Dashboard

Dashboard

1,688,242
เป้าหมาย (ปชก.ตามสิทธิ)
แสดงรายละเอียด

76.82%
ฉีดสะสม/ฉีดเข็ม 1 แล้ว (1,296,875 ราย)
แสดงรายละเอียด

71.52%
ฉีดเข็ม 2 แล้ว (1,207,367 ราย)
แสดงรายละเอียด

33.18%
ฉีดเข็ม 3 แล้ว (560,172 ราย)
แสดงรายละเอียด
กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-19
ศักยภาพการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19
Sinavac Life Sciences
0
Dose1
0
Dose2
0
Dose3
0
608Dose1
0
608Dose2
0
608Dose3
0

AstraZeneca
0
Dose1
0
Dose2
0
Dose3
0
608Dose1
0
608Dose2
0
608Dose3
0

Sinopharm
0
Dose1
0
Dose2
0
Dose3
0
608Dose1
0
608Dose2
0
608Dose3
0

สรุปยอดสะสมฉีดวัคซีนโควิด-19 จำแนกชื่อวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมาย
ศักยภาพฉีดวัคซีนโควิด-19 รายอำเภอ
Pfizer
18
Dose1
2
Dose2
6
Dose3
7
608Dose1
0
608Dose2
1
608Dose3
0

