นับถอยหลังคนขอนแก่นฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ 3 เข็ม


วันที่ 04/12/2565
เป้าหมาย (70% ครบ 2 เข็ม) : 843,103 คน

ฉีดเข็ม 3 แล้ว : 552,474 คน

ยังไม่ฉีดเข็ม 3 : 290,629 คน

ข้อมูลจาก : mophic ณ วันที่ 03/12/2565
ประมวลผล : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.ขอนแก่น