Dashboard

Dashboard

1,688,242
เป้าหมาย (ปชก.ตามสิทธิ)
แสดงรายละเอียด

76.69%
ฉีดสะสม/ฉีดเข็ม 1 แล้ว (1,294,757 ราย)
แสดงรายละเอียด

71.34%
ฉีดเข็ม 2 แล้ว (1,204,433 ราย)
แสดงรายละเอียด

32.72%
ฉีดเข็ม 3 แล้ว (552,474 ราย)
แสดงรายละเอียด
กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-19
ศักยภาพการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19
Sinavac Life Sciences
0
Dose1
0
Dose2
0
Dose3
0
608Dose1
0
608Dose2
0
608Dose3
0

AstraZeneca
0
Dose1
0
Dose2
0
Dose3
0
608Dose1
0
608Dose2
0
608Dose3
0

Sinopharm
0
Dose1
0
Dose2
0
Dose3
0
608Dose1
0
608Dose2
0
608Dose3
0

สรุปยอดสะสมฉีดวัคซีนโควิด-19 จำแนกชื่อวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมาย
ศักยภาพฉีดวัคซีนโควิด-19 รายอำเภอ
Pfizer
796
Dose1
23
Dose2
44
Dose3
171
608Dose1
4
608Dose2
4
608Dose3
64