Johnson
0
Dose1
0
Dose2
0
Dose3
0
608Dose1
0
608Dose2
0
608Dose3
0

Moderna
0
Dose1
0
Dose2
0
Dose3
0
608Dose1
0
608Dose2
0
608Dose3
0

ปริมาณการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 [ รายวัน ] เลือกรูปแบบแสดงข้อมูล
ปริมาณการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำแนกตามชื่อวัคซีน [ วัคซีนทั้งหมด ] เลือกชื่อวัคซีนที่ต้องการแสดงข้อมูล
ปริมาณการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รายหน่วยบริการจำแนกตามชื่อวัคซีน [ วัคซีนทั้งหมด ] เลือกชื่อวัคซีนที่ต้องการแสดงข้อมูล
ลำดับ รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
เข็ม 1
เข็ม 2
เข็ม 3
เข็ม 4
เข็ม 5
เข็ม 6
รวม (ทุกเข็ม)
1
04265
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัน
4001
เมืองขอนแก่น
4
9
48
65
4
0
130
2
10670
โรงพยาบาลขอนแก่น
4001
เมืองขอนแก่น
216,928
197,586
98,087
16,460
1,537
83
530,681
3
11497
โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร
4001
เมืองขอนแก่น
3,238
3,424
3,838
869
34
4
11,407
4
11936
โรงพยาบาลขอนแก่นราม
4001
เมืองขอนแก่น
16,330
16,098
2,663
1,449
187
10
36,737
5
12272
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
4001
เมืองขอนแก่น
545
388
415
253
14
0
1,615
6
12273
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7
4001
เมืองขอนแก่น
53,362
49,668
28,333
4,831
448
14
136,656
7
13777
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4001
เมืองขอนแก่น
116,359
114,534
42,153
15,406
2,828
220
291,500
8
14196
โรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น
4001
เมืองขอนแก่น
489
535
1,878
1,188
212
27
4,329
9
14638
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
4001
เมืองขอนแก่น
8
6
60
56
36
13
179
10
31156
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
4001
เมืองขอนแก่น
19,838
19,814
6,455
2,649
579
32
49,367
11
41573
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
4001
เมืองขอนแก่น
21,313
22,937
28,285
12,746
1,264
27
86,572
12
04273
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว
4002
บ้านฝาง
574
462
722
102
2
0
1,862
13
04274
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวายนั่ง
4002
บ้านฝาง
519
473
868
188
4
0
2,052
14
04275
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฆ้อง
4002
บ้านฝาง
379
353
1,278
3
1
0
2,014
15
04276
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า
4002
บ้านฝาง
240
232
643
45
2
0
1,162
16
04277
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะนาว
4002
บ้านฝาง
392
505
740
66
2
0
1,705
17
04278
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม
4002
บ้านฝาง
450
429
663
84
5
0
1,631
18
10995
โรงพยาบาลบ้านฝาง
4002
บ้านฝาง
26,439
24,587
7,723
517
87
3
59,356
19
13896
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง
4002
บ้านฝาง
198
152
288
63
1
0
702
20
15011
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นเท่า
4002
บ้านฝาง
89
151
556
40
2
0
838
21
99799
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง
4002
บ้านฝาง
0
0
5
47
0
1
53
22
04279
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระบุ
4003
พระยืน
0
0
3
8
0
0
11
23
04281
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง
4003
พระยืน
0
0
7
6
0
0
13
24
04282
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม
4003
พระยืน
0
0
0
3
0
0
3
25
10996
โรงพยาบาลพระยืน
4003
พระยืน
19,875
18,731
8,248
612
76
1
47,543
26
13897
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระยืน
4003
พระยืน
1
0
3
27
3
0
34
27
04283
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเรือ
4004
หนองเรือ
16
9
21
37
1
0
84
28
04284
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมือดแอ่
4004
หนองเรือ
0
0
10
17
0
0
27
29
04285
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเม็ง
4004
หนองเรือ
13
18
148
67
3
0
249
30
04286
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกง
4004
หนองเรือ
0
0
11
39
0
0
50
31
04287
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางคำ
4004
หนองเรือ
4
3
26
52
0
0
85
32
04288
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้
4004
หนองเรือ
2
5
18
31
2
0
58
33
04289
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทอง
4004
หนองเรือ
3
10
20
17
0
0
50
34
04290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรัพย์เจริญ
4004
หนองเรือ
0
0
4
2
0
0
6
35
04291
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนฟันเรือ
4004
หนองเรือ
2
1
11
13
1
0
28
36
04292
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง
4004
หนองเรือ
3
3
20
13
0
0
39
37
04293
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทัน
4004
หนองเรือ
2
11
71
4
0
0
88
38
04294
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด
4004
หนองเรือ
1
4
27
30
2
0
64
39
04295
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์
4004
หนองเรือ
0
3
81
93
31
0
208
40
04296
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ
4004
หนองเรือ
2
0
27
37
0
0
66
41
10997
โรงพยาบาลหนองเรือ
4004
หนองเรือ
53,545
49,533
20,248
1,226
43
0
124,595
42
13898
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า
4004
หนองเรือ
0
6
43
4
3
0
56
43
04300
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนอุดม
4005
ชุมแพ
1
2
4
64
4
0
75
44
04301
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวเรียง
4005
ชุมแพ
0
0
0
23
1
0
24
45
04302
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่
4005
ชุมแพ
1
1
2
24
1
0
29
46
04304
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสอ
4005
ชุมแพ
0
0
4
20
0
0
24
47
04309
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเขียด
4005
ชุมแพ
0
0
0
0
1
0
1
48
10998
โรงพยาบาลชุมแพ
4005
ชุมแพ
95,864
87,899
46,039
4,037
496
37
234,372
49
14882
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม
4005
ชุมแพ
1
0
2
39
0
0
42
