COVID-19 REPORT

ตารางกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-19

กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-19
รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
เป้าหมายทั้งหมด
บุคลากรสาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุข
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
7 กลุ่มโรค
หญิงตั้งครรภ์
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ปปช.+ไร้รัฐ ต่างชาติ
นักเรียน 12-17 ปี
เด็กอายุ 5-11 ปี
เด็กอายุ 0-4 ปี
แก้ไข
01
เมืองขอนแก่น
514,719
18,885
6,057
78,400
27,187
2,282
12,377
266,988
34,192
49,373
18,978
02
บ้านฝาง
45,949
247
1,079
10,481
3,656
199
272
23,267
3,089
2,743
916
03
พระยืน
29,458
194
740
7,001
2,511
92
66
14,401
2,134
1,732
587
04
หนองเรือ
77,591
365
2,022
18,307
7,120
249
1,627
37,032
5,509
4,071
1,289
05
ชุมแพ
118,087
1,203
2,355
26,599
7,940
454
468
55,961
8,415
10,701
3,991
06
สีชมพู
62,692
325
1,584
14,172
4,939
257
203
29,481
5,446
4,769
1,516
07
น้ำพอง
97,646
533
2,438
22,792
6,512
383
519
48,516
6,764
6,731
2,458
08
อุบลรัตน์
39,394
262
907
8,003
4,457
187
1,078
18,138
2,874
2,680
808
09
กระนวน
67,456
474
1,627
14,741
5,092
275
997
32,855
5,041
4,646
1,708
10
บ้านไผ่
84,540
110
1,808
20,576
6,576
353
512
39,585
6,410
6,360
2,250
11
เปือยน้อย
16,026
37
386
3,410
1,349
42
160
7,968
1,194
1,077
403
12
พล
78,447
197
1,488
17,091
10,024
373
1,104
31,070
6,402
7,770
2,928
13
แวงใหญ่
24,306
84
624
5,787
2,100
80
134
10,787
2,063
2,035
612
14
แวงน้อย
32,663
58
834
8,311
2,531
134
445
14,961
2,518
2,163
708
15
หนองสองห้อง
63,320
270
1,608
15,153
5,959
232
399
28,899
5,043
4,443
1,314
16
ภูเวียง
61,702
467
1,453
14,507
4,401
214
218
29,583
4,854
4,427
1,578
17
มัญจาคีรี
58,882
345
1,490
15,377
4,312
214
676
26,813
4,272
3,956
1,427
18
ชนบท
37,103
64
1,208
9,615
3,099
118
208
16,473
3,016
2,484
818
19
เขาสวนกวาง
33,987
193
579
6,509
2,864
130
2,552
15,947
2,387
2,159
667
20
ภูผาม่าน
19,387
159
487
4,107
1,763
97
309
9,025
1,631
1,392
417
21
ซำสูง
20,142
145
477
4,703
2,230
86
181
9,790
1,230
963
337
22
โคกโพธิ์ไชย
19,640
71
537
5,070
1,454
94
214
9,212
1,348
1,276
364
23
หนองนาคำ
18,306
33
515
4,189
1,739
42
305
8,789
1,268
1,029
397
24
บ้านแฮด
34,069
2,260
672
6,491
2,229
115
1,889
14,018
2,630
2,334
1,431
25
โนนศิลา
20,617
8
510
5,087
1,974
79
365
10,070
1,241
905
378
29
เวียงเก่า
12,113
15
464
2,816
1,513
66
76
5,285
780
832
266
รวม
1,688,242
27,004
33,949
349,295
125,531
6,847
27,354
814,914
121,751
133,051
48,546
แก้ไข

ตารางสรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามกลุ่มเป้าหมาย จำแนกรายอำเภอ

