PAP-SMEAR

ระบบรายงานการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สสจ.ขอนแก่น (PAP-SMEAR : เวอร์ชั่น 1.0 Build : 07062565)!!! ใช้รหัสมาตรฐานหน่วยงานตามข้อตกลง !!!

© 2565 : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.ขอนแก่น

ขณะนี้มีสมาชิกกำลังออนไลน์ 0 คน