Johnson
0
Dose1
0
Dose2
0
Dose3
0
608Dose1
0
608Dose2
0
608Dose3
0

Moderna
0
Dose1
0
Dose2
0
Dose3
0
608Dose1
0
608Dose2
0
608Dose3
0

ปริมาณการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 [ รายวัน ] เลือกรูปแบบแสดงข้อมูล
ปริมาณการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำแนกตามชื่อวัคซีน [ วัคซีนทั้งหมด ] เลือกชื่อวัคซีนที่ต้องการแสดงข้อมูล
ปริมาณการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รายหน่วยบริการจำแนกตามชื่อวัคซีน [ วัคซีนทั้งหมด ] เลือกชื่อวัคซีนที่ต้องการแสดงข้อมูล
ลำดับ รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
เข็ม 1
เข็ม 2
เข็ม 3
เข็ม 4
เข็ม 5
เข็ม 6
รวม (ทุกเข็ม)
10670
โรงพยาบาลขอนแก่น
4001
เมืองขอนแก่น
216,394
196,767
95,929
13,336
704
13
523,143
11497
โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร
4001
เมืองขอนแก่น
3,235
3,417
3,830
814
8
0
11,304
11936
โรงพยาบาลขอนแก่นราม
4001
เมืองขอนแก่น
16,330
16,098
2,663
1,449
187
10
36,737
12272
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
4001
เมืองขอนแก่น
545
388
415
253
14
0
1,615
12273
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7
4001
เมืองขอนแก่น
53,273
49,546
28,224
4,617
294
4
135,958
13777
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4001
เมืองขอนแก่น
116,299
114,467
41,757
14,293
1,962
27
288,805
14196
โรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น
4001
เมืองขอนแก่น
436
490
1,766
1,062
164
6
3,924
31156
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
4001
เมืองขอนแก่น
19,838
19,812
6,443
2,626
534
10
49,263
41573
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
4001
เมืองขอนแก่น
21,312
22,938
28,284
12,745
1,264
27
86,570
04273
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว
4002
บ้านฝาง
574
461
710
51
1
0
1,797
04274
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวายนั่ง
4002
บ้านฝาง
519
464
866
175
4
0
2,028
04275
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฆ้อง
4002
บ้านฝาง
379
353
1,278
3
1
0
2,014
04276
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า
4002
บ้านฝาง
237
230
630
24
1
0
1,122
04277
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะนาว
4002
บ้านฝาง
388
501
731
33
0
0
1,653
04278
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม
4002
บ้านฝาง
431
379
564
52
2
0
1,428
10995
โรงพยาบาลบ้านฝาง
4002
บ้านฝาง
26,427
24,570
7,653
380
46
1
59,077
13896
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง
4002
บ้านฝาง
193
147
260
7
0
0
607
15011
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นเท่า
4002
บ้านฝาง
85
148
545
4
1
0
783
99799
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง
4002
บ้านฝาง
0
0
2
34
0
1
37
10996
โรงพยาบาลพระยืน
4003
พระยืน
19,868
18,722
8,225
570
67
0
47,452
04283
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเรือ
4004
หนองเรือ
3
4
8
5
0
0
20
04284
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมือดแอ่
4004
หนองเรือ
0
0
4
9
0
0
13
04285
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเม็ง
4004
หนองเรือ
11
15
113
19
0
0
158
04286
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกง
4004
หนองเรือ
0
0
4
2
0
0
6
04287
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางคำ
4004
หนองเรือ
0
2
6
0
0
0
8
04288
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้
4004
หนองเรือ
0
2
10
1
0
0
13
04289
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทอง
4004
หนองเรือ
3
10
20
17
0
0
50
04290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรัพย์เจริญ
4004
หนองเรือ
0
0
4
2
0
0
6
04291
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนฟันเรือ
4004
หนองเรือ
2
0
6
4
0
0
12
04292
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง
4004
หนองเรือ
3
3
20
13
0
0
39
04293
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทัน
4004
หนองเรือ
2
11
71
4
0
0
88
04294
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด
4004
หนองเรือ
1
3
26
16
0
0
46
04295
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์
4004
หนองเรือ
0
3
42
25
0
0
70
10997
โรงพยาบาลหนองเรือ
4004
หนองเรือ
53,516
49,480
20,127
993
0
0
124,116
13898
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า
4004
หนองเรือ
0
3
17
4
0
0
24
10998
โรงพยาบาลชุมแพ
4005
ชุมแพ
95,817
87,824
45,863
3,785
396
14
233,699
04312
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีชมพู
4006
สีชมพู
67
79
241
4
2
0
393
04313
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไม้งาม
4006
สีชมพู
27
16
188
1
0
0
232
04317
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง
4006
สีชมพู
16
22
182
23
0
0
243
04318
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง
4006
สีชมพู
20
70
175
1
0
0
266
04319
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจำปา
4006
สีชมพู
6
7
16
1
0
0
30