50
04312
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีชมพู
4006
สีชมพู
67
79
241
4
2
0
393
51
04313
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไม้งาม
4006
สีชมพู
27
16
194
24
3
0
264
52
04317
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง
4006
สีชมพู
16
22
182
23
0
0
243
53
04318
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง
4006
สีชมพู
21
70
177
15
1
0
284
54
04319
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจำปา
4006
สีชมพู
6
7
16
1
0
0
30
55
04320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบริบูรณ์
4006
สีชมพู
6
9
31
1
0
0
47
56
04321
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพชมพู
4006
สีชมพู
94
176
238
12
1
0
521
57
04322
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่
4006
สีชมพู
23
37
279
22
1
0
362
58
10999
โรงพยาบาลสีชมพู
4006
สีชมพู
41,389
37,627
11,730
621
50
1
91,418
59
04328
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง
4007
น้ำพอง
284
395
1,017
3
0
0
1,699
60
11000
โรงพยาบาลน้ำพอง
4007
น้ำพอง
65,956
62,137
27,741
2,091
141
4
158,070
61
04340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง
4008
อุบลรัตน์
230
264
1,054
110
28
0
1,686
62
04341
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง
4008
อุบลรัตน์
443
430
1,317
18
0
0
2,208
63
04342
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำปลาหลาย
4008
อุบลรัตน์
155
157
367
8
0
0
687
64
04343
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ
4008
อุบลรัตน์
499
493
862
31
1
0
1,886
65
04344
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุขสำราญ
4008
อุบลรัตน์
505
484
594
13
0
0
1,596
66
04345
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโป่ง
4008
อุบลรัตน์
221
177
367
3
0
0
768
67
11001
โรงพยาบาลอุบลรัตน์
4008
อุบลรัตน์
29,280
26,748
9,701
2,833
310
30
68,902
68
14883
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุดมศิลป์
4008
อุบลรัตน์
103
187
490
42
0
0
822
69
14884
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยาง
4008
อุบลรัตน์
74
135
476
2
0
0
687
70
04346
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่
4009
กระนวน
0
0
3
11
6
0
20
71
04348
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด
4009
กระนวน
0
0
7
14
5
0
26
72
04349
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัง
4009
กระนวน
0
0
6
32
1
0
39
73
04350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง
4009
กระนวน
0
0
7
17
0
0
24
74
04352
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านฝาง
4009
กระนวน
0
0
3
7
3
0
13
75
04354
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน
4009
กระนวน
1
1
3
3
0
0
8
76
04355
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม
4009
กระนวน
1
1
7
10
0
0
19
77
11445
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
4009
กระนวน
50,361
45,364
17,677
1,181
87
2
114,672
78
15007
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง
4009
กระนวน
0
0
1
1
0
0
2
79
11002
โรงพยาบาลบ้านไผ่
4010
บ้านไผ่
58,063
53,641
20,338
2,165
167
3
134,377
80
11003
โรงพยาบาลเปือยน้อย
4011
เปือยน้อย
11,737
10,647
5,614
278
11
0
28,287
81
04373
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล
4012
พล
73
100
360
28
0
0
561
82
04374
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก
4012
พล
87
114
441
11
0
0
653
83
04375
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว
4012
พล
72
98
587
94
3
0
854
84
04376
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเขือ
4012
พล
28
77
517
79
1
0
702
85
04377
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงโสกพระ
4012
พล
105
172
652
6
0
0
935
86
04378
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่
4012
พล
102
160
933
60
9
0
1,264
87
04379
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสง่า
4012
พล
130
192
1,033
25
0
0
1,380
88
04380
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงนางเบ้า
4012
พล
39
50
370
2
0
0
461
89
04381
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอย
4012
พล
44
70
523
3
0
0
640
90
04382
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอมคอม
4012
พล
70
74
457
9
0
0
610
91
04383
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนข่า
4012
พล
32
44
562
62
0
0
700
92
04384
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น
4012
พล
59
69
779
91
2
0
1,000
93
04385
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง
4012
พล
25
39
315
21
3
0
403
94
11004
โรงพยาบาลพล
4012
พล
61,513
56,079
20,048
2,010
147
3
139,800
95
99869
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล
4012
พล
39
95
56
20
0
0
210
96
04388
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่นาเพียง
4013
แวงใหญ่
8
15
60
6
0
0
89
97
11005
โรงพยาบาลแวงใหญ่
4013
แวงใหญ่
17,621
15,994
6,736
414
7
0
40,772
98
11006
โรงพยาบาลแวงน้อย
4014
แวงน้อย
22,313
20,366
8,708
807
95
3
52,292
99
04396
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสองห้อง
4015
หนองสองห้อง
57
143
263
17
2
0
482
100
04397
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึมชาด
4015
หนองสองห้อง
136
339
440
15
1
0
931
101
04398
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้
4015
หนองสองห้อง
74
131
200
22
0
0
427
102
04399
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ
4015
หนองสองห้อง
42
74
52
1
0
0
169
103
04400
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกั่วป่า
4015
หนองสองห้อง
310
322
738
92
0
0
1,462
104
04401
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง
4015
หนองสองห้อง
77
271
240
44
2
0
634
105
04402
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก
4015
หนองสองห้อง
127
313
199
64
1
0
704
106
04403
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดู่
4015
หนองสองห้อง
