iPOP-VACCINE

ระบบรายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามกลุ่มเป้าหมาย (iPOP-VACCINE : เวอร์ชั่น 1.0 Build : 24012566)!!! ใช้รหัสมาตรฐานหน่วยงานตามข้อตกลง !!!

© 2566 : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลการแพทย์ สสจ.ขอนแก่น

ขณะนี้มีสมาชิกกำลังออนไลน์ 0 คน