04320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบริบูรณ์
4006
สีชมพู
6
9
31
1
0
0
47
04321
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพชมพู
4006
สีชมพู
86
164
186
4
0
0
440
04322
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่
4006
สีชมพู
23
35
276
6
0
0
340
10999
โรงพยาบาลสีชมพู
4006
สีชมพู
41,352
37,586
11,676
559
41
0
91,214
04328
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง
4007
น้ำพอง
284
395
1,017
3
0
0
1,699
11000
โรงพยาบาลน้ำพอง
4007
น้ำพอง
65,918
62,086
27,532
1,602
72
1
157,211
04340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง
4008
อุบลรัตน์
228
262
1,048
102
2
0
1,642
04341
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง
4008
อุบลรัตน์
443
430
1,317
18
0
0
2,208
04342
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำปลาหลาย
4008
อุบลรัตน์
155
157
367
8
0
0
687
04343
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ
4008
อุบลรัตน์
499
490
860
28
0
0
1,877
04344
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุขสำราญ
4008
อุบลรัตน์
503
480
592
13
0
0
1,588
04345
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโป่ง
4008
อุบลรัตน์
221
177
367
3
0
0
768
11001
โรงพยาบาลอุบลรัตน์
4008
อุบลรัตน์
29,148
26,624
9,382
2,368
193
20
67,735
14883
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุดมศิลป์
4008
อุบลรัตน์
103
187
487
38
0
0
815
14884
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยาง
4008
อุบลรัตน์
74
135
476
2
0
0
687
11445
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
4009
กระนวน
50,318
45,327
17,588
1,024
50
1
114,308
11002
โรงพยาบาลบ้านไผ่
4010
บ้านไผ่
58,014
53,577
20,142
1,568
64
1
133,366
11003
โรงพยาบาลเปือยน้อย
4011
เปือยน้อย
11,727
10,636
5,595
193
5
0
28,156
04373
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล
4012
พล
73
100
360
28
0
0
561
04374
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก
4012
พล
87
114
441
11
0
0
653
04375
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว
4012
พล
71
98
573
7
0
0
749
04376
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเขือ
4012
พล
28
77
506
12
0
0
623
04377
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงโสกพระ
4012
พล
105
172
652
6
0
0
935
04378
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่
4012
พล
102
160
929
48
0
0
1,239
04379
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสง่า
4012
พล
129
191
1,033
25
0
0
1,378
04380
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงนางเบ้า
4012
พล
39
50
370
2
0
0
461
04381
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอย
4012
พล
44
70
523
3
0
0
640
04382
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอมคอม
4012
พล
70
74
457
9
0
0
610
04383
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนข่า
4012
พล
32
43
555
12
0
0
642
04384
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น
4012
พล
56
65
773
56
0
0
950
04385
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง
4012
พล
24
39
309
1
0
0
373
11004
โรงพยาบาลพล
4012
พล
61,442
55,964
19,769
1,718
76
1
138,970
99869
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล
4012
พล
39
95
56
20
0
0
210
04388
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่นาเพียง
4013
แวงใหญ่
8
14
59
1
0
0
82
11005
โรงพยาบาลแวงใหญ่
4013
แวงใหญ่
17,614
15,966
6,714
334
5
0
40,633
11006
โรงพยาบาลแวงน้อย
4014
แวงน้อย
22,162
20,172
8,379
456
28
0
51,197
04396
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสองห้อง
4015
หนองสองห้อง
57
143
257
7
0
0
464
04397
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึมชาด
4015
หนองสองห้อง
135
339
438
13
1
0
926
04398
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้
4015
หนองสองห้อง
73
131
194
0
0
0
398
04399
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ
4015
หนองสองห้อง
42
74
52
1
0
0
169
04400
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกั่วป่า
4015
หนองสองห้อง
308
318
726
43
0
0
1,395
04401
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง
4015
หนองสองห้อง
72
269
224
7
0
0
572
04402
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก
4015
หนองสองห้อง
126
312
179
1
0
0
618
04403
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดู่
4015
หนองสองห้อง
106
240
168
32
0
0
546
04404
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเค็ง
4015
หนองสองห้อง
83
290
382
16
0
0
771
04405
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันโจด
4015
หนองสองห้อง
141
180
400
8
0
0
729
04406
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดั่ง
4015
หนองสองห้อง
106
201
147
9
0
0
463
04407
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน
4015
หนองสองห้อง
76
141
95
8
0
0
320
04408
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม
4015
หนองสองห้อง
62
132
246
6
0
