KKPHO e-Office

ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

Mobile

KPI-Monitor

ศูนย์กำกับติดตามตัวชี้วัด

เข้าใช้งานระบบ

Mobile

Shops Rating

Rating Score จุดคัดกรองพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7

เข้าใช้งานระบบ

Mobile

EOC

ระบบประชุมออนไลน์ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)

เข้าใช้งานระบบ

Mobile

PMQA

ระบบบริหารจัดการเอกสารการประชุม PMQA

เข้าใช้งานระบบ

Mobile

iRepair

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์

เข้าใช้งานระบบ

Mobile

COVID-19 VCS Khon Kaen

ระบบรายงานการลงทะเบียนจองวัคซีน โควิด-19

เข้าใช้งานระบบ

Mobile

COVID-19 VI Khon Kaen

ระบบรายงานการฉีดวัคซีน โควิด-19

เข้าใช้งานระบบ

Mobile

KKPHO-CONTACTS

ระบบติดต่อประสานงานราชการ สสจ.ขอนแก่น

เข้าใช้งานระบบ