นับถอยหลังคนขอนแก่นฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ 3 เข็ม


วันที่ 27/03/2566
เป้าหมาย (70% ครบ 2 เข็ม) : 845,157 คน

ฉีดเข็ม 3 แล้ว : 560,172 คน

ยังไม่ฉีดเข็ม 3 : 284,985 คน

ข้อมูลจาก : mophic ณ วันที่ 26/03/2566
ประมวลผล : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.ขอนแก่น