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 28/09/2565]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
ฉีดทั้งหมด
Dose 1 ทั้งหมด
บุคลากรทางการแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2
บุคลากรทางการแพทย์ เข็ม 2 ได้ฉีดเข็ม 3
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุข เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2
อาสาสมัครสาธารณสุข เข็ม 2 ได้ฉีดเข็ม 3
อาสาสมัครสาธารณสุข เข็ม 3 ได้ฉีดเข็ม 4
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เข็ม 2 ได้ฉีดเข็ม 3
โรคเรื้อรัง 18-59 ปี
โรคเรื้อรัง 18-59 ปี เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2
โรคเรื้อรัง 18-59 ปี เข็ม 2 ได้ฉีดเข็ม 3
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข็ม 2 ได้ฉีดเข็ม 3
ปชช.+ไร้รัฐ ต่างชาติ
ปชช.+ไร้รัฐ ต่างชาติ เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2
ปชช.+ไร้รัฐ ต่างชาติ เข็ม 2 ได้ฉีดเข็ม 3
นักเรียน 12-17 ปี เข็ม 1
นักเรียน 12-17 ปี เข็ม 2
นักเรียน 12-17 ปี เข็ม 3
นักเรียน 5-11 ปี เข็ม 1
นักเรียน 5-11 ปี เข็ม 2
นักเรียน 5-11 ปี เข็ม 3
หญิงตั้งครรภ์
หญิงตั้งครรภ์ เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2
หญิงตั้งครรภ์ เข็ม 2 ได้ฉีดเข็ม 3
ปชช. บุคลากร อสม. และเจ้าหน้าที่
ปชช. บุคลากร อสม. และเจ้าหน้าที่ เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2
ปชช. บุคลากร อสม. และเจ้าหน้าที่ เข็ม 2 ได้ฉีดเข็ม 3
กลุ่ม 608
กลุ่ม 608 เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2
กลุ่ม 608 เข็ม 2 ได้ฉีดเข็ม 3
Dose 2 ทั้งหมด
Dose 3 ทั้งหมด
Dose 4 ทั้งหมด
บุคลากรทางการแพทย์ ได้ฉีดเข็ม 2 (ส.ค.-ต.ค.64) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
บุคลากรทางการแพทย์ ได้ฉีดเข็ม 2 (พ.ย.64-ม.ค.65) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
อาสาสมัครสาธารณสุข เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (ส.ค.-ต.ค.64) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
อาสาสมัครสาธารณสุข เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (พ.ย.64-ม.ค.65) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (ส.ค.-ต.ค.64) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (พ.ย.64-ม.ค.65) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
โรคเรื้อรัง 18-59 ปี เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (ส.ค.-ต.ค.64) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
โรคเรื้อรัง 18-59 ปี เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (พ.ย.64-ม.ค.65) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (ส.ค.-ต.ค.64) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (พ.ย.64-ม.ค.65) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
ปชช.+ไร้รัฐ ต่างชาติ เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (ส.ค.-ต.ค.64) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
ปชช.+ไร้รัฐ ต่างชาติ เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (พ.ย.64-ม.ค.65) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
นักเรียน 12-17 ปี เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (ส.ค.-ต.ค.64) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
นักเรียน 12-17 ปี เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (พ.ย.64-ม.ค.65) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
นักเรียน 5-11 ปี เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (ส.ค.-ต.ค.64) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
นักเรียน 5-11 ปี เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (พ.ย.64-ม.ค.65) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
หญิงตั้งครรภ์ เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (ส.ค.-ต.ค.64) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
หญิงตั้งครรภ์ เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (พ.ย.64-ม.ค.65) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
ปชช. บุคลากร อสม. และเจ้าหน้าที่ เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (ส.ค.-ต.ค.64) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
ปชช. บุคลากร อสม. และเจ้าหน้าที่ เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (พ.ย.64-ม.ค.65) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
กลุ่ม 608 เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (ส.ค.-ต.ค.64) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
กลุ่ม 608 เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (พ.ย.64-ม.ค.65) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
เจ้าหน้าที่ EMS
เจ้าหน้าที่ EMS เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2
เจ้าหน้าที่ EMS เข็ม 2 ได้ฉีดเข็ม 3
เจ้าหน้าที่ EMS เข็ม 3 ได้ฉีดเข็ม 4
เจ้าหน้าที่ EMS เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (ส.ค.-ต.ค.64) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
เจ้าหน้าที่ EMS เข็ม 1 ได้ฉีดเข็ม 2 (พ.ย.64-ม.ค.65) แต่ยังไม่ฉีดเข็ม 3 (31ม.ค.65)
01
เมืองขอนแก่น
1,131,835
446,888
17,720
17,770
17,466
5,852
5,657
3,686
411
56,347
53,738
28,436
29,350
28,310
14,813
17,670
17,411
10,793
268,828
255,295
122,535
29,163
29,478
10,271
22,664
16,214
96
620
530
167
308,743
294,722
153,929
86,317
82,578
43,416
422,992
207,712
49,688
2,716
397
4,737
411
42,804
7,004
21,131
5,314
10,179
1,259
148,678
90,558
4,080
23,334
4
24
341
146
164,660
92,867
64,276
12,464
566
560
624
271
214
36
02
บ้านฝาง
69,622
29,154
185
166
69
995
976
770
45
6,935
6,524
3,098
1,949
1,863
1,068
265
263
301
14,089
13,125
6,837
1,918
1,967
642
2,778
2,207
5
45
38
15
15,529
14,530
7,979
8,929
8,425
4,181
27,129
12,807
493
23
6
772
122
4,181
1,685
1,177
556
149
15
5,153
6,564
6
1,721
0
0
7
25
6,098
6,705
5,365
2,266
66
65
32
21
37
2
03
พระยืน
47,250
19,858
117
114
47
715
715
595
40
4,844
4,584
2,286
1,431
1,372
637
66
63
99
10,195
9,632
4,054
1,125
1,172
496
1,356
1,045
2
24
23
3
11,078
10,503
4,772
6,299
5,979
2,926
18,699
8,196
457
5
1
636
39
2,573
1,788
702
558
31
8
4,749
4,472
1
1,054
0
0
4
10
5,384
4,534
3,279
2,356
39
39
19
30
18
0
04
หนองเรือ
124,498
53,499
277
249
103
1,943
1,926
1,676
125
11,361
10,537
5,123
6,139
5,886
3,115
1,603
1,600
1,027
22,268
20,809
8,281
5,429
5,162
1,719
5,125
3,958
7
94
82
36
25,337
23,842
10,429
17,594
16,505
8,274
49,477
20,429
1,093
15
3
1,732
95
7,110
2,889
4,022
1,602
1,454
73
8,027
11,424
16
4,838
3
2
25
45
10,510
11,575
11,157
4,536
72
66
29
19
34
8
05
ชุมแพ
233,064
95,719
1,511
1,648
2,131
2,462
2,457
1,951
196
17,935
17,021
8,612
7,949
7,511
4,224
616
625
666
47,002
44,986
25,866
11,059
8,854
2,113
6,756
4,302
24
280
255
83
51,740
49,766
30,665
26,164
24,787
12,919
87,709
45,721
3,571
378
10
1,952
169
13,277
3,252
5,322
1,636
324
50
29,681
13,661
465
7,310
19
12
159
77
32,327
13,921
18,758
4,965
209
227
227
79
71
7
06
สีชมพู
93,082
41,568
267
245
186
1,518
1,488
1,180
122
9,002
8,346
3,770
3,301
3,113
1,304
233
225
115
20,537
18,742
5,459
2,993
3,045
944
3,728
2,754
35
54
59
13
22,490
20,637
6,867
12,357
11,518
5,087
37,954
12,933
588
14
12
1,090
186
4,037
3,748
1,339
1,580
153
39
8,511
8,950
18
2,658
3
54
11
37
9,682
9,204
5,387
5,365
56
54
42
23
38
7
07
น้ำพอง
158,554
66,164
590
543
194
2,280
2,255
1,918
136
13,392
12,745
7,681
3,762
3,636
2,030
512
502
356
32,097
30,533
13,551
6,870
6,986
2,625
6,462
4,997
10
141
135
36
35,537
33,888
16,049
17,295
16,516
9,747
62,387
28,431
1,529
28
6
1,771
250
9,095
2,977
2,120
1,250
281
31
9,384
18,922
4
6,475
1
1
35
74
11,492
19,230
11,250
4,301
158
155
71
56
50
13
08
อุบลรัตน์
77,142
31,343
227
208
102
900
897
790
79
5,358
4,973
3,201
4,102
3,906
1,999
1,384
1,358
909
14,715
13,555
6,756
1,837
1,833
880
2,760
2,093
20
69
70
26
17,217
16,004
8,537
9,529
8,949
5,226
28,879
14,663
2,114
14
3
739
77
3,150
1,387
2,325
1,399
1,064
62
7,254
5,170
8
1,644
1
55
20
33
9,052
5,310
5,495
2,819
70
68
30
43
24
4
09
กระนวน
113,942
50,275
565
406
269
1,517
1,459
1,159
41
9,256
8,577
4,382
3,169
2,952
1,496
965
940
712
23,474
21,520
7,923
6,265
5,915
1,481
4,969
3,408
9
56
55
18
26,557
24,363
10,070
12,481
11,584
5,896
45,270
17,456
912
40
16
1,170
183
4,896
2,742
1,612
1,055
693
111
10,224
9,262
12
5,642
0
1
17
26
12,127
9,600
6,525
3,823
146
131
89
34
67
14
10
บ้านไผ่
133,077
57,974
656
647
57
1,736
1,699
1,358
113
11,008
10,218
5,176
3,368
3,114
1,422
484
478
427
30,275
28,113
10,595
5,716
5,811
1,090
4,717
3,431
3
122
110
25
33,042
30,830
12,335
14,498
13,442
6,623
53,514
20,051
1,494
21
6
1,231
235
6,167
3,175
1,529
1,257
215
58
9,694
16,096
9
5,376
0
0
31
48
11,051
16,397
7,727
4,480
129
127
45
47
38
21
11
เปือยน้อย
28,112
11,711
107
103
60
379
378
367
21
2,727
2,575
1,820
1,164
1,108
674
273
92
52
5,511
5,118
2,369
867
848
330
762
486
1
33
30
12
6,158
5,578
2,746
3,924
3,713
2,506
10,625
5,583
188
19
7
322
16
1,881
550
753
302
51
18
2,934
1,815
334
413
0
0
19
8
3,220
1,852
2,653
860
52
52
33
18
30
5
12
พล
148,425
62,257
595
557
202
1,472
1,454
1,223
142
11,004
10,351
5,926
9,557
9,292
4,820
1,358
1,355
869
24,423
22,402
11,343
8,145
7,746
2,772
5,852
4,157
15
70
54
27
27,628
25,552
13,496
20,631
19,697
10,773
57,152
27,056
1,895
43
13
1,202
104
7,222
2,549
7,263
1,808
1,090
81
11,669
8,896
31
7,289
2
5
21
21
13,815
9,087
14,506
4,378
191
181
74
54
72
17
13
แวงใหญ่
40,652
17,615
191
187
78
588
583
531
58
4,190
3,841
1,878
1,055
990
483
134
132
93
8,367
7,571
2,980
1,285
1,307
769
1,772
1,315
5
48
39
16
9,265
8,448
3,615
5,293
4,870
2,377
15,940
6,766
329
31
4
453
65
1,969
1,440
503
385
98
15
3,690
3,216
7
1,154
0
2
17
13
4,196
3,346
2,489
1,838
56
53
33
23
34
5
14
แวงน้อย
50,973
22,076
196
189
58
811
805
719
108
5,565
5,088
2,471
1,156
1,095
564
483
478
319
9,826
9,001
3,474
2,025
1,920
715
1,917
1,427
14
52
40
11
11,361
10,515
4,572
6,773
6,223
3,046
20,085
8,347
440
6
6
630
90
3,101
1,354
725
269
398
42
3,990
4,022
25
1,714
0
0
14
15
5,038
4,179
3,840
1,638
68
66
33
24
34
13
15
หนองสองห้อง
96,034
42,685
250
227
91
1,549
1,533
1,290
64
9,259
8,474
3,826
2,778
2,625
1,232
356
354
240
19,384
17,681
6,153
4,737
4,634
1,639
4,344
2,800
32
72
57
13
21,495
19,754
7,723
12,109
11,156
5,071
38,344
14,465
537
15
2
1,159
222
5,292
2,412
1,593
863
230
51
6,053
9,953
6
4,170
0
0
9
35
7,423
10,226
6,894
3,310
121
111
60
20
71
21
16
ภูเวียง
92,503
40,223
327
255
95
1,254
1,244
1,113
73
7,806
7,374
3,591
2,646
2,512
1,083
207
205
198
20,427
19,165
6,827
3,882
3,835
1,232
3,605
2,891
13
33
33
17
22,251
20,875
8,197
10,485
9,919
4,691
37,520
14,133
620
43
5
992
142
4,294
2,347
1,306
935
137
19
10,463
7,425
5
3,490
23
58
23
6
11,621
7,604
5,623
3,288
94
89
47
19
54
4
17
มัญจาคีรี
91,897
39,606
342
333
179
1,423
1,411
1,163
62
9,695
9,146
4,441
2,451
2,359
1,094
357
354
248
18,506
17,479
6,502
3,891
3,803
1,115
2,724
1,797
27
96
85
36
20,749
19,713
8,119
12,242
11,590
5,571
36,903
14,832
548
29
10
981
306
4,970
3,752
1,189
1,020
260
18
6,167
10,331
12
3,497
0
0
25
47
7,506
10,716
6,184
4,819
87
87
63
29
38
3
18
ชนบท
63,508
28,132
203
185
82
1,157
1,132
881
56
6,142
5,481
2,428
1,636
1,542
748
205
209
160
13,963
12,559
4,508
2,668
2,711
695
2,104
1,559
2
50
43
8
15,532
14,086
5,629
7,828
7,066
3,184
25,423
9,510
440
8
7
861
176
2,275
2,424
709
652
102
37
4,983
6,219
7
2,485
0
10
10
26
5,939
6,454
2,994
3,102
79
73
33
21
40
8
19
เขาสวนกวาง
56,760
22,908
155
146
46
562
558
551
101
4,830
4,613
3,192
1,572
1,524
1,072
492
490
496
11,706
10,879
5,743
1,574
1,555
1,000
2,073
1,537
5
59
52
14
12,798
11,955
6,727
6,461
6,189
4,278
21,238
12,010
538
4
4
464
53
2,914
1,463
912
517
315
141
3,579
6,548
4
1,363
0
0
10
35
4,245
6,747
3,836
2,015
44
40
26
26
13
7
20
ภูผาม่าน
31,406
13,627
111
97
36
472
470
362
21
2,881
2,690
1,241
1,157
1,121
524
294
295
227
6,206
5,966
2,097
1,205
1,229
487
1,278
712
2
53
46
10
7,053
6,793
2,679
4,091
3,857
1,775
12,591
4,943
236
6
1
403
41
1,500
989
671
367
263
6
2,858
2,732
1
1,127
0
0
7
27
3,484
2,785
2,178
1,383
57
50
39
15
36
5
21
ซำสูง
28,726
12,677
23
151
82
433
448
364
28
3,081
2,746
1,308
987
953
452
222
218
131
5,995
5,395
1,772
983
983
129
919
602
0
21
19
2
6,686
6,222
2,351
4,089
3,718
1,762
11,525
4,242
255
3
3
278
93
1,605
803
572
291
111
64
1,749
3,274
3
869
0
0
3
15
2,145
3,442
2,180
1,109
27
36
22
11
16
2
22
โคกโพธิ์ไชย
32,914
14,154
2
3
21
470
467
375
31
3,510
3,312
1,397
1,096
1,060
504
184
187
174
6,443
6,069
2,278
1,205
1,230
527
1,269
959
0
29
28
8
7,045
6,672
2,792
4,635
4,400
1,909
13,261
5,228
267
3
0
314
142
1,024
2,087
390
610
140
16
2,227
3,523
4
1,106
0
1
6
18
2,637
3,669
1,420
2,715
22
23
15
17
18
4
23
หนองนาคำ
31,565
13,537
42
30
21
476
466
410
40
3,022
2,898
1,368
1,398
1,345
652
278
277
214
6,231
5,901
2,104
1,161
1,142
319
953
747
1
36
35
5
6,967
6,616
2,677
4,456
4,278
2,025
12,783
5,022
218
6
1
396
29
1,844
828
927
340
215
19
3,361
2,195
4
1,032
1
0
12
13
3,921
2,243
2,783
1,181
17
13
13
12
9
1
24
บ้านแฮด
80,730
32,061
844
955
2,128
934
969
1,089
34
6,212
5,766
3,162
2,454
2,296
1,403
1,912
1,915
986
14,742
13,814
8,472
2,125
2,103
842
2,860
1,841
8
88
78
27
18,322
17,523
12,555
8,754
8,140
4,592
29,607
17,998
1,018
380
11
764
77
3,874
1,562
1,485
625
428
37
3,245
9,249
3
1,856
0
2
34
35
4,702
9,361
5,393
2,222
117
129
251
18
55
4
25
โนนศิลา
35,116
15,737
22
22
30
473
463
375
77
3,477
3,080
1,374
1,055
948
360
353
346
233
8,188
7,368
2,235
1,041
1,039
461
1,116
742
0
17
16
7
9,031
8,195
2,870
4,549
4,044
1,741
14,020
5,072
287
11
6
381
70
1,572
1,082
449
384
277
44
3,672
3,154
4
923
0
23
3
6
4,334
3,277
2,024
1,472
46
46
19
7
40
3
29
เวียงเก่า
27,877
11,516
22
20
30
429
425
395
38
3,054
2,883
1,612
1,102
1,054
574
62
62
124
5,356
5,136
2,255
873
851
271
822
613
2
28
28
8
5,637
5,413
2,606
4,184
3,965
2,194
10,842
5,073
402
5
1
379
35
1,959
852
678
317
31
6
2,691
2,272
6
784
3
1
3
17
2,900
2,293
2,640
1,186
15
14
16
18
8
0
รวม
3,119,264
1,292,964
25,547
25,456
23,863
32,800
32,335
26,291
2,262
231,893
217,581
112,800
97,784
93,487
48,347
30,968
30,434
20,169
668,754
627,814
282,969
110,042
107,159
35,564
95,685
68,594
338
2,290
2,040
643
755,248
712,995
350,986
331,967
313,108
161,790
2,604
548,679
70,157
3,866
541
25,809
3,428
144,586
57,141
61,404
25,892
18,689
2,320
314,686
269,903
5,075
93,324
60
251
866
858
359,509
276,624
206,856
83,891
2,604
2,555
1,985
955
1,159
214

ตารางสรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์ ได้ฉีดเข็ม 2 แต่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 3

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 28/09/2565]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
<= ก.ค.64
ส.ค.64
ก.ย.64
ต.ค.64
พ.ย.64
ธ.ค.64
รวม
01
เมืองขอนแก่น
14,604
1,016
1,522
178
134
192
17,646
02
บ้านฝาง
136
3
8
12
2
3
164
03
พระยืน
108
2
2
1
1
0
114
04
หนองเรือ
230
3
7
5
0
2
247
05
ชุมแพ
1,258
259
109
10
3
3
1,642
06
สีชมพู
219
5
7
2
7
5
245
07
น้ำพอง
506
0
21
7
2
1
537
08
อุบลรัตน์
188
8
4
2
2
1
205
09
กระนวน
347
3
28
9
7
7
401
10
บ้านไผ่
619
6
10
5
3
1
644
11
เปือยน้อย
77
10
5
4
5
0
101
12
พล
501
10
23
10
6
4
554
13
แวงใหญ่
151
1
24
6
2
2
186
14
แวงน้อย
177
5
1
0
2
3
188
15
หนองสองห้อง
209
2
8
5
0
2
226
16
ภูเวียง
204
7
28
8
1
3
251
17
มัญจาคีรี
293
4
19
6
8
1
331
18
ชนบท
170
1
2
5
4
2
184
19
เขาสวนกวาง
138
1
2
1
4
0
146
20
ภูผาม่าน
90
0
4
2
0
1
97
21
ซำสูง
145
1
0
2
1
1
150
22
โคกโพธิ์ไชย
0
2
0
1
0
0
3
23
หนองนาคำ
23
0
3
3
1
0
30
24
บ้านแฮด
560
118
254
8
4
5
949
25
โนนศิลา
2
5
5
1
1
4
18
29
เวียงเก่า
14
2
3
0
0
0
19
รวม
20,969
1,474
2,099
293
200
243
25,278

ตารางสรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 อสม. ได้ฉีดเข็ม 2 แต่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 3

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 28/09/2565]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
<= ก.ค.64
ส.ค.64
ก.ย.64
ต.ค.64
พ.ย.64
ธ.ค.64
รวม
01
เมืองขอนแก่น
411
1,122
2,888
727
200
117
5,465
02
บ้านฝาง
51
131
441
200
53
52
928
03
พระยืน
33
152
434
50
17
12
698
04
หนองเรือ
82
50
1,143
539
50
33
1,897
05
ชุมแพ
327
322
1,452
178
134
24
2,437
06
สีชมพู
191
261
414
415
87
82
1,450
07
น้ำพอง
188
389
925
457
148
84
2,191
08
อุบลรัตน์
63
51
561
127
49
17
868
09
กระนวน
57
25
496
649
80
35
1,342
10
บ้านไผ่
209
201
595
435
128
51
1,619
11
เปือยน้อย
34
131
166
25
10
1
367
12
พล
131
177
774
251
33
51
1,417
13
แวงใหญ่
53
37
249
167
45
14
565
14
แวงน้อย
63
57
428
145
61
22
776
15
หนองสองห้อง
125
154
761
244
127
45
1,456
16
ภูเวียง
99
241
365
386
82
50
1,223
17
มัญจาคีรี
94
203
433
345
123
139
1,337
18
ชนบท
50
95
489
277
69
84
1,064
19
เขาสวนกวาง
37
150
243
71
33
12
546
20
ภูผาม่าน
22
54
278
71
25
13
463
21
ซำสูง
60
60
103
115
70
19
427
22
โคกโพธิ์ไชย
8
49
101
164
52
77
451
23
หนองนาคำ
39
3
296
97
16
7
458
24
บ้านแฮด
113
8
641
115
43
26
946
25
โนนศิลา
3
34
223
124
44
16
444
29
เวียงเก่า
9
13
200
166
16
8
412
รวม
2,552
4,170
15,099
6,540
1,795
1,091
31,247

ตารางสรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้ฉีดเข็ม 2 แต่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 3

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 28/09/2565]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
<= ก.ค.64
ส.ค.64
ก.ย.64
ต.ค.64
พ.ย.64
ธ.ค.64
รวม
01
เมืองขอนแก่น
1,577
7,346
27,185
8,273
2,407
2,248
49,036
02
บ้านฝาง
4
13
2,287
1,881
450
833
5,468
03
พระยืน
4
108
940
1,525
698
565
3,840
04
หนองเรือ
4
137
3,916
3,057
614
1,425
9,153
05
ชุมแพ
78
1,619
8,286
3,372
1,785
950
16,090
06
สีชมพู
3
237
1,552
2,248
880
2,079
6,999
07
น้ำพอง
57
37
4,168
4,890
858
1,655
11,665
08
อุบลรัตน์
6
79
1,976
1,095
501
514
4,171
09
กระนวน
4
64
1,257
3,575
960
694
6,554
10
บ้านไผ่
6
861
2,952
2,354
1,288
808
8,269
11
เปือยน้อย
7
283
1,378
220
290
153
2,331
12
พล
20
390
3,759
3,073
423
1,194
8,859
13
แวงใหญ่
0
6
753
1,210
562
429
2,960
14
แวงน้อย
20
6
1,477
1,618
776
425
4,322
15
หนองสองห้อง
17
151
2,972
2,169
893
630
6,832
16
ภูเวียง
1
86
1,610
2,598
742
993
6,030
17
มัญจาคีรี
15
121
2,117
2,732
931
1,891
7,807
18
ชนบท
2
8
1,011
1,256
697
1,195
4,169
19
เขาสวนกวาง
0
68
1,531
1,315
388
440
3,742
20
ภูผาม่าน
0
12
950
538
246
417
2,163
21
ซำสูง
176
9
944
652
284
412
2,477
22
โคกโพธิ์ไชย
0
14
321
689
284
1,399
2,707
23
หนองนาคำ
0
3
765
1,076
313
300
2,457
24
บ้านแฮด
20
12
2,806
1,056
496
773
5,163
25
โนนศิลา
0
15
951
606
540
343
2,455
29
เวียงเก่า
4
16
490
1,453
246
307
2,516
รวม
2,025
11,701
78,354
54,531
18,552
23,072
188,235

ตารางสรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้ฉีดเข็ม 2 แต่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 3

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 28/09/2565]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
<= ก.ค.64
ส.ค.64
ก.ย.64
ต.ค.64
พ.ย.64
ธ.ค.64
รวม
01
เมืองขอนแก่น
677
2,115
9,617
9,399
2,602
1,459
25,869
02
บ้านฝาง
8
18
672
487
198
230
1,613
03
พระยืน
8
41
259
402
215
222
1,147
04
หนองเรือ
28
59
2,314
1,649
502
715
5,267
05
ชุมแพ
114
507
3,317
1,498
995
426
6,857
06
สีชมพู
29
146
516
677
784
616
2,768
07
น้ำพอง
96
56
887
1,177
477
606
3,299
08
อุบลรัตน์
10
48
1,463
814
888
338
3,561
09
กระนวน
28
44
458
1,110
332
333
2,305
10
บ้านไผ่
15
142
649
738
582
358
2,484
11
เปือยน้อย
2
109
490
154
149
90
994
12
พล
31
794
4,234
2,235
930
596
8,820
13
แวงใหญ่
1
3
175
325
141
126
771
14
แวงน้อย
27
5
347
373
146
81
979
15
หนองสองห้อง
26
66
871
656
434
188
2,241
16
ภูเวียง
6
94
460
752
344
419
2,075
17
มัญจาคีรี
41
104
372
713
303
492
2,025
18
ชนบท
20
29
313
367
200
358
1,287
19
เขาสวนกวาง
22
56
417
439
185
167
1,286
20
ภูผาม่าน
26
12
333
326
120
164
981
21
ซำสูง
46
6
323
243
114
147
879
22
โคกโพธิ์ไชย
0
14
114
262
138
368
896
23
หนองนาคำ
7
21
479
427
123
134
1,191
24
บ้านแฮด
47
7
918
560
289
245
2,066
25
โนนศิลา
8
7
272
170
175
129
761
29
เวียงเก่า
3
7
218
453
132
110
923
รวม
1,326
4,510
30,488
26,406
11,498
9,117
83,345

ตารางสรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ฉีดเข็ม 2 แต่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 3

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 28/09/2565]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
<= ก.ค.64
ส.ค.64
ก.ย.64
ต.ค.64
พ.ย.64
ธ.ค.64
รวม
01
เมืองขอนแก่น
5,799
1,865
7,111
1,203
417
620
17,015
02
บ้านฝาง
96
31
97
21
4
9
258
03
พระยืน
22
19
8
4
2
2
57
04
หนองเรือ
65
384
993
77
37
27
1,583
05
ชุมแพ
247
82
194
48
31
12
614
06
สีชมพู
26
22
25
106
12
23
214
07
น้ำพอง
187
42
197
42
12
17
497
08
อุบลรัตน์
224
152
853
59
14
40
1,342
09
กระนวน
123
53
451
189
35
50
901
10
บ้านไผ่
198
41
110
64
28
19
460
11
เปือยน้อย
22
11
29
11
8
8
89
12
พล
177
386
524
180
40
31
1,338
13
แวงใหญ่
15
48
38
12
11
3
127
14
แวงน้อย
33
81
184
133
21
13
465
15
หนองสองห้อง
66
30
131
69
31
8
335
16
ภูเวียง
46
102
28
7
5
12
200
17
มัญจาคีรี
75
22
139
99
7
8
350
18
ชนบท
66
22
59
21
7
22
197
19
เขาสวนกวาง
29
93
133
89
79
27
450
20
ภูผาม่าน
24
28
231
4
3
2
292
21
ซำสูง
40
8
31
72
46
15
212
22
โคกโพธิ์ไชย
28
41
93
6
2
12
182
23
หนองนาคำ
42
62
145
8
8
10
275
24
บ้านแฮด
1,446
16
312
100
22
9
1,905
25
โนนศิลา
21
39
214
24
17
11
326
29
เวียงเก่า
25
13
13
5
2
3
61
รวม
9,142
3,693
12,343
2,653
901
1,013
29,745

ตารางสรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 ปชช.+ไร้รัฐ ต่างชาติ ได้ฉีดเข็ม 2 แต่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 3

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 28/09/2565]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
<= ก.ค.64
ส.ค.64
ก.ย.64
ต.ค.64
พ.ย.64
ธ.ค.64
รวม
01
เมืองขอนแก่น
5,141
13,560
62,575
72,543
44,339
25,766
223,924
02
บ้านฝาง
58
81
1,803
3,269
2,529
2,841
10,581
03
พระยืน
70
329
1,081
3,339
1,601
1,982
8,402
04
หนองเรือ
95
50
3,846
4,131
4,164
4,612
16,898
05
ชุมแพ
608
1,150
18,535
9,996
9,002
3,271
42,562
06
สีชมพู
149
1,518
3,367
3,626
2,064
5,391
16,115
07
น้ำพอง
540
651
5,930
2,803
8,574
8,121
26,619
08
อุบลรัตน์
54
146
4,353
2,755
1,802
2,203
11,313
09
กระนวน
130
451
3,274
6,499
2,743
2,697
15,794
10
บ้านไผ่
168
734
3,535
5,425
7,219
5,190
22,271
11
เปือยน้อย
3
343
1,547
1,044
944
508
4,389
12
พล
83
2,749
5,902
3,018
2,037
4,618
18,407
13
แวงใหญ่
23
83
1,384
2,223
1,212
1,229
6,154
14
แวงน้อย
34
84
1,746
2,160
1,818
1,283
7,125
15
หนองสองห้อง
79
229
2,611
3,213
5,256
1,981
13,369
16
ภูเวียง
6
1,256
3,590
5,617
2,230
3,696
16,395
17
มัญจาคีรี
86
530
1,629
4,008
3,580
4,631
14,464
18
ชนบท
16
105
1,703
3,175
1,896
3,005
9,900
19
เขาสวนกวาง
8
295
958
2,326
2,440
1,863
7,890
20
ภูผาม่าน
1
3
685
2,170
1,034
1,125
5,018
21
ซำสูง
9
11
906
832
1,286
1,564
4,608
22
โคกโพธิ์ไชย
0
64
738
1,425
881
1,952
5,060
23
หนองนาคำ
1
20
1,347
1,994
929
750
5,041
24
บ้านแฮด
323
25
1,679
1,541
5,128
2,874
11,570
25
โนนศิลา
4
61
1,934
1,677
1,543
1,001
6,220
29
เวียงเก่า
1
39
958
1,694
958
757
4,407
รวม
7,690
24,567
137,616
152,503
117,209
94,911
534,496

ตารางสรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 หญิงตั้งครรภ์ ได้ฉีดเข็ม 2 แต่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 3

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 28/09/2565]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
<= ก.ค.64
ส.ค.64
ก.ย.64
ต.ค.64
พ.ย.64
ธ.ค.64
รวม
01
เมืองขอนแก่น
1
25
221
95
56
52
450
02
บ้านฝาง
0
0
4
3
7
16
30
03
พระยืน
0
0
1
3
2
5
11
04
หนองเรือ
0
0
10
15
6
10
41
05
ชุมแพ
3
1
111
47
22
39
223
06
สีชมพู
0
1
4
6
6
18
35
07
น้ำพอง
0
0
7
28
34
23
92
08
อุบลรัตน์
1
0
8
12
17
13
51
09
กระนวน
2
2
3
12
4
12
35
10
บ้านไผ่
0
1
15
15
8
23
62
11
เปือยน้อย
0
0
15
4
4
3
26
12
พล
0
0
6
15
7
11
39
13
แวงใหญ่
0
0
4
13
5
3
25
14
แวงน้อย
2
0
4
10
5
5
26
15
หนองสองห้อง
1
0
4
5
8
19
37
16
ภูเวียง
0
0
12
11
2
3
28
17
มัญจาคีรี
0
1
11
13
15
22
62
18
ชนบท
0
0
0
10
7
15
32
19
เขาสวนกวาง
0
0
3
7
11
11
32
20
ภูผาม่าน
3
0
3
4
2
16
28
21
ซำสูง
0
0
1
2
5
8
16
22
โคกโพธิ์ไชย
0
2
2
2
3
13
22
23
หนองนาคำ
0
1
3
8
5
4
21
24
บ้านแฮด
3
0
9
25
15
9
61
25
โนนศิลา
0
0
1
2
2
1
6
29
เวียงเก่า
0
0
0
3
7
7
17
รวม
16
34
462
370
265
361
1,508

ตารางสรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่ม 608 ได้ฉีดเข็ม 2 แต่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 3

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 28/09/2565]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ
ชื่ออำเภอ
<= ก.ค.64
ส.ค.64
ก.ย.64
ต.ค.64
พ.ย.64
ธ.ค.64
รวม
01
เมืองขอนแก่น
2,255
9,486
37,023
17,767
5,065
3,759
75,355
02
บ้านฝาง
12
31
2,963
2,371
655
1,079
7,111
03
พระยืน
12
149
1,200
1,930
915
792
4,998
04
หนองเรือ
32
196
6,240
4,721
1,122
2,150
14,461
05
ชุมแพ
195
2,127
11,714
4,917
2,802
1,415
23,170
06
สีชมพู
32
384
2,072
2,931
1,670
2,713
9,802
07
น้ำพอง
153
93
5,062
6,095
1,369
2,284
15,056
08
อุบลรัตน์
17
127
3,447
1,921
1,406
865
7,783
09
กระนวน
34
110
1,718
4,697
1,296
1,039
8,894
10
บ้านไผ่
21
1,004
3,616
3,107
1,878
1,189
10,815
11
เปือยน้อย
9
392
1,883
378
443
246
3,351
12
พล
51
1,184
7,999
5,323
1,360
1,801
17,718
13
แวงใหญ่
1
9
932
1,548
708
558
3,756
14
แวงน้อย
49
11
1,828
2,001
927
511
5,327
15
หนองสองห้อง
44
217
3,847
2,830
1,335
837
9,110
16
ภูเวียง
7
180
2,082
3,361
1,088
1,415
8,133
17
มัญจาคีรี
56
226
2,500
3,458
1,249
2,405
9,894
18
ชนบท
22
37
1,324
1,633
904
1,568
5,488
19
เขาสวนกวาง
22
124
1,951
1,761
584
618
5,060
20
ภูผาม่าน
29
24
1,286
868
368
597
3,172
21
ซำสูง
222
15
1,268
897
403
567
3,372
22
โคกโพธิ์ไชย
0
30
437
953
425
1,780
3,625
23
หนองนาคำ
7
25
1,247
1,511
441
438
3,669
24
บ้านแฮด
70
19
3,733
1,641
800
1,027
7,290
25
โนนศิลา
8
22
1,224
778
717
473
3,222
29
เวียงเก่า
7
23
708
1,909
385
424
3,456
รวม
3,367
16,245
109,304
81,307
30,315
32,550
273,088

เป้าหมายฉีดเข็ม 3 ช่วง 1-31มี.ค.65 (เป้าหมายฉีดเข็ม 2 ส.ค.-พ.ย.64 ที่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 3)

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 28/09/2565]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ รวมทั้งหมด บุคลากร อสม. จนท.ที่เกี่ยวข้อง ประชาชน 18-59 ปี สูงอายุ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ รวม608
01
เมืองขอนแก่น
350,082
2,850
4,937
10,596
193,017
45,211
23,733
397
69,341
02
บ้านฝาง
20,725
25
825
153
7,682
4,631
1,375
14
6,020
03
พระยืน
15,430
6
653
33
6,350
3,271
917
6
4,194
04
หนองเรือ
40,037
15
1,782
1,491
12,191
7,724
4,524
31
12,279
05
ชุมแพ
84,625
381
2,086
355
38,683
15,062
6,317
181
21,560
06
สีชมพู
26,052
21
1,177
165
10,575
4,917
2,123
17
7,057
07
น้ำพอง
45,438
30
1,919
293
17,958
9,953
2,597
69
12,619
08
อุบลรัตน์
24,740
16
788
1,078
9,056
3,651
3,213
37
6,901
09
กระนวน
30,634
47
1,250
728
12,967
5,856
1,944
21
7,821
10
บ้านไผ่
37,749
24
1,359
243
16,913
7,455
2,111
39
9,605
11
เปือยน้อย
10,485
24
332
59
3,878
2,171
902
23
3,096
12
พล
47,852
49
1,235
1,130
13,706
7,645
8,193
28
15,866
13
แวงใหญ่
11,936
33
498
109
4,902
2,531
644
22
3,197
14
แวงน้อย
16,460
8
691
419
5,808
3,877
871
19
4,767
15
หนองสองห้อง
29,329
15
1,286
261
11,309
6,185
2,027
17
8,229
16
ภูเวียง
27,375
44
1,074
142
12,693
5,036
1,650
25
6,711
17
มัญจาคีรี
26,021
37
1,104
267
9,747
5,901
1,492
40
7,433
18
ชนบท
15,726
12
930
109
6,879
2,972
909
17
3,898
19
เขาสวนกวาง
15,758
8
497
394
6,019
3,302
1,097
21
4,420
20
ภูผาม่าน
9,684
6
428
266
3,892
1,746
791
9
2,546
21
ซำสูง
8,710
4
348
157
3,035
1,889
686
8
2,583
22
โคกโพธิ์ไชย
7,309
3
366
142
3,108
1,308
528
9
1,845
23
หนองนาคำ
11,380
7
412
223
4,290
2,157
1,050
17
3,224
24
บ้านแฮด
22,400
384
807
450
8,373
4,370
1,774
49
6,193
25
โนนศิลา
11,428
12
425
294
5,215
2,112
624
5
2,741
29
เวียงเก่า
10,132
5
395
33
3,649
2,205
810
10
3,025
รวม
720,326
4,066
27,604
19,590
431,895
163,138
72,902
1,131
237,171

ผลการฉีดเข็ม 3 บุคลากร อสม. จนท.ที่เกี่ยวข้อง ช่วง 1-31มี.ค.65 เทียบเป้าหมายฉีดเข็ม 2 ส.ค.-พ.ย.64 ที่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 3