1
447
11007
โรงพยาบาลหนองสองห้อง
4015
หนองสองห้อง
41,336
35,729
11,042
398
5
0
88,510
11008
โรงพยาบาลภูเวียง
4016
ภูเวียง
40,246
37,570
14,199
718
13
0
92,746
04423
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน
4017
มัญจาคีรี
88
149
389
31
0
0
657
04424
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์
4017
มัญจาคีรี
113
138
379
7
0
0
637
04425
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน
4017
มัญจาคีรี
176
107
691
12
0
0
986
04426
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก
4017
มัญจาคีรี
458
268
1,140
5
0
0
1,871
04427
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม
4017
มัญจาคีรี
22
22
402
5
0
0
451
04428
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน
4017
มัญจาคีรี
265
305
542
11
0
0
1,123
04429
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง
4017
มัญจาคีรี
138
131
674
11
0
0
954
04430
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า
4017
มัญจาคีรี
161
147
1,305
19
0
0
1,632
04431
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม
4017
มัญจาคีรี
331
271
710
34
0
0
1,346
04432
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา
4017
มัญจาคีรี
478
432
761
31
0
0
1,702
11009
โรงพยาบาลมัญจาคีรี
4017
มัญจาคีรี
37,388
34,918
7,544
381
8
1
80,240
13903
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก
4017
มัญจาคีรี
103
159
365
14
0
0
641
04433
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฝาย
4018
ชนบท
56
134
574
18
0
0
782
04434
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง
4018
ชนบท
24
67
188
3
0
0
282
04435
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนข่า
4018
ชนบท
119
191
494
17
0
0
821
04436
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก
4018
ชนบท
70
193
753
15
0
0
1,031
04437
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น
4018
ชนบท
16
28
157
4
0
0
205
04438
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่น
4018
ชนบท
36
59
179
2
0
0
276
04439
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่น้อย
4018
ชนบท
31
62
192
37
1
0
323
04440
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีบุญเรือง
4018
ชนบท
26
55
254
3
0
0
338
04441
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไร่
4018
ชนบท
21
65
304
25
0
0
415
04442
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนพยอม
4018
ชนบท
32
55
232
2
0
0
321
04443
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอแดง
4018
ชนบท
40
57
243
16
0
0
356
11010
โรงพยาบาลชนบท
4018
ชนบท
27,681
24,483
5,960
305
6
0
58,435
04444
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสวนกวาง
4019
เขาสวนกวาง
56
84
1,156
38
1
0
1,335
04445
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเมืองแอม
4019
เขาสวนกวาง
62
109
765
41
4
0
981
04446
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงเรือ
4019
เขาสวนกวาง
38
44
844
5
0
0
931
04447
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางิ้ว
4019
เขาสวนกวาง
46
147
1,422
28
4
0
1,647
04448
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเปือย
4019
เขาสวนกวาง
11
31
453
13
0
0
508
04449
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์
4019
เขาสวนกวาง
41
119
867
37
0
0
1,064
11011
โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
4019
เขาสวนกวาง
22,712
20,756
6,553
405
71
0
50,497
04452
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย
4020
ภูผาม่าน
24
104
43
6
0
0
177
11012
โรงพยาบาลภูผาม่าน
4020
ภูผาม่าน
13,612
12,499
4,912
235
14
0
31,272
14132
โรงพยาบาลซำสูง
4021
ซำสูง
12,679
11,532
4,254
257
27
1
28,750
77651
โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
4022
โคกโพธิ์ไชย
14,188
13,284
5,251
274
11
0
33,008
04464
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดธาตุ
4023
หนองนาคำ
46
102
1,037
25
0
0
1,210
04465
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง
4023
หนองนาคำ
36
48
380
2
0
0
466
04466
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก
4023
หนองนาคำ
29
41
508
17
0
0
595
04467
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนวน
4023
หนองนาคำ
22
40
361
12
0
0
435
04468
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง
4023
หนองนาคำ
8
15
81
4
0
0
108
77649
โรงพยาบาลหนองนาคำ
4023
หนองนาคำ
13,414
12,565
2,685
172
12
1
28,849
12275
โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
4024
บ้านแฮด
32,128
29,761
18,238
1,126
60
2
81,315
77652
โรงพยาบาลโนนศิลา
4025
โนนศิลา
15,760
14,064
5,089
321
4
0
35,238
04410
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น
4029
เวียงเก่า
14
16
378
23
0
0
431
04420
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่าพัฒนา
4029
เวียงเก่า
12
6
96
5
0
0
119
77650
โรงพยาบาลเวียงเก่า
4029
เวียงเก่า
11,493
10,828
4,605
383
53
0
27,362
รวม
1,294,757
1,204,433
552,474
73,450
6,483
143
3,131,740