
0
39
04293
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทัน
04
หนองเรือ
2
11
71
4
0
0
88
04294
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด
04
หนองเรือ
1
4
27
30
2
0
64
04295
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์
04
หนองเรือ
0
3
47
46
0
0
96
04296
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ
04
หนองเรือ
0
0
4
11
0
0
15
10997
โรงพยาบาลหนองเรือ
04
หนองเรือ
53,543
49,527
20,236
1,223
43
0
124,572
13898
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า
04
หนองเรือ
0
3
17
4
3
0
27
04300
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนอุดม
05
ชุมแพ
1
2
4
64
4
0
75
04301
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวเรียง
05
ชุมแพ
0
0
0
23
1
0
24
04302
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่
05
ชุมแพ
1
1
2
24
1
0
29
04304
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสอ
05
ชุมแพ
0
0
4
20
0
0
24
04309
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเขียด
05
ชุมแพ
0
0
0
0
1
0
1
10998
โรงพยาบาลชุมแพ
05
ชุมแพ
95,858
87,888
45,999
4,030
496
35
234,306
14882
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม
05
ชุมแพ
0
0
0
2
0
0
2
04312
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีชมพู
06
สีชมพู
67
79
241
4
2
0
393
04313
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไม้งาม
06
สีชมพู
27
16
194
24
3
0
264
04317
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง
06
สีชมพู
16
22
182
23
0
0
243
04318
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง
06
สีชมพู
21
70
177
15
1
0
284
04319
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจำปา
06
สีชมพู
6
7
16
1
0
0
30
04320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบริบูรณ์
06
สีชมพู
6
9
31
1
0
0
47
04321
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพชมพู
06
สีชมพู
94
176
238
12
1
0
521
04322
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่
06
สีชมพู
23
37
279
22
1
0
362
10999
โรงพยาบาลสีชมพู
06
สีชมพู
41,379
37,617
11,720
619
50
1
91,386
04328
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง
07
น้ำพอง
284
395
1,017
3
0
0
1,699
11000
โรงพยาบาลน้ำพอง
07
น้ำพอง
65,953
62,126
27,719
2,074
133
4
158,009
04340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง
08
อุบลรัตน์
230
264
1,054
110
28
0
1,686
04341
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง
08
อุบลรัตน์
443
430
1,317
18
0
0
2,208
04342
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำปลาหลาย
08
อุบลรัตน์
155
157
367
8
0
0
687
04343
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ
08
อุบลรัตน์
499
493
862
31
1
0
1,886
04344
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุขสำราญ
08
อุบลรัตน์
505
484
594
13
0
0
1,596
04345
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโป่ง
08
อุบลรัตน์
221
177
367
3
0
0
768
11001
โรงพยาบาลอุบลรัตน์
08
อุบลรัตน์
29,246
26,691
9,587
2,663
260
27
68,474
14883
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุดมศิลป์
08
อุบลรัตน์
103
187
489
42
0
0
821
14884
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยาง
08
อุบลรัตน์
74
135
476
2
0
0
687
04346
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่
09
กระนวน
0
0
3
11
6
0
20
04348
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด
09
กระนวน
0
0
7
14
5
0
26
04349
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัง
09
กระนวน
0
0
6
32
1
0
39
04350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง
09
กระนวน
0
0
7
17
0
0
24
04352
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านฝาง
09
กระนวน
0
0
3
7
3
0
13
04354
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน
09
กระนวน
1
1
3
3
0
0
8
04355
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม
09
กระนวน
1
1
7
10
0
0
19
11445
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
09
กระนวน
50,354
45,347
17,660
1,176
82
2
114,621
11002
โรงพยาบาลบ้านไผ่
10
บ้านไผ่
58,059
53,633
20,325
2,159
162
3
134,341
11003
โรงพยาบาลเปือยน้อย
11
เปือยน้อย
11,734
10,644
5,612
278
11
0
28,279
04373
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล
12
พล
73
100
360
28
0
0
561
04374
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก
12
พล
87
114
441
11
0
0
653
04375
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว
12
พล
72
98
587
94
3
0
854
04376
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเขือ
12
พล
28
77
517
79
1
0
702
04377
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงโสกพระ
12
พล
105
172
652
6
0
0
935
04378
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่
12
พล
102
160
933
60
9
0
1,264
04379
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสง่า
12
พล
130
192
1,033
25
0
0
1,380
04380
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงนางเบ้า
12
พล
39
50
370
2
0
0
461
04381
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอย
12
พล
44
70
523
3
0
0
640
04382
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอมคอม
12
พล
70
74
457
9
0
0
610
04383
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนข่า
12
พล
32
44
562
62
0
0
700
04384
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น
12
พล
59
69
779
91
2
0
1,000
04385
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง
12
พล
25
39
315
21
3
0
403
11004
โรงพยาบาลพล
12
พล
61,484
56,043
19,922
1,884
132
3
139,468
99869
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล
12
พล
39
95
56
20
0
0
210
04388
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่นาเพียง
13
แวงใหญ่
8
15
60
6
0
0
89
11005
โรงพยาบาลแวงใหญ่
13
แวงใหญ่
17,619
15,992
6,734
414
7
0
40,766
11006
โรงพยาบาลแวงน้อย
14
แวงน้อย
22,299
20,322
8,692
794
94
3
52,204
04396
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสองห้อง
15
หนองสองห้อง
57
143
263
17
2
0
482
04397
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึมชาด
15
หนองสองห้อง
136
339
440
15
1
0
931
04398
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้
15
หนองสองห้อง
74
131