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 28/09/2565]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ บุคลากร อสม. จนท.ที่เกี่ยวข้อง รวมบุคลากรกลุ่มเสี่ยง
เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ
01
เมืองขอนแก่น
2,850
0
0.00
4,937
3,584
72.59
10,596
4,287
40.46
18,383
7,871
42.82
02
บ้านฝาง
25
0
0.00
825
727
88.12
153
187
122.22
1,003
914
91.13
03
พระยืน
6
0
0.00
653
587
89.89
33
27
81.82
692
614
88.73
04
หนองเรือ
15
0
0.00
1,782
1,662
93.27
1,491
922
61.84
3,288
2,584
78.59
05
ชุมแพ
381
0
0.00
2,086
1,811
86.82
355
288
81.13
2,822
2,099
74.38
06
สีชมพู
21
0
0.00
1,177
1,162
98.73
165
70
42.42
1,363
1,232
90.39
07
น้ำพอง
30
0
0.00
1,919
1,853
96.56
293
164
55.97
2,242
2,017
89.96
08
อุบลรัตน์
16
0
0.00
788
764
96.95
1,078
684
63.45
1,882
1,448
76.94
09
กระนวน
47
0
0.00
1,250
1,141
91.28
728
533
73.21
2,025
1,674
82.67
10
บ้านไผ่
24
0
0.00
1,359
1,298
95.51
243
195
80.25
1,626
1,493
91.82
11
เปือยน้อย
24
0
0.00
332
346
104.22
59
26
44.07
415
372
89.64
12
พล
49
0
0.00
1,235
1,209
97.89
1,130
654
57.88
2,414
1,863
77.17
13
แวงใหญ่
33
0
0.00
498
520
104.42
109
70
64.22
640
590
92.19
14
แวงน้อย
8
0
0.00
691
690
99.86
419
247
58.95
1,118
937
83.81
15
หนองสองห้อง
15
0
0.00
1,286
1,244
96.73
261
160
61.30
1,562
1,404
89.88
16
ภูเวียง
44
0
0.00
1,074
1,097
102.14
142
114
80.28
1,260
1,211
96.11
17
มัญจาคีรี
37
0
0.00
1,104
1,116
101.09
267
166
62.17
1,408
1,282
91.05
18
ชนบท
12
0
0.00
930
843
90.65
109
82
75.23
1,051
925
88.01
19
เขาสวนกวาง
8
0
0.00
497
539
108.45
394
387
98.22
899
926
103.00
20
ภูผาม่าน
6
0
0.00
428
353
82.48
266
187
70.30
700
540
77.14
21
ซำสูง
4
0
0.00
348
359
103.16
157
87
55.41
509
446
87.62
22
โคกโพธิ์ไชย
3
0
0.00
366
358
97.81
142
107
75.35
511
465
91.00
23
หนองนาคำ
7
0
0.00
412
402
97.57
223
159
71.30
642
561
87.38
24
บ้านแฮด
384
0
0.00
807
1,006
124.66
450
343
76.22
1,641
1,349
82.21
25
โนนศิลา
12
0
0.00
425
374
88.00
294
178
60.54
731
552
75.51
29
เวียงเก่า
5
0
0.00
395
388
98.23
33
81
245.45
433
469
108.31
รวม
4,066
0
0.00
27,604
25,433
92.14
19,590
10,405
53.11
51,260
35,838
69.91

ผลการฉีดเข็ม 3 สูงอายุ 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ ช่วง 1-31มี.ค.65 เทียบเป้าหมายฉีดเข็ม 2 ส.ค.-พ.ย.64 ที่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 3

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 28/09/2565]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ สูงอายุ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ รวม608
เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ
01
เมืองขอนแก่น
45,211
23,260
51.45
23,733
10,068
42.42
397
167
42.07
69,341
33,495
48.30
02
บ้านฝาง
4,631
2,710
58.52
1,375
904
65.75
14
15
107.14
6,020
3,629
60.28
03
พระยืน
3,271
2,010
61.45
917
537
58.56
6
3
50.00
4,194
2,550
60.80
04
หนองเรือ
7,724
4,542
58.80
4,524
2,707
59.84
31
36
116.13
12,279
7,285
59.33
05
ชุมแพ
15,062
8,104
53.80
6,317
3,727
59.00
181
83
45.86
21,560
11,914
55.26
06
สีชมพู
4,917
2,901
59.00
2,123
1,015
47.81
17
13
76.47
7,057
3,929
55.68
07
น้ำพอง
9,953
6,669
67.00
2,597
1,619
62.34
69
36
52.17
12,619
8,324
65.96
08
อุบลรัตน์
3,651
2,710
74.23
3,213
1,707
53.13
37
26
70.27
6,901
4,443
64.38
09
กระนวน
5,856
3,849
65.73
1,944
1,197
61.57
21
18
85.71
7,821
5,064
64.75
10
บ้านไผ่
7,455
4,470
59.96
2,111
1,149
54.43
39
25
64.10
9,605
5,644
58.76
11
เปือยน้อย
2,171
1,660
76.46
902
579
64.19
23
12
52.17
3,096
2,251
72.71
12
พล
7,645
5,132
67.13
8,193
4,296
52.44
28
27
96.43
15,866
9,455
59.59
13
แวงใหญ่
2,531
1,530
60.45
644
362
56.21
22
16
72.73
3,197
1,908
59.68
14
แวงน้อย
3,877
2,237
57.70
871
453
52.01
19
11
57.89
4,767
2,701
56.66
15
หนองสองห้อง
6,185
3,346
54.10
2,027
1,008
49.73
17
13
76.47
8,229
4,367
53.07
16
ภูเวียง
5,036
3,186
63.26
1,650
886
53.70
25
17
68.00
6,711
4,089
60.93
17
มัญจาคีรี
5,901
3,546
60.09
1,492
820
54.96
40
36
90.00
7,433
4,402
59.22
18
ชนบท
2,972
1,794
60.36
909
537
59.08
17
8
47.06
3,898
2,339
60.01
19
เขาสวนกวาง
3,302
2,636
79.83
1,097
847
77.21
21
14
66.67
4,420
3,497
79.12
20
ภูผาม่าน
1,746
1,031
59.05
791
417
52.72
9
10
111.11
2,546
1,458
57.27
21
ซำสูง
1,889
1,018
53.89
686
348
50.73
8
2
25.00
2,583
1,368
52.96
22
โคกโพธิ์ไชย
1,308
871
66.59
528
339
64.20
9
8
88.89
1,845
1,218
66.02
23
หนองนาคำ
2,157
1,195
55.40
1,050
550
52.38
17
5
29.41
3,224
1,750
54.28
24
บ้านแฮด
4,370
2,797
64.00
1,774
1,142
64.37
49
27
55.10
6,193
3,966
64.04
25
โนนศิลา
2,112
1,106
52.37
624
260
41.67
5
7
140.00
2,741
1,373
50.09
29
เวียงเก่า
2,205
1,437
65.17
810
507
62.59
10
8
80.00
3,025
1,952
64.53
รวม
163,138
95,747
58.69
72,902
37,981
34.89
1,131
643
56.85
237,171
134,371
56.66

ผลการฉีดเข็ม 3 จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย ช่วง 1-31มี.ค.65 เทียบเป้าหมายฉีดเข็ม 2 ส.ค.-พ.ย.64 ที่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 3

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 28/09/2565]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ รวมทั้งหมด บุคลากร อสม. จนท.ที่เกี่ยวข้อง ประชาชน 18-59 ปี กลุ่ม 608
เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ
01
เมืองขอนแก่น
280,741
41,366
14.73
18,383
7,871
42.82
193,017
0
0.00
69,341
33,495
48.30
02
บ้านฝาง
14,705
4,543
30.89
1,003
914
91.13
7,682
0
0.00
6,020
3,629
60.28
03
พระยืน
11,236
3,164
28.16
692
614
88.73
6,350
0
0.00
4,194
2,550
60.80
04
หนองเรือ
27,758
9,869
35.55
3,288
2,584
78.59
12,191
0
0.00
12,279
7,285
59.33
05
ชุมแพ
63,065
14,013
22.22
2,822
2,099
74.38
38,683
0
0.00
21,560
11,914
55.26
06
สีชมพู
18,995
5,161
27.17
1,363
1,232
90.39
10,575
0
0.00
7,057
3,929
55.68
07
น้ำพอง
32,819
10,341
31.51
2,242
2,017
89.96
17,958
0
0.00
12,619
8,324
65.96
08
อุบลรัตน์
17,839
5,891
33.02
1,882
1,448
76.94
9,056
0
0.00
6,901
4,443
64.38
09
กระนวน
22,813
6,738
29.54
2,025
1,674
82.67
12,967
0
0.00
7,821
5,064
64.75
10
บ้านไผ่
28,144
7,137
25.36
1,626
1,493
91.82
16,913
0
0.00
9,605
5,644
58.76
11
เปือยน้อย
7,389
2,623
35.50
415
372
89.64
3,878
0
0.00
3,096
2,251
72.71
12
พล
31,986
11,318
35.38
2,414
1,863
77.17
13,706
0
0.00
15,866
9,455
59.59
13
แวงใหญ่
8,739
2,498
28.58
640
590
92.19
4,902
0
0.00
3,197
1,908
59.68
14
แวงน้อย
11,693
3,638
31.11
1,118
937
83.81
5,808
0
0.00
4,767
2,701
56.66
15
หนองสองห้อง
21,100
5,771
27.35
1,562
1,404
89.88
11,309
0
0.00
8,229
4,367
53.07
16
ภูเวียง
20,664
5,300
25.65
1,260
1,211
96.11
12,693
0
0.00
6,711
4,089
60.93
17
มัญจาคีรี
18,588
5,684
30.58
1,408
1,282
91.05
9,747
0
0.00
7,433
4,402
59.22
18
ชนบท
11,828
3,264
27.60
1,051
925
88.01
6,879
0
0.00
3,898
2,339
60.01
19
เขาสวนกวาง
11,338
4,423
39.01
899
926
103.00
6,019
0
0.00
4,420
3,497
79.12
20
ภูผาม่าน
7,138
1,998
27.99
700
540
77.14
3,892
0
0.00
2,546
1,458
57.27
21
ซำสูง
6,127
1,814
29.61
509
446
87.62
3,035
0
0.00
2,583
1,368
52.96
22
โคกโพธิ์ไชย
5,464
1,683
30.80
511
465
91.00
3,108
0
0.00
1,845
1,218
66.02
23
หนองนาคำ
8,156
2,311
28.33
642
561
87.38
4,290
0
0.00
3,224
1,750
54.28
24
บ้านแฮด
16,207
5,315
32.79
1,641
1,349
82.21
8,373
0
0.00
6,193
3,966
64.04
25
โนนศิลา
8,687
1,925
22.16
731
552
75.51
5,215
0
0.00
2,741
1,373
50.09
29
เวียงเก่า
7,107
2,421
34.07
433
469
108.31
3,649
0
0.00
3,025
1,952
64.53
รวม
720,326
170,209
23.63
51,260
35,838
69.91
431,895
0
0.00
237,171
134,371
56.66