110
251
190
43
1
0
595
107
04404
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเค็ง
4015
หนองสองห้อง
85
296
406
177
3
0
967
108
04405
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันโจด
4015
หนองสองห้อง
144
184
403
27
2
0
760
109
04406
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดั่ง
4015
หนองสองห้อง
109
204
156
27
1
0
497
110
04407
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน
4015
หนองสองห้อง
78
145
103
33
3
0
362
111
04408
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม
4015
หนองสองห้อง
63
135
253
31
0
1
483
112
11007
โรงพยาบาลหนองสองห้อง
4015
หนองสองห้อง
41,367
35,776
11,115
553
22
1
88,834
113
11008
โรงพยาบาลภูเวียง
4016
ภูเวียง
40,267
37,601
14,367
1,040
60
2
93,337
114
04423
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน
4017
มัญจาคีรี
88
154
389
31
0
0
662
115
04424
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์
4017
มัญจาคีรี
113
139
381
29
0
0
662
116
04425
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน
4017
มัญจาคีรี
176
107
691
12
0
0
986
117
04426
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก
4017
มัญจาคีรี
458
268
1,141
5
0
0
1,872
118
04427
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม
4017
มัญจาคีรี
22
22
402
5
0
0
451
119
04428
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน
4017
มัญจาคีรี
265
305
542
11
0
0
1,123
120
04429
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง
4017
มัญจาคีรี
138
131
674
11
0
0
954
121
04430
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า
4017
มัญจาคีรี
161
147
1,305
19
0
0
1,632
122
04431
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม
4017
มัญจาคีรี
331
271
711
34
0
0
1,347
123
04432
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา
4017
มัญจาคีรี
478
432
761
31
0
0
1,702
124
11009
โรงพยาบาลมัญจาคีรี
4017
มัญจาคีรี
37,439
34,973
7,753
600
27
3
80,795
125
13903
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก
4017
มัญจาคีรี
103
159
365
14
0
0
641
126
04433
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฝาย
4018
ชนบท
57
135
576
19
0
0
787
127
04434
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง
4018
ชนบท
25
68
201
26
3
0
323
128
04435
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนข่า
4018
ชนบท
119
191
494
17
0
0
821
129
04436
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก
4018
ชนบท
70
196
764
42
0
0
1,072
130
04437
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น
4018
ชนบท
16
28
157
4
0
0
205
131
04438
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่น
4018
ชนบท
36
59
179
2
0
0
276
132
04439
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่น้อย
4018
ชนบท
31
62
192
37
1
0
323
133
04440
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีบุญเรือง
4018
ชนบท
26
56
254
3
0
0
339
134
04441
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไร่
4018
ชนบท
21
65
319
64
2
0
471
135
04442
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนพยอม
4018
ชนบท
32
55
232
2
0
0
321
136
04443
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอแดง
4018
ชนบท
40
57
258
65
2
0
422
137
11010
โรงพยาบาลชนบท
4018
ชนบท
27,695
24,514
5,999
354
6
0
58,568
138
04444
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสวนกวาง
4019
เขาสวนกวาง
56
84
1,156
38
1
0
1,335
139
04445
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเมืองแอม
4019
เขาสวนกวาง
67
110
782
97
5
0
1,061
140
04446
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงเรือ
4019
เขาสวนกวาง
38
44
853
75
1
0
1,011
141
04447
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางิ้ว
4019
เขาสวนกวาง
48
150
1,458
87
5
0
1,748
142
04448
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเปือย
4019
เขาสวนกวาง
11
31
453
13
0
0
508
143
04449
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์
4019
เขาสวนกวาง
41
119
867
37
0
0
1,064
144
11011
โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
4019
เขาสวนกวาง
22,726
20,788
6,665
710
110
0
50,999
145
04452
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย
4020
ภูผาม่าน
24
104
43
6
0
0
177
146
11012
โรงพยาบาลภูผาม่าน
4020
ภูผาม่าน
13,624
12,512
4,957
332
24
2
31,451
147
14132
โรงพยาบาลซำสูง
4021
ซำสูง
12,683
11,536
4,278
292
34
1
28,824
148
77651
โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
4022
โคกโพธิ์ไชย
14,220
13,311
5,432
490
34
1
33,488
149
04464
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดธาตุ
4023
หนองนาคำ
46
101
1,038
25
0
0
1,210
150
04465
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง
4023
หนองนาคำ
36
48
380
2
0
0
466
151
04466
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก
4023
หนองนาคำ
29
42
512
17
0
0
600
152
04467
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนวน
4023
หนองนาคำ
30
43
361
17
0
0
451
153
04468
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง
4023
หนองนาคำ
8
15
83
5
0
0
111
154
77649
โรงพยาบาลหนองนาคำ
4023
หนองนาคำ
13,433
12,595
2,714
217
16
2
28,977
155
12275
โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
4024
บ้านแฮด
32,205
30,084
18,541
1,758
197
15
82,800
156
77652
โรงพยาบาลโนนศิลา
4025
โนนศิลา
16,092
14,320
5,957
1,038
33
1
37,441
157
04410
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น
4029
เวียงเก่า
14
16
378
23
0
0
431
158
04415
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาน้อย
4029
เวียงเก่า
0
0
1
17
6
0
24
159
04420
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่าพัฒนา
4029
เวียงเก่า
12
6
96
5
0
0
119
160
77650
โรงพยาบาลเวียงเก่า
4029
เวียงเก่า
11,494
10,835
4,626
507
63
2
27,527
รวม
1,296,875
1,207,367
560,172
86,447
9,670
549
3,161,080