ผลการฉีดวัคซีนเข็ม 3 กลุ่ม 608 [8-31 มี.ค.65] Monitor ตามเป้าหมายเขตสุขภาพที่ 7

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 28/09/2565]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ สูงอายุ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ รวม608
เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ
01
เมืองขอนแก่น
11,973
5,544
46.30
7,025
2,988
42.53
145
76
52.41
19,143
8,608
44.97
02
บ้านฝาง
1,887
2,023
107.21
517
463
89.56
5
9
180.00
2,409
2,495
103.57
03
พระยืน
994
848
85.31
299
207
69.23
3
2
66.67
1,295
1,057
81.62
04
หนองเรือ
2,786
2,879
103.34
1,545
1,602
103.69
14
19
135.71
4,344
4,500
103.59
05
ชุมแพ
4,660
2,547
54.66
1,666
914
54.86
66
25
37.88
6,392
3,486
54.54
06
สีชมพู
1,900
2,623
138.05
831
801
96.39
8
8
100.00
2,739
3,432
125.30
07
น้ำพอง
3,979
5,531
139.00
982
1,121
114.15
32
27
84.38
4,992
6,679
133.79
08
อุบลรัตน์
1,325
2,115
159.62
1,101
987
89.65
17
20
117.65
2,443
3,122
127.79
09
กระนวน
1,929
2,174
112.70
627
642
102.39
9
8
88.89
2,565
2,824
110.10
10
บ้านไผ่
2,519
2,544
100.99
676
517
76.48
17
13
76.47
3,211
3,074
95.73
11
เปือยน้อย
668
1,001
149.85
282
323
114.54
7
8
114.29
957
1,332
139.18
12
พล
2,368
2,842
120.02
2,590
1,921
74.17
13
17
130.77
4,970
4,780
96.18
13
แวงใหญ่
976
1,248
127.87
236
283
119.92
10
13
130.00
1,221
1,544
126.45
14
แวงน้อย
1,183
865
73.12
269
170
63.20
7
4
57.14
1,459
1,039
71.21
15
หนองสองห้อง
2,423
2,433
100.41
767
665
86.70
7
8
114.29
3,196
3,106
97.18
16
ภูเวียง
2,006
2,116
105.48
652
586
89.88
10
10
100.00
2,668
2,712
101.65
17
มัญจาคีรี
2,186
2,733
125.02
553
621
112.30
17
30
176.47
2,756
3,384
122.79
18
ชนบท
1,134
1,535
135.36
344
394
114.53
9
3
33.33
1,487
1,932
129.93
19
เขาสวนกวาง
1,067
1,862
174.51
400
556
139.00
10
11
110.00
1,477
2,429
164.45
20
ภูผาม่าน
667
724
108.55
307
250
81.43
4
6
150.00
978
980
100.20
21
ซำสูง
802
808
100.75
278
236
84.89
4
1
25.00
1,084
1,045
96.40
22
โคกโพธิ์ไชย
492
1,009
205.08
197
327
165.99
3
6
200.00
691
1,342
194.21
23
หนองนาคำ
866
905
104.50
409
357
87.29
5
4
80.00
1,280
1,266
98.91
24
บ้านแฮด
1,645
1,181
71.79
610
378
61.97
23
7
30.43
2,278
1,566
68.74
25
โนนศิลา
842
870
103.33
243
167
68.72
3
7
233.33
1,088
1,044
95.96
29
เวียงเก่า
862
997
115.66
305
304
99.67
4
7
175.00
1,171
1,308
111.70
รวม
54,139
51,957
95.97
23,711
17,780
74.99
452
349
77.21
78,294
70,086
89.52

ผลการฉีดวัคซีนเข็ม 3 กลุ่ม 608 (Save 608) [8 มี.ค. 65 - 15 เม.ย. 65]

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 28/09/2565]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ รหัสตำบล ชื่อตำบล สูงอายุ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ รวม608
ฉีดแล้ว ฉีดแล้ว ฉีดแล้ว ฉีดแล้ว
01
เมืองขอนแก่น
400101
ในเมือง
1,659
601
25
2,285
01
เมืองขอนแก่น
400102
สำราญ
223
94
0
317
01
เมืองขอนแก่น
400103
โคกสี
97
62
1
160
01
เมืองขอนแก่น
400104
ท่าพระ
143
73
4
220
01
เมืองขอนแก่น
400105
บ้านทุ่ม
109
84
1
194
01
เมืองขอนแก่น
400106
เมืองเก่า
276
107
4
387
01
เมืองขอนแก่น
400107
พระลับ
319
121
2
442
01
เมืองขอนแก่น
400108
สาวะถี
184
167
4
355
01
เมืองขอนแก่น
400109
บ้านหว้า
348
92
1
441
01
เมืองขอนแก่น
400110
บ้านค้อ
189
124
3
316
01
เมืองขอนแก่น
400111
แดงใหญ่
71
67
0
138
01
เมืองขอนแก่น
400112
ดอนช้าง
27
26
0
53
01
เมืองขอนแก่น
400113
ดอนหัน
53
45
1
99
01
เมืองขอนแก่น
400114
ศิลา
518
267
3
788
01
เมืองขอนแก่น
400115
บ้านเป็ด
272
139
4
415
01
เมืองขอนแก่น
400116
หนองตูม
122
52
0
174
01
เมืองขอนแก่น
400117
บึงเนียม
84
41
0
125
01
เมืองขอนแก่น
400118
โนนท่อน
116
47
0
163
02
บ้านฝาง
400201
หนองบัว
186
48
2
236
02
บ้านฝาง
400202
ป่าหวายนั่ง
236
67
2
305
02
บ้านฝาง
400203
โนนฆ้อง
425
92
1
518
02
บ้านฝาง
400204
บ้านเหล่า
362
56
2
420
02
บ้านฝาง
400205
ป่ามะนาว
219
44
0
263
02
บ้านฝาง
400206
บ้านฝาง
470
72
0
542
02
บ้านฝาง
400207
โคกงาม
145
44
0
189
03
พระยืน
400301
พระยืน
272
74
1
347
03
พระยืน
400302
พระบุ
62
23
0
85
03
พระยืน
400303
บ้านโต้น
83
28
0
111
03
พระยืน
400304
หนองแวง
169
42
1
212
03
พระยืน
400305
ขามป้อม
212
54
0
266
04
หนองเรือ
400401
หนองเรือ
294
135
1
430
04
หนองเรือ
400402
บ้านเม็ง
517
225
3
745
04
หนองเรือ
400403
บ้านกง
209
110
0
319
04
หนองเรือ
400404
ยางคำ
213
150
1
364
04
หนองเรือ
400405
จระเข้
171
114
3
288
04
หนองเรือ
400406
โนนทอง
251
201
1
453
04
หนองเรือ
400407
กุดกว้าง
280
161
2
443
04
หนองเรือ
400408
โนนทัน
263
150
3
416
04
หนองเรือ
400409
โนนสะอาด
383
216
0
599
04
หนองเรือ
400410
บ้านผือ
259
143
0
402
05
ชุมแพ
400501
ชุมแพ
309
205
18
532
05
ชุมแพ
400502
โนนหัน
206
69
0
275
05
ชุมแพ
400503
นาหนองทุ่ม
223
96
0
319
05
ชุมแพ
400504
โนนอุดม
90
33
0
123
05
ชุมแพ
400505
ขัวเรียง
279
59
1
339
05
ชุมแพ
400506
หนองไผ่
163
78
1
242
05
ชุมแพ
400507
ไชยสอ
76
39
0
115
05
ชุมแพ
400508
วังหินลาด
64
24
0
88
05
ชุมแพ
400509
นาเพียง
288
60
0
348
05
ชุมแพ
400510
หนองเขียด
230
78
0
308
05
ชุมแพ
400511
หนองเสาเล้า
316
82
0
398
05
ชุมแพ
400512
โนนสะอาด
178
36
0
214
06
สีชมพู
400601
สีชมพู
164
152
0
316
06
สีชมพู
400602
ศรีสุข
308
46
1
355
06
สีชมพู
400603
นาจาน
496
99
0
595
06
สีชมพู
400604
วังเพิ่ม
229
71
0
300
06
สีชมพู
400605
ซำยาง
197
44
0
241
06
สีชมพู
400606
หนองแดง
197
47
0
244
06
สีชมพู
400607
ดงลาน
158
97
2
257
06
สีชมพู
400608
บริบูรณ์
235
71
0
306
06
สีชมพู
400609
บ้านใหม่
207
36
1
244
06
สีชมพู
400610
ภูห่าน
197
61
1
259
07
น้ำพอง
400701
น้ำพอง
549
125
2
676
07
น้ำพอง
400702
วังชัย
259
59
1
319
07
น้ำพอง
400703
หนองกุง
282
57
0
339
07
น้ำพอง
400704
บัวใหญ่
489
46
0
535
07
น้ำพอง
400705
สะอาด
664
107
2
773
07
น้ำพอง
400706
ม่วงหวาน
405
99
5
509
07
น้ำพอง
400707
บ้านขาม
503
147
1
651
07
น้ำพอง
400708
บัวเงิน
588
86
3
677
07
น้ำพอง
400709
ทรายมูล
525
125
3
653
07
น้ำพอง
400710
ท่ากระเสริม
505
92
3
600
07
น้ำพอง
400711
พังทุย
393
40
1
434
07
น้ำพอง
400712
กุดน้ำใส
177
56
1
234
08
อุบลรัตน์
400801
โคกสูง
420
162
5
587
08
อุบลรัตน์
400802
บ้านดง
510
248
3
761
08
อุบลรัตน์
400803
เขื่อนอุบลรัตน์
137
196
5
338
08
อุบลรัตน์
400804
นาคำ
320
97
2
419
08
อุบลรัตน์
400805
ศรีสุขสำราญ
188
105
1
294
08
อุบลรัตน์
400806
ทุ่งโป่ง
387
126
0
513
09
กระนวน
400901
หนองโก
227
65
2
294
09
กระนวน
400902
หนองกุงใหญ่
486
129
0
615
09
กระนวน
400905
ห้วยโจด
281
87
0
368
09
กระนวน
400906
ห้วยยาง
306
81
1
388
09
กระนวน
400907
บ้านฝาง
291
63
0
354
09
กระนวน
400909
ดูนสาด
72
29
0
101
09
กระนวน
400910
หนองโน
121
44
1
166
09
กระนวน
400911
น้ำอ้อม
137
45
1
183
09
กระนวน
400912
หัวนาคำ
192
56
1
249
10
บ้านไผ่
401001
บ้านไผ่
404
82
1
487
10
บ้านไผ่
401002
ในเมือง
369
87
2
458
10
บ้านไผ่
401005
เมืองเพีย
284
30
3
317
10
บ้านไผ่
401006
เปือยใหญ่
0
0
0
0
10
บ้านไผ่
401007
โนนศิลา
1
0
0
1
10
บ้านไผ่
401008
บ้านหัน
0
1
0
1
10
บ้านไผ่
401009
บ้านลาน
283
60
0
343
10
บ้านไผ่
401010
แคนเหนือ
287
63
2
352
10
บ้านไผ่
401011
ภูเหล็ก
85
22
0
107
10
บ้านไผ่
401013
ป่าปอ
235
45
0
280
10
บ้านไผ่
401014
หินตั้ง
227
53
3
283
10
บ้านไผ่
401016
หนองน้ำใส
142
31
2
175
10
บ้านไผ่
401017
หัวหนอง
166
25
0
191
10
บ้านไผ่
401019
โนนแดง
1
0
0
1
11
เปือยน้อย
401101
เปือยน้อย
164
40
0
204
11
เปือยน้อย
401102
วังม่วง
306
108
4
418
11
เปือยน้อย
401103
ขามป้อม
304
91
2
397
11
เปือยน้อย
401104
สระแก้ว
193
65
2
260
12
พล
401201
เมืองพล
256
233
0
489
12
พล
401203
โจดหนองแก
139
127
2
268
12
พล
401204
เก่างิ้ว
147
163
2
312
12
พล
401205
หนองมะเขือ
179
90
0
269
12
พล
401206
หนองแวงโสกพระ
245
154
2
401
12
พล
401207
เพ็กใหญ่
386
147
0
533
12
พล
401208
โคกสง่า
348
201
5
554
12
พล
401209
หนองแวงนางเบ้า
301
210
0
511
12
พล
401210
ลอมคอม
176
108
0
284
12
พล
401211
โนนข่า
192
143
1
336
12
พล
401212
โสกนกเต็น
224
159
1
384
12
พล
401213
หัวทุ่ง
111
80
1
192
13
แวงใหญ่
401301
คอนฉิม
359
98
2
459
13
แวงใหญ่
401302
ใหม่นาเพียง
334
80
6
420
13
แวงใหญ่
401303
โนนทอง
199
27
3
229
13
แวงใหญ่
401304
แวงใหญ่
44
1
0
45
13
แวงใหญ่
401305
โนนสะอาด
237
54
1
292
14
แวงน้อย
401401
แวงน้อย
196
38
1
235
14
แวงน้อย
401402
ก้านเหลือง
220
28
0
248
14
แวงน้อย
401403
ท่านางแนว
156
22
1
179
14
แวงน้อย
401404
ละหานนา
87
23
0
110
14
แวงน้อย
401405
ท่าวัด
66
21
0
87
14
แวงน้อย
401406
ทางขวาง
91
12
1
104
15
หนองสองห้อง
401501
หนองสองห้อง
384
101
0
485
15
หนองสองห้อง
401502
คึมชาด
159
57
0
216
15
หนองสองห้อง
401503
โนนธาตุ
301
94
1
396
15
หนองสองห้อง
401504
ตะกั่วป่า
204
47
0
251
15
หนองสองห้อง
401505
สำโรง
250
41
0
291
15
หนองสองห้อง
401506
หนองเม็ก
204
62
0
266
15
หนองสองห้อง
401507
ดอนดู่
108
66
1
175
15
หนองสองห้อง
401508
ดงเค็ง
156
38
3
197
15
หนองสองห้อง
401509
หันโจด
144
17
1
162
15
หนองสองห้อง
401510
ดอนดั่ง
165
46
0
211
15
หนองสองห้อง
401511
วังหิน
117
20
1
138
15
หนองสองห้อง
401512
หนองไผ่ล้อม
134
38
0
172
16
ภูเวียง
401601
บ้านเรือ
229
42
1
272
16
ภูเวียง
401602
ในเมือง
2
0
0
2
16
ภูเวียง
401604
หว้าทอง
91
31
0
122
16
ภูเวียง
401605
กุดขอนแก่น
155
49
2
206
16
ภูเวียง
401606
นาชุมแสง
148
42
0
190
16
ภูเวียง
401607
นาหว้า
104
32
0
136
16
ภูเวียง
401608
เขาน้อย
4
0
0
4
16
ภูเวียง
401610
หนองกุงธนสาร
269
60
1
330
16
ภูเวียง
401612
หนองกุงเซิน
174
48
1
223
16
ภูเวียง
401613
สงเปือย
169
57
0
226
16
ภูเวียง
401614
ทุ่งชมพู
138
43
1
182
16
ภูเวียง
401615
เมืองเก่าพัฒนา
2
2
0
4
16
ภูเวียง
401616
ดินดำ
402
96
0
498
16
ภูเวียง
401617
ภูเวียง
149
34
0
183
17
มัญจาคีรี
401701
กุดเค้า
291
72
10
373
17
มัญจาคีรี
401702
สวนหม่อน
273
55
4
332
17
มัญจาคีรี
401703
หนองแปน
385
88
2
475
17
มัญจาคีรี
401704
โพนเพ็ก
360
82
3
445
17
มัญจาคีรี
401705
คำแคน
301
42
2
345
17
มัญจาคีรี
401706
นาข่า
676
161
2
839
17
มัญจาคีรี
401707
นางาม
146
36
4
186
17
มัญจาคีรี
401710
ท่าศาลา
212
57
0
269
18
ชนบท
401801
ชนบท
89
20
1
110
18
ชนบท
401802
กุดเพียขอม
227
53
0
280
18
ชนบท
401803
วังแสง
278
66
0
344
18
ชนบท
401804
ห้วยแก
281
57
1
339
18
ชนบท
401805
บ้านแท่น
111
30
0
141
18
ชนบท
401806
ศรีบุญเรือง
161
38
0
199
18
ชนบท
401807
โนนพะยอม
198
68
0
266
18
ชนบท
401808
ปอแดง
88
27
0
115
19
เขาสวนกวาง
401901
เขาสวนกวาง
401
134
1
536
19
เขาสวนกวาง
401902
ดงเมืองแอม
460
114
1
575
19
เขาสวนกวาง
401903
นางิ้ว
334
105
3
442
19
เขาสวนกวาง
401904
โนนสมบูรณ์
348
74
4
426
19
เขาสวนกวาง
401905
คำม่วง
254
92
2
348
20
ภูผาม่าน
402001
โนนคอม
170
30
2
202
20
ภูผาม่าน
402002
นาฝาย
153
75
0
228
20
ภูผาม่าน
402003
ภูผาม่าน
173
69
1
243
20
ภูผาม่าน
402004
วังสวาบ
116
40
1
157
20
ภูผาม่าน
402005
ห้วยม่วง
70
31
0
101
21
ซำสูง
402101
กระนวน
125
38
0
163
21
ซำสูง
402102
คำแมด
56
20
0
76
21
ซำสูง
402103
บ้านโนน
285
94
0
379
21
ซำสูง
402104
คูคำ
202
57
0
259
21
ซำสูง
402105
ห้วยเตย
113
19
0
132
22
โคกโพธิ์ไชย
402201
บ้านโคก
362
104
1
467
22
โคกโพธิ์ไชย
402202
โพธิ์ไชย
343
107
1
451
22
โคกโพธิ์ไชย
402203
ซับสมบูรณ์
68
32
0
100
22
โคกโพธิ์ไชย
402204
นาแพง
168
60
1
229
23
หนองนาคำ
402301
กุดธาตุ
494
161
2
657
23
หนองนาคำ
402302
บ้านโคก
173
101
0
274
23
หนองนาคำ
402303
ขนวน
180
81
0
261
24
บ้านแฮด
402401
บ้านแฮด
202
61
0
263
24
บ้านแฮด
402402
โคกสำราญ
390
111
0
501
24
บ้านแฮด
402403
โนนสมบูรณ์
196
38
1
235
24
บ้านแฮด
402404
หนองแซง
160
40
1
201
25
โนนศิลา
402501
โนนศิลา
75
18
1
94
25
โนนศิลา
402502
หนองปลาหมอ
284
41
3
328
25
โนนศิลา
402503
บ้านหัน
220
46
4
270
25
โนนศิลา
402504
เปือยใหญ่
131
22
0
153
25
โนนศิลา
402505
โนนแดง
106
22
0
128
29
เวียงเก่า
402901
ในเมือง
483
146
5
634
29
เวียงเก่า
402902
เมืองเก่าพัฒนา
168
65
3
236
29
เวียงเก่า
402903
เขาน้อย
302
76
1
379
รวม
49,063
16,074
276
65,413

ผลการฉีดเข็ม 3 กลุ่ม 608 [เทียบเป้าหมายฉีดเข็ม 2 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64]

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 28/09/2565]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ สูงอายุ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ รวม608
เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ
01
เมืองขอนแก่น
49,036
28,436
57.99
25,869
14,813
57.26
450
167
37.11
75,355
43,416
57.62
02
บ้านฝาง
5,468
3,098
56.66
1,613
1,068
66.21
30
15
50.00
7,111
4,181
58.80
03
พระยืน
3,840
2,286
59.53
1,147
637
55.54
11
3
27.27
4,998
2,926
58.54
04
หนองเรือ
9,153
5,123
55.97
5,267
3,115
59.14
41
36
87.80
14,461
8,274
57.22
05
ชุมแพ
16,090
8,612
53.52
6,857
4,224
61.60
223
83
37.22
23,170
12,919
55.76
06
สีชมพู
6,999
3,770
53.86
2,768
1,304
47.11
35
13
37.14
9,802
5,087
51.90
07
น้ำพอง
11,665
7,681
65.85
3,299
2,030
61.53
92
36
39.13
15,056
9,747
64.74
08
อุบลรัตน์
4,171
3,201
76.74
3,561
1,999
56.14
51
26
50.98
7,783
5,226
67.15
09
กระนวน
6,554
4,382
66.86
2,305
1,496
64.90
35
18
51.43
8,894
5,896
66.29
10
บ้านไผ่
8,269
5,176
62.60
2,484
1,422
57.25
62
25
40.32
10,815
6,623
61.24
11
เปือยน้อย
2,331
1,820
78.08
994
674
67.81
26
12
46.15
3,351
2,506
74.78
12
พล
8,859
5,926
66.89
8,820
4,820
54.65
39
27
69.23
17,718
10,773
60.80
13
แวงใหญ่
2,960
1,878
63.45
771
483
62.65
25
16
64.00
3,756
2,377
63.29
14
แวงน้อย
4,322
2,471
57.17
979
564
57.61
26
11
42.31
5,327
3,046
57.18
15
หนองสองห้อง
6,832
3,826
56.00
2,241
1,232
54.98
37
13
35.14
9,110
5,071
55.66
16
ภูเวียง
6,030
3,591
59.55
2,075
1,083
52.19
28
17
60.71
8,133
4,691
57.68
17
มัญจาคีรี
7,807
4,441
56.88
2,025
1,094
54.02
62
36
58.06
9,894
5,571
56.31
18
ชนบท
4,169
2,428
58.24
1,287
748
58.12
32
8
25.00
5,488
3,184
58.02
19
เขาสวนกวาง
3,742
3,192
85.30
1,286
1,072
83.36
32
14
43.75
5,060
4,278
84.55
20
ภูผาม่าน
2,163
1,241
57.37
981
524
53.41
28
10
35.71
3,172
1,775
55.96
21
ซำสูง
2,477
1,308
52.81
879
452
51.42
16
2
12.50
3,372
1,762
52.25
22
โคกโพธิ์ไชย
2,707
1,397
51.61
896
504
56.25
22
8
36.36
3,625
1,909
52.66
23
หนองนาคำ
2,457
1,368
55.68
1,191
652
54.74
21
5
23.81
3,669
2,025
55.19
24
บ้านแฮด
5,163
3,162
61.24
2,066
1,403
67.91
61
27
44.26
7,290
4,592
62.99
25
โนนศิลา
2,455
1,374
55.97
761
360
47.31
6
7
116.67
3,222
1,741
54.03
29
เวียงเก่า
2,516
1,612
64.07
923
574
62.19
17
8
47.06
3,456
2,194
63.48
รวม
188,235
112,800
59.93
83,345
48,347
58.01
1,508
643
42.64
273,088
161,790
59.24

ตารางสรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 จำแนกรายหน่วยบริการ [เริ่มต้น - ปัจจุบัน]

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 [ข้อมูล ณ วันที่ : 28/09/2565]

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดงข้อมูล

รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
เข็ม 1 ทั้งหมด
เข็ม 2 ทั้งหมด
เข็ม 3 ทั้งหมด
เข็ม 4 ทั้งหมด
เข็ม 5 ทั้งหมด
เข็ม 6 ทั้งหมด
รวมทั้งสิ้น
10670
โรงพยาบาลขอนแก่น
01
เมืองขอนแก่น
215,970
196,219
95,357
12,690
563
5
520,804
11497
โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร
01
เมืองขอนแก่น
3,151
3,273
3,349
668
7
0
10,448
11936
โรงพยาบาลขอนแก่นราม
01
เมืองขอนแก่น
16,331
16,098
2,662
1,449
187
10
36,737
12272
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
01
เมืองขอนแก่น
545
388
415
253
14
0
1,615
12273
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7
01
เมืองขอนแก่น
53,208
49,489
28,094
4,471
176
0
135,438
13777
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
01
เมืองขอนแก่น
116,144
114,322
41,547
14,023
1,714
2
287,752
14196
โรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น
01
เมืองขอนแก่น
395
466
1,678
981
127
0
3,647
31156
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
01
เมืองขอนแก่น
19,838
19,809
6,438
2,618
527
10
49,240
41573
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
01
เมืองขอนแก่น
21,306
22,928
28,172
12,535
1,194
18
86,153
04273
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว
02
บ้านฝาง
573
438
709
43
0
0
1,763
04274
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวายนั่ง
02
บ้านฝาง
474
435
703
23
0
0
1,635
04275
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฆ้อง
02
บ้านฝาง
379
340
1,218
2
0
0
1,939
04276
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า
02
บ้านฝาง
237
222
626
11
0
0
1,096
04277
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะนาว
02
บ้านฝาง
387
499
714
11
0
0
1,611
04278
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม
02
บ้านฝาง
431
379
564
52
2
0
1,428
10995
โรงพยาบาลบ้านฝาง
02
บ้านฝาง
26,395
24,521
7,468
341
36
0
58,761
13896
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง
02
บ้านฝาง
193
147
260
6
0
0
606
15011
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นเท่า
02
บ้านฝาง
85
148
545
4
1
0
783
10996
โรงพยาบาลพระยืน
03
พระยืน
19,858
18,699
8,196
457
40
0
47,250
04283
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเรือ
04
หนองเรือ
3
4
8
5
0
0
20
04284
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมือดแอ่
04
หนองเรือ
0
0
4
9
0
0
13
04285
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเม็ง
04
หนองเรือ
11
15
113
19
0
0
158
04286
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกง
04
หนองเรือ
0
0
4
2
0
0
6
04287
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางคำ
04
หนองเรือ
0
2
6
0
0
0
8
04288
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้
04
หนองเรือ
0
2
10
1
0
0
13
04289
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทอง
04
หนองเรือ
3
10
20
17
0
0
50
04290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรัพย์เจริญ
04
หนองเรือ
0
0
4
2
0
0
6
04291
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนฟันเรือ
04
หนองเรือ
2
0
6
4
0
0
12
04292
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง
04
หนองเรือ
3
3
20
13
0
0
39
04293
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทัน
04
หนองเรือ
2
11
71
4
0
0
88
04294
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด
04
หนองเรือ
1
3
26
16
0
0
46
04295
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์
04
หนองเรือ
0
3
42
25
0
0
70
10997
โรงพยาบาลหนองเรือ
04
หนองเรือ
53,474
49,422
20,085
973
0
0
123,954
13898
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า
04
หนองเรือ
0
2
10
3
0
0
15
10998
โรงพยาบาลชุมแพ
05
ชุมแพ
95,719
87,709
45,721
3,571
336
8
233,064
04312
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีชมพู
06
สีชมพู
67
79
241
4
0
0
391
04313
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไม้งาม
06
สีชมพู
27
16
188
1
0
0
232
04317
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง
06
สีชมพู
16
22
182
23
0
0
243
04318
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง
06
สีชมพู
20
70
175
1
0
0
266
04319
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจำปา
06
สีชมพู
6
7
16
1
0
0
30
04320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบริบูรณ์
06
สีชมพู
6
9
31
1
0
0
47
04321
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพชมพู
06
สีชมพู
86
164
186
4
0
0
440
04322
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่
06
สีชมพู
23
35
276
6
0
0
340
10999
โรงพยาบาลสีชมพู
06
สีชมพู
41,317
37,552
11,638
547
38
0
91,092
04328
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง
07
น้ำพอง
284
388
1,017
3
0
0
1,692
11000
โรงพยาบาลน้ำพอง
07
น้ำพอง
65,880
61,999
27,414
1,526
42
1
156,862
04340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง
08
อุบลรัตน์
228
260
1,043
99
2
0
1,632
04341
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง
08
อุบลรัตน์
443
430
1,317
18
0
0
2,208
04342
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำปลาหลาย
08
อุบลรัตน์
155
157
367
8
0
0
687
04343
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ
08
อุบลรัตน์
496
483
855
24
0
0
1,858
04344
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุขสำราญ
08
อุบลรัตน์
503
479
591
13
0
0
1,586
04345
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโป่ง
08
อุบลรัตน์
221
177
367
3
0
0
768
11001
โรงพยาบาลอุบลรัตน์
08
อุบลรัตน์
29,126
26,581
9,162
1,910
134
7
66,920
14883
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุดมศิลป์
08
อุบลรัตน์
98
182
485
37
0
0
802
14884
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยาง
08
อุบลรัตน์
73
130
476
2
0
0
681
11445
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
09
กระนวน
50,275
45,270
17,456
912
29
0
113,942
11002
โรงพยาบาลบ้านไผ่
10
บ้านไผ่
57,974
53,514
20,051
1,494
44
0
133,077
11003
โรงพยาบาลเปือยน้อย
11
เปือยน้อย
11,711
10,625
5,583
188
5
0
28,112
04373
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล
12
พล
73
100
360
28
0
0
561
04374
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก
12
พล
87
114
441
11
0
0
653
04375
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว
12
พล
71
98
573
6
0
0
748
04376
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเขือ
12
พล
28
77
506
12
0
0
623
04377
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงโสกพระ
12
พล
105
172
652
6
0
0
935
04378
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่
12
พล
102
160
929
48
0
0
1,239
04379
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสง่า
12
พล
129
191
1,033
25
0
0
1,378
04380
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงนางเบ้า
12
พล
33
37
302
2
0
0
374
04381
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอย
12
พล
44
70
523
3
0
0
640
04382
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอมคอม
12
พล
70
74
457
9
0
0
610
04383
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนข่า
12
พล
32
43
555
12
0
0
642
04384
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น
12
พล
56
65
773
56
0
0
950
04385
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง
12
พล
24
39
309
1
0
0
373
11004
โรงพยาบาลพล
12
พล
61,364
55,817
19,587
1,656
65
0
138,489
99869
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล
12
พล
39
95
56
20
0
0
210
04388
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่นาเพียง
13
แวงใหญ่
8
14
59
1
0
0
82
11005
โรงพยาบาลแวงใหญ่
13
แวงใหญ่
17,607
15,926
6,707
328
2
0
40,570
11006
โรงพยาบาลแวงน้อย
14
แวงน้อย
22,076
20,085
8,347
440
25
0
50,973
04396
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสองห้อง
15
หนองสองห้อง
57
143
257
7
0
0
464
04397
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึมชาด
15
หนองสองห้อง
135
339
438
13
1
0
926
04398
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้
15
หนองสองห้อง
72
98
194
0
0
0
364
04399
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ
15
หนองสองห้อง
42
74
52
1
0
0
169
04400
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกั่วป่า
15
หนองสองห้อง
308
318
726
43
0
0
1,395
04401
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง
15
หนองสองห้อง
72
269
224
7
0
0
572
04402
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก
15
หนองสองห้อง
126
312
179
1
0
0
618
04403
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดู่
15
หนองสองห้อง
106
240
168
32
0
0
546
04404
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเค็ง
15
หนองสองห้อง
83
290
382
16
0
0
771
04405
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันโจด
15
หนองสองห้อง
141
180
400
8
0
0
729
04406
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดั่ง
15
หนองสองห้อง
106
201
147
9
0
0
463
04407
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน
15
หนองสองห้อง
76
141
95
8
0
0
320
04408
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม
15
หนองสองห้อง
62
132
246
6
0
1
447
11007
โรงพยาบาลหนองสองห้อง
15
หนองสองห้อง
41,299
35,607
10,957
386
1
0
88,250
11008
โรงพยาบาลภูเวียง
16
ภูเวียง
40,223
37,520
14,133
620
7
0
92,503
04423
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน
17
มัญจาคีรี
77
141
387
29
0
0
634
04424
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์
17
มัญจาคีรี
109
135
379
7
0
0
630
04425
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน
17
มัญจาคีรี
176
107
691
12
0
0
986
04426
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก
17
มัญจาคีรี
451
256
1,136
5
0
0
1,848
04427
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม
17
มัญจาคีรี
22
22
402
5
0
0
451
04428
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน
17
มัญจาคีรี
261
295
542
11
0
0
1,109
04429
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง
17
มัญจาคีรี
136
120
673
11
0
0
940
04430
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า
17
มัญจาคีรี